Po­li­ti­ke­re er­kla­e­rer krig mod ka­rak­te­rer

Sko­lebørn i Kø­ben­havn skal slip­pe for nog­le af de ka­rak­te­rer, som pres­ser dem, me­ner R, SF, EL og Al­ter­na­ti­vet på rå­d­hu­set. Nej, det pres er nød­ven­digt, ly­der det fra V og K.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ber­ling­s­ke.dk

Ele­ver­ne i fol­ke­sko­len må­les og ve­jes i alt for høj grad med ka­rak­te­rer, og det pres­ser dem. Det me­ner nog­le af po­li­ti­ker­ne på Kø­ben­havns Rå­d­hus. Men fra V og K ly­der det, at det pres er nød­ven­digt.

Ele­ver­ne i fol­ke­sko­len må­les og ve­jes i alt for høj grad med ka­rak­te­rer. Det me­ner en ra­ek­ke po­li­ti­ke­re på Kø­ben­havns Rå­d­hus, som med en ny for­søgs­ord­ning vil ska­e­re ned på de ka­rak­te­rer, der fyl­der vold­somt i man­ge un­ges sko­le­liv. Et så­dant for­søg er al­le­re­de på vej i Aar­hus.

»Vi ser en me­get høj grad af angst og stress hos børn og un­ge i fol­ke­sko­len, og ka­rak­te­rer skal ik­ke va­e­re med til at gø­re dem me­re sy­ge,« si­ger Tom­my Pe­ter­sen (R), med­lem af Bør­ne­og Ung­doms­ud­val­get.

Han mel­der sig nu klar til at ta­ge ini­ti­a­tiv til ord­nin­gen i ho­vedsta­den, og hvis det står til de Ra­di­ka­le, skru­es der ned for ka­rak­te­rer og op for res­sour­ce­kra­e­ven­de eva­lu­e­rin­ger som ud­ta­lel­ser og sam­ta­ler.

Og­så Klaus My­gind, med­lem af Bør­ne- og Un­ge­ud­val­get og grup­pe­for­mand for SF i Kø­ben­havn, vil »me­get ger­ne« ta­ge ini­ti­a­tiv til kam­pen mod ka­rak­te­rer.

»Det er vig­tigt, at vi frem­mer eva­lu­e­rin­gen i sko­len og ned­d­ros­ler de test og ka­rak­te­rer, som ude­luk­ken­de hand­ler om at la­ve kon­kur­ren­ce mel­lem ele­ver­ne og sko­ler­ne imel­lem,« si­ger Klaus My­gind.

Og hvis de Ra­di­ka­le el­ler SF skul­le snub­le i in­ten­tio­nen, for­kla­rer En­heds­li­stens Gorm An­ker Gun­nar­sen, at han er klar til at skub­be for­søgs­ord­nin­gen frem. Al­ter­na­ti­vets Ma­ja Krog be­to­ner, at hun al­le­re­de er gå­et i gang med at fin­de ud af, hvor­dan ini­ti­a­ti­vet fra Aar­hus kan ko­pi­e­res i Kø­ben­havn.

Ensom­hed og ho­ved­pi­ne

At man­ge un­ge er tyn­ge­de, un­der­byg­ger en om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se, som Bør­ne­rå­det har of­fent­lig­gjort ons­dag. Her sva­rer 21 pct. af 2.615 ads­purg­te un­ge i 8. klas­se, at de fø­ler sig pres­se­de of­te el­ler he­le ti­den. 61 pct. af de un­ge i un­der­sø­gel­sen pe­ger på, at pres­set kom­mer fra sko­len. Det in­de­ba­e­rer og­så, at man­ge un­ges hver­dag er pra­e­get af lav liv­stil­freds­hed, ensom­hed, ho­ved­pi­ne og mang­len­de søvn.

Hvor­dan ord­nin­gen skru­es sam­men i Aar­hus, skal i den kom­men­de tid fast­la­eg­ges i di­a­log med de sko­ler, som al­le­re­de har meldt sig til den, for­kla­rer rå­d­mand Tho­mas Medom (SF).

Han pe­ger på, at be­ska­e­rin­gen f.eks. kan ga­el­de de ka­rak­te­rer for ugent­li­ge af­le­ve­rin­ger, som ele­ver i 7. klas­se får. Fak­tisk vil han ger­ne be­ska­e­re alt an­det end de årska­rak­te­rer og ek­sa­menska­rak­te­rer, som un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) iføl­ge Jyl­lands-Po­sten ik­ke vil dis­pen­se­re fra.

