EU-Par­la­men­tet for­døm­mer dansk­tysk gra­en­se­kon­trol

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Ritzau

Schen­gen-med­lem­slan­de­ne Dan­mark, Sve­ri­ge, Østrig, Frank­rig, Tys­kland og Nor­ge, som dog ik­ke er med­lem af EU, har i lø­bet af de se­ne­ste år ge­nind­ført mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol.

Men i en ny rap­port, som Eu­ro­pa­Par­la­men­tet i går god­kend­te, be­skri­ves den mid­ler­ti­di­ge gra­en­se­kon­trol som ulov­lig og i strid med Schen­gen-reg­ler­ne.

På grund af den sto­re mi­gra­tions­strøm i 2016 og en øget ter­r­ortrus­sel er det nød­ven­digt med en mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol, ly­der det fra lan­de­ne.

Iføl­ge rap­por­ten er det dog ik­ke en be­ret­ti­get be­grun­del­se.

Schen­gen-af­ta­len er i ste­det ble­vet syn­de­buk for al­le mang­ler i sik­ker­heds­po­li­tik og det fa­el­les asyl­sy­stem – og det har in­gen gang på jor­den.

Dan­mark har haft mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol ved den dansk-ty­ske gra­en­se si­den 4. ja­nu­ar 2016.

Den er ble­vet for­la­en­get ad fle­re om­gan­ge – den­ne gang står den til at fort­sa­et­te frem til 12. novem­ber i år.

Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.