Tre skar­pe til par­ti­er­ne

Fol­ke­ting­s­år­et er slut, og vi spør­ger par­ti­er­ne om de vig­tig­ste mile­pa­e­le og dags­or­de­ner i det for­gang­ne og det kom­men­de fol­ke­ting­s­år.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af David Rue Ho­noré davh@ber­ling­s­ke.dk og Mik­kel Wa­len­tin Mor­ten­sen mmor@ber­ling­s­ke.dk

Ni­co­lai Wam­men Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»Den vig­tig­ste mile­pa­el er, at det er lyk­ke­des So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Dansk Fol­ke­par­ti og an­dre par­ti­er at for­hin­dre re­ge­rin­gen i at sa­et­te pen­sions­al­de­ren i vej­ret for al­le dan­ske­re for at fi­nan­si­e­re en top­skat­te­let­tel­se for de få. Det er vig­tigt, at dan­sker­ne kan ha­ve til­lid til, at den kon­trakt, man har la­vet med dem, bli­ver over­holdt. Det vil­le ha­ve va­e­ret helt uri­me­ligt, hvis re­ge­rin­gen skul­le fi­nan­si­e­re si­ne top­skat­tedrøm­me på den må­de.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Jeg ser kam­pen mel­lem en re­ge­ring, der øn­sker at gi­ve sto­re skat­te­let­tel­ser, og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, der hel­le­re vil in­ve­ste­re i go­de dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler, ae­l­dreple­je og vel­fun­ge­ren­de sy­ge­hu­se, som en af de vig­tig­ste po­li­ti­ske dags­or­de­ner i det kom­men­de år. De tre helt cen­tra­le po­li­ti­ske dags­or­de­ner er en fort­sat stram ud­la­en­din­gepo­li­tik, en am­bi­tiøs grøn politik, der brin­ger Dan­mark til­ba­ge som grøn stormagt, og at vi pas­ser godt på vo­res vel­fa­erds­sam­fund frem for at bru­ge pen­ge­ne på skat­te­let­tel­ser.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»Hvis man øn­sker en ny stats­mi­ni­ster – Met­te Fre­de­rik­sen frem for Lars Løk­ke Ras­mus­sen – og der­med en re­ge­ring, der bå­de kan le­ve­re en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik, en am­bi­tiøs grøn politik og pas­se godt på vel­fa­erds­sam­fun­det, så er det et vig­tigt valg, dan­sker­ne skal tra­ef­fe.«

Pe­ter Skaarup Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»Det er, at der trods alt er kom­met me­get me­re styr på strøm­men af asylan­sø­ge­re ef­ter Hel­le Thor­ningS­ch­midts og Mor­ten Øster­gaards ka­ta­stro­fa­le lem­pel­ser. Der er ble­vet etab­le­ret gra­en­se­kon­trol, der er kom­met for at bli­ve, for­di den na­e­ste flygt­nin­ge­kri­se po­ten­ti­elt ven­ter li­ge om hjør­net.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Ar­bej­det for et re­elt pa­ra­dig­meskift i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, hvor vi får langt fa­er­re ind og langt fle­re ud til op­hold i hjem­lan­de­ne. Asyl­stop og gang i hjem­sen­del­ser af per­so­ner un­der mid­ler­ti­digt op­hold i Dan­mark. Men det er klart, at vel­fa­erds­po­li­tik­ken i Dan­mark er af­gø­ren­de. Vi skal fort­sat for­bed­re vel­fa­erd og vel­stand i Dan­mark sa­er­ligt på sund­heds- og ae­l­dre­om­rå­det, for det er og­så tid til, at pen­sio­ni­ster­ne ma­er­ker de go­de ti­der. Vi skal ik­ke bru­ge rå­de­rum­met på top­skat­te­let­tel­ser.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»Vi er må­ske lidt ke­de­li­ge der, for vi me­ner al­tid det sam­me. Vi vil sik­re, at der er or­dent­lig vel­fa­erd og styr på ind­van­drings­po­li­tik­ken. Det bli­ver den vig­tig­ste år­sag. Vi skal fort­sa­et­te gra­en­se­kon­trol­len og gø­re den per­ma­nent, og ud­byg­ge rå­de­rum­met til or­dent­li­ge sy­ge­hu­se og fle­re po­li­ti­be­tjen­te.«

