»Tid­li­ge­re var pla­ce­bo no­get, man for­bandt med be­hand­lin­gen af de sva­ge, dem med lav IQ og kvin­der«

Le­ne Va­se gør i nyt forsk­nings­pro­jekt klart, at man bør for­stå pla­ce­bo som me­re end kal­k­tab­let­ter og sny­de­me­di­cin. For om­gi­vel­ser, ri­tu­a­ler og psy­ko­lo­gi kan gø­re os bå­de ra­ske. Og sy­ge.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Astrid Hel­mer Mørck as­mr@ber­ling­s­ke.dk

En pul­se­ren­de smer­te rum­ste­rer i tin­din­ger­ne, og en Pa­no­dil bli­ver skyl­let ned med et glas vand. Smer­ten af­ta­ger. Men det skyl­des ik­ke nød­ven­dig­vis den hvi­de tab­lets me­di­cin­ske ef­fekt. »Når man ta­ger en ho­ved­pi­nepi­l­le, så ma­er­ker man­ge en ef­fekt li­ge med det sam­me, selv om det ik­ke går så hur­tigt fy­si­o­lo­gisk. En del af det er vo­res for­vent­ning til, at der nu kom­mer en ef­fekt - pla­ce­bo­en,« si­ger Le­ne Va­se.

Le­ne Va­se har i 15 år un­der­søgt pla­ce­bo­ef­fek­ten og me­ka­nis­mer­ne bag, og net­op nu er hun igang med et stør­re forsk­nings­pro­jekt, der for­hå­bent­lig vil gø­re be­hand­ling og evi­den­stest af pla­ce­bo bed­re. I ste­det for at ar­bej­de imod pla­ce­bo­en, bør man ar­bej­de sam­men med dens virk­ning, me­ner hun.

Det gør man blandt an­det i Tys­kland, hvor la­e­ge­for­e­nin­gen of­fi­ci­elt an­be­fa­ler la­e­ger at bru­ge pla­ce­bo­ef­fek­ten me­re må­l­ret­tet i be­hand­lings­for­løb. I Dan­mark ta­ger La­e­ge­for­e­nin­gen ik­ke stil­ling til pla­ce­bo­ens ef­fekt.

»Vi skal va­ek fra, at pla­ce­bo hand­ler om en kal­k­tab­let. I vir­ke­lig­he­den er det, hvor­dan pa­tien­ter­ne op­le­ver for­skel­li­ge ele­men­ter i en be­hand­ling,« si­ger Le­ne Va­se.

Selv om pla­ce­bo­ef­fek­ten er uhånd­gri­be­lig og be­står af en god po­r­tion psy­ko­lo­gi, kan man må­le den.

»Det er vel­do­ku­men­te­ret, at pla­ce­bo kan gi­ve re­el­le neu­ro­bi­o­lo­gi­ske aen­drin­ger og aen- dre ak­ti­vi­te­ten i om­rå­der af hjer­nen, der er for­bun­det med kog­ni­tio­ner og emo­tio­ner. Det fri­gi­ver po­pu­la­ert sagt »krop­pens apo­tek«, for ek­sem­pel en­dor­fi­ner, der er smerte­lin­dren­de,« si­ger Le­ne Va­se. Hun forta­el­ler, at man kan må­le pla­ce­bo­ef­fekt ved stør­re kirur­gi­ske ind­greb el­ler be­hand­ling af par­kin­son­pa­tien­ter.

No­ce­bo – den on­de tvil­ling

Den an­den og min­dre kend­te si­de af pla­ce­bo­ef­fek­ten hed­der no­ce­bo. Der er ik­ke li­ge­så me­get forsk­ning på om­rå­det som med pla­ce­bo.

Al­li­ge­vel vi­ser un­der­sø­gel­ser fra nog­le af for­sø­ge­ne med kal­k­tab­let­ter, at op til 20 pro­cent drop­per ud af te­ste­ne på grund af bi­virk­nin­ger – selv om de får pil­ler uden me­di­cinsk ef­fekt.

For­sker­nes bud på, hvor­for no­ce­bo­ef­fek­ten ek­si­ste­rer, er, at bi­virk­nin­ger­ne føl­ger det, man bli­ver in­for­me­ret om. La­e­ser man he­le ind­la­egs­sed­len op, før me­di­ci­nen bli­ver ud­le­ve­ret, plan­ter det et frø hos pa­tien­ten.

Det er vig­tigt at ha­ve i bag­ho­ve­det, når man in­for­me­rer, me­ner Le­ne Va­se. Hun an­er­ken­der, at det sa­et­ter la­e­gen i et di­lem­ma.

