Op­ti­mi­stisk Bendt­ner lover VM-frisk­hed

Ly­ske­ska­de­de Ni­ck­las Bendt­ner reg­ner med at va­e­re helt klar in­den VM. An­gri­be­rens stør­ste ud­for­dring er, at Åge Ha­rei­de al­le­re­de man­dag skal ud­ta­ge sin VM-trup.

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af Mik­kel Lund­by Mad­sen Ritzau

En ty­de­lig rørt Ni­ck­las Bendt­ner gem­te sit an­sigt i den hvi­de Ro­sen­borg­trø­je, da han søn­dag af­ten blev ud­skif­tet ef­ter at ha­ve på­dra­get sig en ska­de i høj­re ly­ske i Ro­sen­borgs ne­der­lag til Brann.

I skrid­te­ne ned mod om­kla­ed­nings­rum­met ta­enk­te Bendt­ner det sam­me som de fle­ste iagt­ta­ge­re: Var det VM-slut­run­den, som røg der?

Tre da­ge se­ne­re kun­ne der sta­dig ik­ke gi­ves et en­ty­digt svar, da Ni­ck­las Bendt­ner ons­dag mød­te pres­sen for før­ste gang ef­ter so­louhel­det.

Til gen­ga­eld er an­gri­be­rens tå­rer ble­vet vendt til hans van­li­ge gav­f­labs­mil.

Sva­ret fra en scan­ning i man­dags op­mun­tre­de Bendt­ner, og ind­til at en­ten ly­sken el­ler Åge Ha­rei­de har sagt nej, reg­ner an­gri­be­ren med at va­e­re i top­form til som­me­rens VM-slut­run­de.

»Der er 17 da­ge til vo­res før­ste kamp, så der bur­de va­e­re god tid til at bli­ve 100 pro­cent klar. Jeg reg­ner al­le­re­de med at kun­ne va­e­re på 100 pro­cent, når vi rej­ser til Rusland 11. ju­ni,« si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Ind­til vi­de­re må han dog skå­nes for hold­tra­e­nin­gen på gra­es. Der­for bru­ger han tid på mo­tions­cyk­len og i styr­ke­tra­e­nings­lo­ka­let samt let­te øvel­ser på gra­es­set.

Ved ons­da­gens sol­be­skin­ne­de tra­e­ning lun­te­de han rundt langs si­de­linj­en, mens lands­holdskam­me­ra­ter­ne tra­e­ne­de op­spils­møn­stre og skød på mål.

I bed­ring

Bendt­ner fø­ler, at han kon­stant er i bed­ring.

»Jeg kan ma­er­ke, at ly­sken er ble­vet bed­re. Det går he­le ti­den den rig­ti­ge vej. Jeg kun­ne og­så godt gå ud og lø­be nu, men det er bed­re at ta­ge sig god tid, så man ik­ke for­ha­ster genop­tra­e­nin­gen. Så må det hel­le­re ta­ge en dag el­ler to ek­stra at bli­ve helt klar,« si­ger Bendt­ner. Han har dog ik­ke man­ge da­ge at gi­ve af. Al­le­re­de man­dag skal Åge Ha­rei­de ha­ve ga­ran­ti for, at han ik­ke ud­ta­ger en an­gri­ber med små­s­ka­van­ker, for­di land­stra­e­ne­ren den dag har de­ad­li­ne for at re­gi­stre­re sin en­de­li­ge VMtrup.

I til­la­eg er Bendt­ner sam­men med An­dreas Bjel­land al­le­re­de meldt ude af lør­da­gens test­kamp i Sto­ck­holm mod Sve­ri­ge.

Der­for bli­ver det man­dag, at Bendt­ners krop skal vi­se, at den kan kla­re en som­mer med po­ten­ti­elt me­re end en må­neds hård tra­e­ning i Rusland.

»Vi har he­le man­da­gen til at te­ste spil­ler­ne, og den dag skal vi bru­ge på en for­nuf­tig må­de. Pro­ble­met er, at spil­le­re, der har va­e­ret ska­de­de, of­te­re får en ny ska­de, når de tra­e­ner på fuldt blus igen,« si­ger Åge Ha­rei­de. Bendt­ner fryg­ter ik­ke ska­eb­neda­gen. »Jeg har valgt at va­e­re po­si­tiv. Det vil selv­føl­ge­lig va­e­re en ka­em­pe skuf­fel­se ik­ke at skul­le til VM, men det må vi snak­ke om, hvis det en­der så­dan,« si­ger han.

Før VM 2010 dø­je­de han og­så med en ly­ske­ska­de. Den­gang sad ska­den i ven­stre ly­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.