Britt Ba­ger Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»Der er en ra­ek­ke vig­ti­ge be­gi­ven­he­der, som jeg vil slå ned på. For det før­ste har vi Dan­marks­re­kord i be­ska­ef­ti­gel­se. Al­drig før har så man­ge men­ne­sker haft et ar­bej­de i Dan­mark. Det er ka­em­pe­stort og gi­ver en mas­se mu­lig­he­der for at ud­vik­le Dan­mark. Der­u­d­over er jeg me­get glad for ener­gi­ud­spil­let, pa­ral­lel­sam­fund­s­pla­nen og ik­ke mindst, at det med vo­res stram­nin­ger lyk­ke­des os at få me­get bed­re styr på asyl­til­strøm­nin­gen.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Det bli­ver at få la­vet en god og am­bi­tiøs ener­gi­af­ta­le med lang­sig­te­de, klo­ge løs­nin­ger. Og så ser jeg så me­get frem til bå­de ud­spil­let på psy­ki­a­tri­om­rå­det og på er­hvervs­sko­ler­ne.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»Det skal man, hvis man øn­sker, at Dan­mark sta­dig skal ud­vik­les og for­bed­res. At vi har brug for sta­er­ke­re ker­ne­vel­fa­erd, bed­re ho­spi­ta­ler og sundt og godt mil­jø og en stram ud­la­en­di­gepo­li­tik.«

Per­nil­le Skip­per Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»Jeg sy­nes, det er det po­li­ti­ske skif­te, der er sket in­den for må­ske ba­re den se­ne­ste må­ned, hvor en ra­ek­ke par­ti­er, der har haft kli­ma og grøn om­stil­ling la­en­ge­re ne­de på pri­o­ri­te­rings­li­sten, plud­se­lig har det øverst. Hvis man skal va­e­re lidt po­le­misk, er den stør­ste po­li­ti­ske be­gi­ven­hed, da Ven­stre be­gynd­te at slip­se­ko­or­di­ne­re og ta­ge et grønt slips på al­le sam­men. Nu er vi fak­tisk i gang med en kon­kur­ren­ce om at va­e­re grøn­ne­st. Det har jeg ik­ke op­le­vet i min tid i Fol­ke­tin­get, og det er en rig­tig vig­tig po­li­tisk be­gi­ven­hed.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Jeg hå­ber, at vi kan fort­sa­et­te med at dis­ku­te­re grøn om­stil­ling og kli­ma. Der er et ener­gi­for­lig, der skal ind­gås, som hand­ler om, hvor me­get vi skal ha­ve ved­va­ren­de ener­gi, hvor me­get der skal va­e­re vind­møl­ler og geo­ter­mi og sol­cel­ler, og hvor me­get der skal va­e­re svi­nen­de fos­si­le bra­end­stof­fer. Men mit pe­s­si­mi­sti­ske jeg er og­så ban­ge for, at det her med at vir­ke hår­dest over for folk, der er på flugt fra krig, nok og­så vil fort­sa­et­te. Desva­er­re.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»En­heds­li­sten er det par­ti, der er ga­rant for at kom­bi­ne­re en grøn om­stil­ling med so­ci­al lig­hed. Vi sør­ger for, at vi får om­stil­let vo­res sam­fund, så vi får pas­set på klo­den, men at reg­nin­gen for det i hø­je­ste grad en­der hos dem, der i for­vej­en har me­get og for­bru­ger me­get. Det er ik­ke helt al­min­de­li­ge bor­ge­re, der skal løf­te den stør­ste del af byr­den.«

