Ita­li­en kan ik­ke la­ve »en Dan­mark« og si­ge »ar­ri­ve­derci« til eu­ro­en

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Eva Jung er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Bruxel­les EVA JUNG

Har et EU-land først én gang sagt ci­ao til eu­ro­en, kan man ik­ke si­ge ar­ri­ve­derci se­ne­re. Det er én af man­ge for­kla­rin­ger på, hvor­for det er et ma­re­ridt for EU, når sta­er­ke po­li­ti­ske og fol­ke­li­ge kra­ef­ter i Ita­li­en dag­drøm­mer om at mel­de sig ud af eu­ro­en.

For Ita­li­en kan slet ik­ke mel­de sig ud, ge­nind­fø­re sin gam­le mønt­fod, li­re, og fort­sa­et­te som EU-land på sam­me må­de som Dan­mark med kro­nen.

Det er sim­pelt­hen ik­ke en juri­disk mu­lig­hed.

Selv om EU al­drig har va­e­ret ud­sat for, at et land of­fi­ci­elt har be­slut­tet at drop­pe eu­ro­en, er reg­ler­ne for det hy­po­te­ti­ske sce­na­rie kla­re nok, iføl­ge EU-Kom­mis­sio­nen.

Med­lem­ska­bet af den fa­el­les va­lu­ta ha­en­ger for Ita­li­en ulø­se­ligt sam­men med at va­e­re med­lem af EU.Det skyl­des, at lan­det har sagt ja til al­le de ret­tig­he­der og for­plig­tel­ser, der føl­ger med EU-med­lem­ska­bet.

Om­vendt har Dan­mark en sa­er­po­si­tion, for­di man for­hand­le­de et for­be­hold hjem ef­ter af­stem­nin­gen om Maa­stri­cht-trak­ta­ten for 25 år si­den.

Men mel­der Ita­li­en sig ud af eu­ro­en, vil det va­e­re en kra­en­kel­se af EUs fa­el­les reg­ler.

I det til­fa­el­de vil EU-Kom­mis­sio­nen ik­ke ha­ve an­det valg end at hi­ve Ita­li­en i ret­ten for brud på EUs fa­el­les reg­ler.

Men der vil va­e­re fod­sla­e­ben på vej til Luxem­bourg. Fjer­de­stør­ste øko­no­mi EU kan nem­lig hel­ler ik­ke fo­re­stil­le sig et sam­ar­bej­de uden Ita­li­en.

Lan­det er ik­ke et hvil­ket som helst.

Ita­li­e­ner­ne sid­der på EUs fjer­de­stør­ste øko­no­mi og er tra­di­tio­nelt blandt ver­dens syv til ti al­ler­stør­ste øko­no­mi­er.

Det står klart, at et ita­li­ensk far­vel til eu­ro­en vil­le ef­ter­la­de EU et sted bå­de fi­nan­si­elt, po­li­tisk og juri­disk, hvor man al­drig har va­e­ret før.

Som fi­nans­mi­ni­ster Kristian Jen­sen (V) sag­de i et in­ter­view, vil­le det »re­de­fi­ne­re he­le det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de«.

Fo­re­lø­big er det lyk­ke­des for den ita­li­en­ske pra­esi­dent, Ser­gio Ma­te­rel­la, at af­va­er­ge EUs ma­re­ridt.

Han af­vi­ste søn­dag de to pro­test­par­ti­er Le­ga og Fem­stjer­ne­be­va­e­gel­sens for­slag til fi­nans­mi­ni­ster, for­di han ef­ter Ma­te­rel­las vur­de­ring kun­ne »frem­pro­vo­ke­re Ita­li­ens exit fra eu­ro­en«.

Ita­li­ens egen lov­giv­ning til­la­der i mel­lem­ti­den som ud­gangs­punkt slet ik­ke en fol­ke­af­stem­ning om et far­vel til eu­ro­en.

Det aen­drer ba­re ik­ke på, at sta­dig fle­re drøm­mer om det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.