»Vi skal ta­ge no­get af pres­set af de un­ge men­ne­skers skul­dre og gi­ve dem lidt bed­re mu­lig­hed for ba­re at va­e­re un­ge,« si­ger Tho­mas Medom.

Claus Hjort­dal, for­mand for Skole­le­der­for­e­nin­gen, er enig i, at ka­rak­te­rer har få­et en me­re frem­tra­e­den­de rol­le for sko­ler og ele­ver. Men han op­for­drer po­li­ti­ker­ne til at ven­te, ind­til fol­ke­sko­lere­for­men er en­de­ligt eva­lu­e­ret i 2020.

Des­u­den er ka­rak­te­rer i for­man­dens øj­ne et ef­fek­tivt må­le­in­stru­ment.

»Man skal va­e­re me­get var­som med at si­ge, at test er on­de. Det sy­nes en del af den pa­e­da­go­gi­ske ver­den. Men jeg må si­ge som skole­le- der, at vi har iden­ti­fi­ce­ret en del pro­ble­mer i klas­ser­ne og børn med sa­er­li­ge ud­for­drin­ger, for­di vi har me­re tal­ma­te­ri­a­le end no­gen­sin­de før,« si­ger Claus Hjort­dal:

»La­e­rer­nes vur­de­ring har ik­ke al­tid va­e­re pra­e­cis nok, og det be­ty­der, at nog­le børn er fal­det igen­nem. Hvis vi la­eg­ger os op ad, at la­e­rer­ne al­tid ved al­ting, ta­ger vi fejl – gru­somt fejl.«

Pres kan va­e­re godt

På Kø­ben­havns Rå­d­hus me­ner Ven­stres JensKri­sti­an Lüt­ken, at en be­gra­ens­ning af ka­rak­te­rer vil va­e­re ud­tryk for »be­rø­rings­angst« og »en bjør­ne­tje­ne­ste« til ele­ver­ne.

»Det er sundt, at man nog­le gan­ge pres­ser sig selv og spør­ger sig selv, om man kan for­bed­re sig i det en­kel­te fag ved at gå fra for ek­sem­pel ka­rak­te­ren syv til ti. Og det for­svin­der, hvis man ba­re har en skrift­lig eva­lu­e­ring,« si­ger Jens-Kristian Lüt­ken.

Hel­le Bon­ne­sen, de Kon­ser­va­ti­ves med­lem af ud­val­get, ser så­le­des på det:

»Vi sy­nes, at ka­rak­te­rer er en god idé til at eva­lu­e­re ele­ver­ne. Der er sto­re ud­s­ving fra sko­le til sko­le i Kø­ben­havn, og ka­rak­te­rer er en god in­di­ka­tor for, hvor ind­sat­sen skal sa­et­tes ind. Sam­ti­dig er det med til at vaen­ne bør­ne­ne til, at de skal va­e­re ud­dan­nel­ses­pa­ra­te,« si­ger Hel­le Bon­ne­sen.

Jes­per Chri­sten­sen (S), Kø­ben­havns bør­ne­og ung­doms­borg­me­ster, vil ik­ke la­eg­ge sig fast på, om be­gra­ens­nin­gen af ka­rak­te­rer er en god idé el­ler ej.

»Jeg for­står sag­tens in­ten­tio­nen om at fjer­ne no­get af pres­set fra ele­ver­ne. Om­vendt er det vig­tigt bå­de at ha­ve for­vent­nin­ger til ele­ver­ne og vi­den om de­res ni­veau,« si­ger borg­meste­ren:

»Men min op­for­dring er, at vi ven­ter og ser er­fa­rin­ger­ne fra Aar­hus’ pi­lot­pro­jekt, for­di det her bli­ver et af de frem­ti­di­ge dis­kus­sions­punk­ter – og­så på Chri­sti­an­borg.«

Sko­lebørn i Kø­ben­havn skal – iføl­ge en ra­ek­ke po­li­ti­ke­re på rå­d­hu­set – slip­pe for nog­le af de ka­rak­te­rer, der la­eg­ger et stort pres på dem. Ar­kiv­fo­to: An­ne Ba­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.