GHETTOAFTALE

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Man­dag faldt de sid­ste delaf­ta­ler på plads på bør­ne­om­rå­det, og ud over et lov­for­slag på ju­stits­om­rå­det, der frem­sa­et­tes ef­ter som­mer­fe­ri­en, er den sam­le­de af­ta­ler om et ghet­tof­rit Dan­mark i 2030 nu på plads. Blandt ini­ti­a­ti­ver­ne er:

Un­der­vis­nings­om­rå­det:

Børn skal gen­nem­fø­re tre sprog­prø­ver i 0. klas­se. Det skal kom­bi­ne­res med in­ten­siv dan­skun­der­vis­ning. Hvis børn har me­re end 15 pro­cent fra­va­er, kan fora­el­dre­ne des­u­den bli­ve truk­ket i bør­ne­check­en.

Bør­ne- og so­ci­a­l­om­rå­det:

Tvun­gen vug­ge­stue for etåri­ge børn i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, der ik­ke går i et dag­til­bud. Det ob­liga­to­ri­ske la­e­rings­til­bud er 25 ti­mer om ugen, hvor bør­ne­ne skal la­e­re dansk og om dan­ske va­er­di­er. Der ind­fø­res et loft over, hvor man­ge børn fra ud­sat­te bo­lig­om­rå­der dag­in­sti­tu­tio­ner må ha­ve. Lof­tet er på 30 pro­cent og ga­el­der fra 2020 for ny­op­tag.

Beska­ef­ti­gel­ses­om­rå­det:

Folk på kon­tant­hja­elp, ud­dan­nel­ses­hja­elp og in­te­gra­tionsy­del­se må ik­ke flyt­te til de hår­de­ste ghet­to­om­rå­der.

Ju­stits­om­rå­det:

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) vil ef­ter som­mer­fe­ri­en frem­sa­et­te et lov­for­slag om, at po­li­ti­et skal kun­ne ind­fø­re en ska­er­pet strafzo­ne i spe­ci­fik­ke om­rå­der.

Bo­lig­om­rå­det:

I 2030 må der mak­si­malt va­e­re 40 pro­cent al­me­ne fa­mi­lie­bo­li­ger i de om­rå­der, der har stå­et på ghet­to­li­sten i fi­re år – de så­kaldt »hår­de ghet­to­er«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.