»Selv­føl­ge­lig skal vi in­for­me­re om bi­virk­nin­ger. Men folk skal ik­ke va­e­re ban­ge for et hjer­te­stop, for­di de ta­ger en Pa­no­dil. Det vil va­e­re højst us­and­syn­ligt. Men et re­a­li­tet­stjek er en god idé,« si­ger hun.

Pla­ce­bo­ens dår­li­ge ima­ge

Iføl­ge Le­ne Va­se li­der pla­ce­bo­en un­der en »pud­sig og lidt uhel­dig« hi­sto­rie. Åre­lad­nin­ger, pe­ber­myn­te­pa­stil­ler og brød dryp­pet med oli­er har alt sam­men va­e­ret en del af den må­de, man har be­hand­let min­dre vi­den­ska­be­ligt gen­nem ti­den.

»Tid­li­ge­re var pla­ce­bo no­get, man for­bandt med be­hand­lin­gen af de sva­ge, dem med lav IQ og kvin­der. Det var no­get, man gav for at lin­dre, når man ik­ke ane­de, hvad man el­lers skul­le gø­re. Så gav man dem pla­ce­bo og fik fred,« si­ger Le­ne Va­se.

Si­den 50er­ne har man talt om en egent­lig ef­fekt af pla­ce­bo­en, og ef­ter­hån­den er pla­ce­bo ble­vet lig med kal­k­tab­let­ter i for­søg med me­di­cin. Et »ke­de­ligt kon­trol­e­le­ment«, som Le­ne Va­se kal­der det.

»Pla­ce­bo er et sa­e­be­ag­tigt glat be­greb med man­ge nu­an­cer. Det kan bå­de va­e­re kal­k­tab­let­ter, men der er og­så en bre­de­re for­stå­el­se, der hand­ler om mø­det med la­e­gen og det te­ra­pe­u­ti­ske i den re­la­tion,« si­ger As­b­jørn Hrób­jart­s­son, der er en an­den før­en­de for­sker på om­rå­det. Han me­ner, at man bør va­e­re var­som med at be­hand­le med pla­ce­bo.

»Skal la­e­gen tra­ek­ke en kal­k­tab­let op af skuf­fen, når de sid­der over for en pa­tient, de ik­ke kan be­hand­le? Det sy­nes jeg ik­ke. Ef­fek­ten er for lil­le og usta­bil, det er uet­isk ik­ke klart at in­for­me­re pa­tien­ten om det, og det vil på sigt ska­be usik­ker­hed hos pa­tien­ter, når de går til la­e­ge,« si­ger As­b­jørn Hrób­jart­s­son.

Som del af et in­ter­na­tio­nalt pla­ce­bo­konsor­ti­um har Le­ne Va­se for ny­lig va­e­ret med til at skri­ve gu­i­de­li­nes for brug af pla­ce­bo i kli­nisk prak­sis. Her er an­be­fa­lin­gen klar: Den bed­ste be­hand­lings­ef­fekt kom­mer, når la­e­gen be­nyt­ter de ak­ti­ve be­hand­lings­for­mer, vi ken­der, og der­ef­ter op­ti­me­rer pla­ce­bo­ef­fek­ter­ne.

»Vi er ik­ke der, hvor man kan sty­re pla­ce­bo­en el­ler kan bru­ge den ale­ne. Men jo bed­re, vi for­står den, jo bed­re kan vi bru­ge den sam­men med an­dre be­hand­lin­ger,« si­ger Le­ne Va­se.

På Har­vard for­sker man for øje­blik­ket i, hvor­dan det vir­ker at gi­ve pla­ce­bo­be­hand­ling åben­lyst. Te­sen er, at en stor del af pla­ce­bo­ens ef­fekt lig­ger i ri­tu­a­let: Sam­ta­len med la­e­gen, at man ha­el­der tab­let­ter ud af glas­set hver mor­gen og af­ten.

Og­så selv om de er la­vet af kalk.

»Vi er ik­ke der, hvor man kan sty­re pla­ce­bo­en end­nu. Men jo bed­re vi for­står den, jo bed­re kan vi bru­ge den,« si­ger Le­ne Va­se, der for­sker i pla­ce­bo­ens me­ka­nis­mer. Fo­to: Mik­kel Berg Pe­der­sen

Pla­ce­bo-ef­fek­ter og hjer­ne­struk­tu­rer: Til ven­stre ses en per­son med stor pla­ce­bo­ef­fekt, til høj­re en med lil­le pla­ce­bo-ef­fekt. Fo­to: Pe­tro­vic et al. 2002

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.