Met­te Abild­gaard Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»Hvis vi skal pe­ge på én ting og kun én ting i det for­gang­ne fol­ke­ting­s­år, som vi er sa­er­ligt stol­te af, så er det, at vi har få­et la­vet en ban­de­pak­ke, som rent fak­tisk har vist sig at vir­ke. Ik­ke ale­ne er der lan­det en po­li­tisk af­ta­le, den er og­så hand­let igen­nem i Fol­ke­tings­sa­len og ved­ta­get. Og den er kom­met ud i vir­ke­lig­he­den. Vi ser de før­ste dom­me som re­sul­tat af ban­de­pak­ken, og de er me­get mar­kan­te.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Det er sva­ert at pe­ge på én ting ale­ne, men jeg tror at ener­gi, kli­ma og mil­jø kom­mer til at fyl­de me­get i den kom­men­de fol­ke­tings­sam­ling. Nok i sa­er­de­les­hed såfremt det ik­ke lyk­kes at få lan­det et ener­gi­for­lig på den her si­de af som­mer­fe­ri­en. Så må vi ha­ve en for­vent­ning om, at det kom­mer til at fyl­de me­get på den an­den si­de. Dan­mark skal la­ve et nyt, stort ener­gi­for­lig for før­ste gang si­den 2012, og det vil og­så kra­e­ve man­ge par­ti­ers in­vol­ve­ring, og det er ty­de­ligt, at det lig­ger højt på dags­or­den li­ge nu hos man­ge par­ti­er.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»Vi øn­sker at styr­ke sund­heds­om­rå­det, en hård og ret­fa­er­dig retspo­li­tik, bed­re for­hold for vo­res virksomheder og at vo­res børn får den bed­ste start på li­vet. Vi er ik­ke et en­keltsags­par­ti, så du får mig ik­ke til at frem­ha­e­ve én ting som det vig­tig­ste, vi går til valg på.«

Ca­ro­li­na M. Mei­er Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»At det er ble­vet mu­ligt at ind­sen­de bor­ger­for­slag, hvis man får 50.000 un­der­skrif­ter. Det er den stør­ste po­li­ti­ske sejr i det fol­ke­ting­s­år, der er ved at va­e­re slut. Det er et stort skridt for de­mo­kra­ti­et, og det er en ny må­de at in­vol­ve­re bor­ger­ne på. Vi sy­nes, det er mo­digt, og så må vi se, hvor­dan det går. Men ba­re det, at man tør prø­ve no­get nyt for at få bor­ger­ne me­re i ta­le, er rig­tigt po­si­tivt.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Jeg hå­ber, at det bli­ver det grøn­ne. Kli­ma og en sta­er­ke­re kli­maind­sats fra Dan­marks si­de. Vi kan jo hø­re på de grøn­ne to­ner, der er fra stort set al­le par­ti­er – må­ske li­ge med und­ta­gel­se af Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce i øje­blik­ket – at man­ge har fo­kus på det. Så jeg tror og hå­ber på, at det na­e­ste fol­ke­ting­s­år bli­ver et år, hvor vi snak­ker mil­jø og kli­ma me­re end no­get an­det.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på Al­ter­na­ti­vet?

»Dels for at sa­et­te fart på den grøn­ne om­stil­ling. De an­dre par­ti­er er be­gyndt at snak­ke om det, men vi har brug for nog­le ri­me­ligt ra­di­ka­le skridt, hvis vi skal nå at brem­se de kli­ma­for­an­drin­ger, der er nu, og Al­ter­na­ti­vet er det mest ra­di­ka­le grøn­ne par­ti. Jeg tror, at det er be­gyndt at gå op for be­folk­nin­gen, hvor al­vor­ligt det er. Det an­det er en sik­ring af vo­res fri­heds­ret­tig­he­der. Vi vil ha­ve fo­kus på, at al­le bor­ge­re er li­ge og frie for loven, og det skal vi ik­ke ind­s­kra­en­ke fra sta­tens si­de.«

