Tid­li­ge­re Oba­ma-rå­d­gi­ver: Oba­ma fejl­la­e­ste Rusland

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Kristian Mouritzen kr­mo@ber­ling­s­ke.dk

Cl­in­ton var eu­ro­forisk over fre­den ef­ter Mu­rens fald. Oba­ma fejl­la­e­ste Rusland. Og Bush hav­de si­ne eg­ne pro­ble­mer. Det sva­ek­ke­de alt sam­men NATO i Eu­ro­pa, og først nu be­gyn­der man at vi­se styr­ke, hvil­ket kun kan for­bed­re magt­ba­lan­cen til Rusland, forta­el­ler tid­li­ge­re ame­ri­kansk em­beds­mand.

Det var ik­ke den tid­li­ge­re pra­esi­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, der fik eu­ro­pa­e­er­ne til at våg­ne op ef­ter NATO-top­mø­det i Wa­les i 2014, hvor de ac­cep­te­re­de en stig­ning af for­svars­bud­get­ter­ne på to pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet (BNP) over en år­ra­ek­ke.

Det var Vla­di­mir Pu­tin.

Den rus­si­ske pra­esi­dent, der med si­ne in­va­sio­ner i Ge­or­gi­en og på Krim vi­ste eu­ro­pa­e­er­ne, at eu­ro­fori­en fra 1990er­ne ef­ter Sov­je­tu­ni­o­nens fald en­de­gyl­digt var over­stå­et, og at en ny vir­ke­lig­hed var en re­a­li­tet. En re­a­li­tet med et ag­gres­sivt Rusland, der med en of­fen­siv politik lag­de grun­den til en ny kold krig mel­lem Moskva og de ve­st­li­ge lan­de.

Så­dan ly­der ana­ly­sen fra Ja­mes Town­send, der var an­sat i Pen­ta­gon som en af de højt­stå­en­de po­li­ti­ske em­beds­ma­end un­der Oba­ma. I dag er han for­sker ved CNAS Tran­sat­lan­tic Securi­ty Pro­gram i Was­hin­g­ton D.C. Han be­sø­ger i dis­se da­ge Dan­mark blandt an­det for at hol­de en ra­ek­ke fored­rag om eu­ro­pa­ei­sk sik­ker­heds­po­li­tik.

»Fejl­la­e­ste Pu­tin«

Town­send har ik­ke kun va­e­ret po­li­tisk em­beds­mand i Pen­ta­gon un­der Oba­ma, han har og­så en lang un­der­vis­nings- og forsk­nings­virk­som­hed bag sig. Han har og­så tid­li­ge­re haft en egent­lig em­beds­mand­skar­ri­e­re i Pen­ta­gon og i NATO, bl.a. i Eu­ro­pa. Han har be­ska­ef­ti­get sig med eu­ro­pa­ei­sk sik­ker­hed i na­e­sten 30 år. Når man na­ev­ner hans navn i eu­ro­pa­ei­ske for­svar­skred­se, så ken­der man ham. For han har va­e­ret en af dem, man hen­vend­te sig til, når man vil­le vi­de, hvor­dan USA så på eu­ro­pa­ei­sk sik­ker­heds­po­li­tik.

En tid­li­ge­re Oba­ma-rå­d­gi­ver, der be­ken­der, at hans chef fejl­la­e­ste rus­ser­ne. Det er ik­ke dag­lig­dag i Was­hin­g­ton D.C., hvor den nye pra­esi­dent, Do­nald Trump, sta­dig er en gå­de for de fle­ste, og hvor en fejl­sla­gen sik­ker­heds­po­li­tik ik­ke skyl­des for­ga­en­ge­rens hand­lin­ger, men ude­luk­ken­de er Trumps skyld, for­di han mang­ler er­fa­ring på det udenrigs- og sik­ker­heds­po­li­ti­ske om­rå­de.

»Jeg sy­nes, at Oba­ma fejl­la­e­ste Pu­tin. Han så Rusland som et land, som var ufar­ligt. Oba­ma var af go­de grun­de kon­cen­tre­ret om det, der ske­te i Ki­na og i Asi­en ge­ne­relt. Rusland var over­ladt til eu­ro­pa­e­er­ne. Det ef­ter­lod eu­ro­pa­e­er­ne i en skrø­be­lig si­tu­a­tion, der egent­lig be­gynd­te ef­ter Mu­rens fald, hvor USA un­der pra­esi­dent Cl­in­ton grad­vist be­gynd­te at ned­trap­pe til­ste­de­va­e­rel­sen i Eu­ro­pa på grund af eu­ro­fori­en over det nye sam­ar­bej­de med et fre­dens Rusland. Det fort­sat­te del­vis un­der Bush og Oba­ma. Den­ne sva­ek­kel­se har gi­vet­vis be­ty­det, at Pu­tin føl­te, at han kun­ne fo­re­ta­ge sig det, han gjor­de i Krim og i den øst­li­ge del af Ukrai­ne. Der var ik­ke et tro­va­er­digt NATO, der kun­ne af­skra­ek­ke Pu­tin,« si­ger Town­send.

