Trump om sin ju­stits­mi­ni­ster: »Jeg vil­le øn­ske, at jeg hav­de valgt en an­den«

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Kristian Mouritzen kr­mo@ber­ling­s­ke.dk

Kon­flik­ten mel­lem den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent og ju­stits­mi­ni­ster Jeff Ses­sions er igen brudt ud i lys lue ef­ter en ra­ek­ke twe­ets, hvor Trump igen skri­ver, at han for­try­der ud­na­ev­nel­sen.

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Do­nald Trump, ret­te­de i dag et di­rek­te an­greb mod lan­dets ju­stits­mi­ni­ster, Jeff Ses­sions, og skrev på Twit­ter, at han vil­le øn­ske, at han i sin tid hav­de fun­det en an­den til job­bet.

»Det vil­le jeg øn­ske, at jeg hav­de gjort,« skrev pra­esi­den­ten, ef­ter at han i to an­dre twe­ets hav­de var­met op til fron­ta­lan­gre­bet mod sin ju­stits­mi­ni­ster ved at ci­te­re det re­pu­bli­kan­ske kon­gres­med­lem Trey Gow­dys fru­stra­tion over Ses­sions.

Gow­dy an­greb Ses­sions for at over­la­de ansva­ret for den så­kald­te Rusland-un­der­sø­gel­se til hans vi­ceju­stits­mi­ni­ster, Rod Ro­senste­in, for at und­gå mi­stan­ke om, at Trump kun­ne blan­de sig i un­der­sø­gel­sen, da for­hol­det mel­lem Ses­sions og Trump den­gang var ta­et.

»Ses­sions skul­le ha­ve in­for­me­ret om, at han ik­ke vil­le på­ta­ge sig le­del­sen af Rusland-un­der­sø­gel­sen, in­den han tog job­bet,« sag­de Gow­dy.

»Jeg vil­le og­så va­e­re fru­stre­ret, hvis det var til­fa­el­det.«

I of­fen­si­ven

Trump har i sti­gen­de grad va­e­ret i of­fen­si­ven for at få Rusland-un­der­sø­gel­sen af­slut­tet. Iføl­ge un­der­sø­gel­ses­le­der Ro­bert Mu­el­ler af­slut­tes den til sep­tem­ber, men Trump har tid­li­ge­re twe­e­tet, at der ik­ke er fun­det no­get, der kan be­vi­se, at han per­son­ligt har sam­ar­bej­det med Rusland om at vin­de val­get i 2016, og at det der­for er på ti­de at stand­se un­der­sø­gel­sen.

Trump selv har sva­ert ved at fy­re Ro­bert Mu­el­ler, den tid­li­ge­re FBI­chef, for­di det i beg­ge po­li­ti­ske lej­re vil gi­ve sto­re pro­ble­mer – ik­ke mindst for­di der er me­get kort tid til midt­vejsval­get i novem­ber. Justits­mi­ni­ste­ren kan gen­nem­fø­re fy­rin­gen, men det har Ses­sions na­eg­tet, og der­for kan kun en ny ju­stits­mi­ni­ster få stand­s­et un­der­sø­gel­ser­ne.

Der er fo­re­lø­big in­tet, der ty­der på, at Trump selv har sam­ar­bej­det med Rusland, selv om en ra­ek­ke af hans kampag­ne­me­d­ar­bej­de­re fra den­gang er ble­vet til­talt for at ha­ve haft for ta­et­te for­bin­del­ser til Rusland, her­i­blandt hans tid­li­ge­re kampag­ne­stabs­chef, Paul Ma­na­fort, og en ra­ek­ke an­dre.

Kristian Mouritzen er Ber­ling­s­kes sik­ker­heds­po­li­ti­ske kor­re­spon­dent.

Pra­esi­dent Trump skri­ver på Twit­ter, at han for­try­der ud­na­ev­nel­sen af Jeff Ses­sions til ju­stits­mi­ni­ster. Her er han fo­to­gra­fe­ret, mens han ta­ler ved en for­sam­ling i Nas­hvil­le, Ten­nes­see, 29. maj. Fo­to: Ni­cho­las Kamm/Reu­ters/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.