Mor­ten Øster­gaard Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»Det va­er­diskred, der star­te­de med Met­te Fre­de­rik­sens og Lars Løk­kes hold­nings­skift til bur­ka­for­bud­det og slut­te­de med sa­er­li­ge reg­ler for sa­er­li­ge bo­lig­om­rå­der i Dan­mark. Det vil det­te fol­ke­ting­s­år bli­ve hu­sket for. Kon­tra­sten til de re­el­le ulø­ste pro­ble­mer med blan­de­de sko­ler og gym­na­si­er og fle­re flygt­nin­ge i ar­bej­de, er så ska­e­ren­de i for­hold til dis­se sym­bol­til­tag.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Li­ge nu me­ner jeg, at det helt af­gø­ren­de er, om vi får en bred ener­gi­af­ta­le, som kan sik­re, at vi har en am­bi­tiøs grøn om­stil­ling frem mod 2030. Så ser jeg frem til, at re­ge­rin­gen spil­ler ud om­kring uden­land­sk ar­bejds­kraft. Vi ved, at Dansk Fol­ke­par­ti ser med me­get lidt mil­de øj­ne på det, men vi har og­så hørt stats­mi­ni­ste­ren si­ge, at der er brug for det. Det er et sted, hvor vi er me­re enig med re­ge­rin­gen end Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»Det er for­di, vi gi­ver dan­sker­ne et re­elt valg om en an­den vej, end den der teg­nes op af Dansk Fol­ke­par­ti, og som Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et lø­ber ef­ter. Det er bå­de på ud­la­en­din­gepo­li­tik, men det er og­så den uam­bi­tiø­se grøn­ne politik, be­spa­rel­ser på ud­dan­nel­se og en skep­sis over for in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de og EU. På de punk­ter re­pra­e­sen­te­rer vi et åbent sam­fund, et in­klu­de­ren­de sam­fund, og et sam­fund der in­ve­ste­rer i frem­ti­den.«

Karsten Høn­ge Hvad ser I som den vig­tig­ste po­li­ti­ske mile­pa­el i Fol­ke­ting­s­år­et 2017-18?

»At vi har flyt­tet de grøn­ne pa­e­le i dansk politik; at vi har få­et mil­jø, kli­ma og ener­gi til at va­e­re no­get, man bli­ver nødt til at ta­ge stil­ling til. Det er ik­ke et spørgs­mål, der ba­re kan fe­jes af bor­det la­en­ge­re. Det kun­ne man slip­pe af sted med for ba­re kort tid si­den. Det er ik­ke ba­re SF, der har gjort det, men jeg tror, det skyl­des, at det fyl­der al­le ste­der, og at vi har op­le­vet nog­le van­vit­ti­ge na­tur­fa­eno­me­ner. Man kan ik­ke ba­re kig­ge den an­den vej la­en­ge­re – for dér er der og­så en kli­maud­for­dring.«

Hvad tror du, bli­ver den vig­tig­ste dags­or­den i Fol­ke­ting­s­år­et 2018-19?

»Det må va­e­re at få skabt me­re lig­hed og at få skabt chan­cer for al­le. Det er nu, vi skal bru­ge lej­lig­he­den til at ryk­ke på de der af­gø­ren­de om­rå­der, der ska­ber me­re lig­hed og fair­ness for al­le. Med så god en be­ska­ef­ti­gel­se og med så sta­erk en øko­no­mi, kan vi sim­pelt­hen ik­ke ba­re se på, at hver fem­te dreng ik­ke får en ud­dan­nel­se, el­ler at vi har fat­ti­ge børn. Nu har vi chan­cen for at få fle­re folk i ud­dan­nel­se, få fle­re folk i ar­bej­de, få ta­get or­dent­lig hånd om dem, der har det sva­e­rest.«

Der skal va­e­re valg in­den for et år. Hvad er den vig­tig­ste år­sag til, at man skal stem­me på dit par­ti?

»SF er det par­ti, der kan for­e­ne øn­sket om på en so­li­da­risk må­de at an­er­ken­de, respek­te­re og in­klu­de­re men­ne­sker med en et­nisk mi­no­ri­tets­bag­grund, sam­ti­dig med at vi ufravi­ge­ligt står på et fun­da­ment, hvor vi støt­ter de fri­gjor­te, de mo­der­ne, de udog­ma­ti­ske mus­li­mer. Det kan jeg ik­ke se an­dre, der gør.«

Fo­to: Ritzau Scan­pix

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Li­be­ral Al­li­an­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.