»Pu­tin føl­te sig yd­my­get ef­ter Mu­rens fald og gi­vet­vis og­så ef­ter NATOs eks­pan­sion. Og se­ne­re og­så ig­no­re­ret un­der Oba­ma. Det har han ik­ke kun­net li­de, for­di den rus­si­ske le­der der­med fryg­te­de, at han og­så vil­le mi­ste ind­fly­del­se og ik­ke var god nok til at sid­de med

ved in­ter­na­tio­na­le for­hand­lin­ger sam­men med USA. Alt det gjor­de, at Pu­tin har hand­let, som han har gjort,« me­ner Town­send.

Han er af den over­be­vis­ning – li­ge­som en ra­ek­ke af de eu­ro­pa­ei­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster – at Pu­tin na­ep­pe vil an­gri­be hver­ken de bal­ti­ske lan­de el­ler Po­len ale­ne af den grund, at NATOs af­skra­ek­kel­se er stør­re, end den var for ba­re to år si­den. Pu­tin har in­gen grund til at an­gri­be dis­se lan­de, og pri­sen vil va­e­re for høj, så der­for la­der han va­e­re. Men det er den in­di­rek­te på­virk­ning, som der er grund til at va­e­re nervøs for, me­ner Town­send.

Fa­ke News

»Det står klart, at Pu­tin har valgt at på­vir­ke an­dre lan­de gen­nem de so­ci­a­le me­di­er og med fa­ke news. Det har va­e­ret et virk­nings­fuldt vå­ben for ham. På man­ge må­der er Pu­tin en klog op­portu­nist, og han har fun­det ud af, hvor­dan man bru­ger de so­ci­a­le me­di­er op­ti­malt. Og selv om man kan sy­nes, at Pu­tin er en au­to­ri­ta­er skik­kel­se, der ik­ke vi­ger til­ba­ge for ret me­get, så vil han for­ment­lig ik­ke bru­ge mi­li­ta­e­re mid­ler for at nå si­ne mål i Eu­ro­pa. Der vil han bru­ge an­dre mid­ler som fa­ke news og de so­ci­a­le me­di­er til at di­stri­bu­e­re dem,« si­ger Town­send.

Men hvor­dan vil Do­nald Trump kla­re ud­for­drin­ger­ne?

»Eu­ro­pa be­ty­der me­get for USA. Trump om­gi­ver sig bå­de i uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, i for­svars­mi­ni­ste­ri­et og i Det Hvi­de Hus med folk, der er tran­sat­lan­tisk indstil­le­de. Nog­le af dem er me­get kon­ser­va­ti­ve, men tran­sat­lan­ti­ske. Trump selv er ik­ke eks­pert i ret me­get, men han la­e­rer hver dag. Men det er sik­kert, at han na­ep­pe ved det kom­men­de top­mø­de i NATO i juli vil gi­ve sig på den to pro­cents stig­ning, som og­så er ble­vet hans politik i for­hold til de eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Det er no­get, han kon­kret kan for­hol­de sig til. De fi­ne­re nu­an­cer vil bli­ve over­ladt til hans rå­d­gi­ve­re, men de fle­ste af dem er pro­fes­sio­nel­le og forta­el­ler ham, at eu­ro­pa­e­er­ne sta­dig er USAs vig­tig­ste al­li­e­re­de, og­så i en tid med ud­for­drin­ger med Ki­na og med Nord­korea,« si­ger Town­send.

Kristian Mouritzen er Ber­ling­s­kes sik­ker­heds­po­li­ti­ske me­d­ar­bej­der

Ba­ra­ck Oba­ma be­gik den fejl, at han så Rusland og Vla­di­mir Pu­tin som ufar­li­ge, me­ner Ja­mes Town­send, der var em­beds­mand un­der den tid­li­ge­re pra­esi­dent. Ar­kiv­fo­to: Ke­vin La­marque/ Reu­ters/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.