Vi rej­ser la­en­ge­re for at ar­bej­de

Der er ble­vet stør­re af­stand mel­lem dan­sker­nes hjem og ar­bejds­plad­ser, vi­ser nye be­reg­nin­ger. Bro­er, stor­byva­ekst og sti­gen­de bo­lig­pri­ser er for­kla­rin­gen, si­ger eks­per­ter.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jo­nas Sten­ba­ek Chri­stof­fer­sen joch@ber­ling­s­ke.dk

I2016 rej­ste vi i gen­nem­snit 21,5 ki­lo­me­ter, fra vi gik ud ad ho­ved­dø­ren der­hjem­me, til vi pas­se­re­de ind­gan­gen til vo­res ar­bejds­plads. I 2008 var tal­let 19,1 ki­lo­me­ter. Det sva­rer til, at hver ene­ste be­ska­ef­ti­ge­de dan­sker fo­re­tog en kvart jor­d­om­rej­se til og fra ar­bej­de i 2016, og vi har ik­ke be­va­e­get os la­en­ge­re for at pas­se vo­res job, si­den man be­gynd­te at må­le pend­ler­af­stan­den i 2006. Det vi­ser be­reg­nin­ger, som Dansk Byg­ge­ri har fo­re­ta­get på bag­grund af nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

»Der har al­drig va­e­ret la­en­ge­re af­stand fra bo­pa­el til job, end der var i 2016 – det er det hi­sto­ri­ske høj­de­punkt ind­til vi­de­re, men pi­len pe­ger for­ment­lig sta­dig opad,« si­ger Bo Sand­berg, der er che­fø­ko­nom i Dansk Byg­ge­ri.

Den øge­de rej­sela­eng­de skyl­des isa­er, at man­ge ar­bejds­plad­ser er ryk­ket til de sto­re by­er. Nog­le flyt­ter med, men an­dre va­el­ger at frag­te sig selv la­en­ge­re for at mø­de ind på ar­bej­de.

»Der har va­e­ret mest øko­no­misk va­ekst i ho­vedsta­den og Aar­hus-om­rå­det. De har va­e­ret kraft­cen­tre­ne for den øko­no­mi­ske ud­vik­ling. Det er der, folk er nødt til at pend­le ind for at kom­me på ar­bej­de. Man kø­rer der­hen, hvor job­be­ne er, og de er ge­ne­relt set i de sto­re by­er,« ud­dy­ber Bo Sand­berg.

Tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser og­så, at det isa­er er by­er som Aar­hus, Oden­se, Aal­borg og ho­ved­stads­om­rå­det, der støv­su­ger pend­ler­ne fra oplan­det – her over­går an­tal­let af folk, der pend­ler ind, klart an­tal­let af folk, der pend­ler ud.

Li­ge­le­des rej­ser man la­en­ge­re, når man be­va­e­ger sig ud af de sto­re by­er. Ek­sem­pel­vis har en be­ska­ef­ti­get bor­ger i Kø­ben­havn i gen­nem­snit 12,4 ki­lo­me­ter til ar­bej­de, mens en bor­ger i Vor­ding­borg kø­rer 35,6 ki­lo­me­ter for at stemp­le ind. Når vi sø­ger et job, er det ik­ke af­stan­den fra de hjem­li­ge ram­mer til ar­bejds­plad­sen, der er mest ud­slags­gi­ven­de.

»Det helt af­gø­ren­de er ik­ke an­tal­let af ki­lo­me­ter, men hvor lang tid vi bru­ger. I det om­fang at man kan frag­te sig selv la­en­ge­re va­ek på kor­te­re tid, så gør man det,« si­ger mo­bi­li­tets­for­sker Ole B. Jen­sen, der er pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Et godt ek­sem­pel på den­ne ten­dens er tra­fik­ken over Sto­re­ba­elts­bro­en. Før bro­en blev byg­get, var det be­gra­en­set, hvor man­ge der pend­le­de dag­ligt mel­lem ho­vedsta­den og Oden­se, men med bro­en blev rej­se­ti­den kraf­tigt re­du­ce­ret, og det gjor­de det mu­ligt for fle­re dan­ske­re at rej­se fra Sja­el­land til Fyn for at ar­bej­de og vi­ce ver­sa.

Der­u­d­over gi­ver Ole B. Jen­sen og­så ur­ba­ni­se­rin­gen en stor del af skyl­den for den øge­de pend­ling, selv om han un­der­stre­ger, at den er af­ta­get i den ve­st­li­ge ver­den i for­hold til Afri­ka, In­di­en og Ki­na.

Be­va­e­gel­sen fra land mod by med­fø­rer dog, at bo­lig­pri­ser­ne sti­ger, og det kan ha­ve be­tyd­ning for vo­res vil­je til at pend­le.

»Der er sket en va­e­sent­lig pris­stig­ning på ejer­bo­li­ger i de sto­re by­om­rå­der, og det vil si­ge, at nog­le men­ne­sker va­el­ger at bo lidt la­en­ge­re ude og så pend­ler ind,« for­kla­rer han og ud­dy­ber, at det for an­dre ik­ke er et valg:

»Der­til er der no­gen, der slet ik­ke har råd til at bo in­de i Kø­ben­havn og Aar­hus. Det dri­ver folk ud i for­sta­e­der­ne og sa­tel­lit­by­er­ne, og så skal man be­va­e­ge sig for at kom­me på ar­bej­de.«

Vi har al­drig rejst la­en­ge­re for at kom­me på ar­bej­de – og det er sa­er­ligt de sto­re by­er som Kø­ben­havn, der er vo­res desti­na­tion, når vi skal på job. Ar­kiv­fo­to: Óla­fur Ste­i­nar Gests­son/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.