Forsk­nings­chef: Det har ta­get over­hånd

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Ja, test og ka­rak­te­rer har få­et me­re frem­tra­e­den­de rol­ler i fol­ke­sko­len, for­kla­rer An­dreas Ra­sch-Chri­sten­sen, forsk­nings­chef ved VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge. F.eks. vur­de­res ele­vers ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed al­le­re­de i 8. klas­se, og fra 2019 skal ele­ver i 9. klas­se i gen­nem­snit ha­ve 5,0 ved de af­slut­ten­de stand­punkt­ska­rak­te­rer for at kom­me i gym­na­si­et. Der­u­d­over lag­de fol­ke­sko­lere­for­men fra 2014 så­kald­te ope­ra­ti­ve re­sul­tat­mål ind som et kri­te­ri­um for sko­ler­nes suc­ces el­ler man­gel på sam­me. Der­for la­eg­ges der in­ter­nt på sko­ler­ne stor va­egt på de test i dansk og ma­te­ma­tik, som ele­ver­ne skal ta­ge al­le­re­de fra 2. klas­se. »Jeg er enig i, at test og ka­rak­te­rer fyl­der for me­get, men uenig i, at de skal af­skaf­fes,« si­ger forsk­nings­che­fen. Po­in­ten er, at test og ka­rak­te­rer skal bru­ges som pra­e­ci­se pej­le­ma­er­ker for vis­se de­le af sko­le­gan­gen. Men at de ik­ke må bli­ve alt­over­skyg­gen­de, for­di de ik­ke for­hol­der sig til sel­ve sko­lens dan­nel­ses­ma­es­si­ge for­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.