Re­ge­ring el­ler ej: Det tra­ek­ker op til ska­eb­ne­valg i Ita­li­en

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Mar­tin Tøn­ner er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Sy­d­eu­ro­pa. Af Mar­tin Tøn­ner mart@ber­ling­s­ke.dk

Pra­esi­dent Mat­ta­rel­la har lagt sit tek­no­krat-ka­bi­net på is, mens Fem­stjer­ne­be­va­e­gel­sen og Le­ga gør end­nu et for­søg på dan­ne en »rig­tig« re­ge­ring be­stå­en­de af fol­ke­valg­te, der kan le­de Ita­li­en frem til et valg se­ne­re på året. Kun én ting sy­nes sik­ker på end­nu en ka­o­tisk dag i ita­li­ensk politik: Det sy­d­eu­ro­pa­ei­ske land skal til valg igen, in­den året er om­me.

Samt­li­ge par­ti­er i par­la­men­tet af­vi­ser pra­esi­dent Ser­gio Mat­ta­rel­las plan om at indsa­et­te en tek­no­kra­tre­ge­ring ind­til be­gyn­del­sen af 2019. Her­un­der det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Par­ti­to De­mo­cra­ti­co, der el­lers har støt­tet stats­che­fen un­der de se­ne­ste da­ges po­li­ti­ske kri­se.

Ef­ter den bredsi­de bad Mat­ta­rel­la tirs­dag af­ten sin kan­di­dat til po­sten som re­ge­rings­chef, øko­no­men Car­lo Cot­ta­rel­li, om at indstil­le ar­bej­det med mi­ni­ster­li­sten. En ti­meout, der ons­dag mor­gen blev for­la­en­get ved ud­sig­ten til, at der må­ske al­li­ge­vel kan dan­nes en »rig­tig« re­ge­ring be­stå­en­de af fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re. Pra­esi­den­ten har dog gjort det klart, at par­ti­er­ne skal kom­me med et ud­spil i lø­bet af af­te­nen. Det er Fem­stjer­ne­be­va­e­gel­sens le­der, Lu­i­gi Di Maio, som har er­kla­e­ret sig pa­rat til at gø­re et nyt for­søg. Hos det høj­re­na­tio­na­le Le­ga er Mat­teo Sal­vi­ni me­re skep­tisk, men har la­det for­stå, at han »ik­ke vil sa­bo­te­re en hur­tig løs­ning på en kri­tisk si­tu­a­tion«.

De to pro­test­par­ti­er blev i sid­ste uge eni­ge om en ko­a­li­tions­re­ge­ring. Men søn­dag ned­lag­de Mat­ta­rel­la ve­to mod de­res sta­er­kt EU-kri­ti­ske kan­di­dat til den vig­ti­ge post som fi­nans­mi­ni­ster, hvor­ef­ter de op­gav fore­ha­ven­det.

Fryg­ter »lig­ge­stolsva­el­ge­re«

Sal­vi­ni vil dog kun va­e­re med på én be­tin­gel­se. Re­ge­rin­gen skal va­e­re mid­ler­ti­dig, og der skal un­der al­le om­sta­en­dig­he­der ud­skri­ves valg så hur­tigt som mu­ligt. Me­nings­må­lin­ger­ne spår Le­ga mas­siv frem­gang, der sand­syn­lig­vis vil gø­re det mu­ligt for par­ti­et at dan­ne en ren høj­re­fløjs­re­ge­ring med bl.a. Sil­vio Ber­lusco­nis Forza Ita­lia i ste­det for det ide­o­lo­gisk ube­kvem­me sam­ar­bej­de med Fem­stjer­ne­be­va­e­gel­sen. En chan­ce, han er op­sat på at ud­nyt­te.

Ita­li­e­ner­ne skal imid­ler­tid ik­ke til ur­ner­ne sidst i juli og der­med midt i de­res som­mer­fe­rie, som er den før­ste mu­li­ge da­to. I hvert fald ik­ke, hvis det står til Sal­vi­ni, der fryg­ter, at hans ker­ne­va­el­ge­re i den me­re vel­stå­en­de nord­li­ge del af lan­det vil fo­re­tra­ek­ke stran­den for valg­lo­ka­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.