Prins Ni­ko­lai og 172 an­dre nye nav­ne i Kraks Blå Bog

Blåt. I dag ud­kom­mer årets ud­ga­ve af Kraks Blå Bog. 173 nye per­so­ner er op­ta­get i bo­gen.

Berlingske Tidende - - NAVNE - Af Ag­ne­te Sol­vej Chri­sti­an­sen agch@ber­ling­s­ke.dk

Dan­marks mur­sten af et op­slags­va­erk, Kraks Blå Bog, ud­kom­mer i dag. Bo­gen in­de­hol­der bi­o­gra­fi­er af frem­tra­e­den­de dan­ske­re fra er­hvervs­liv, kul­tur­liv, stat, re­gio­ner og kom­mu­ner. Men selv om 173 nav­ne er til­fø­jet i bo­gen, er den i 2018 lidt let­te­re, end den var i 2017. Så­le­des in­de­hol­der bo­gen i år 8.486 nav­ne mod 8.501 nav­ne i 2017.

Blandt de ny­til­kom­ne er per­so­ner, som er kendt af de fle­ste dan­ske­re, som kri­mi­for­fat­te­ren Jes­per Ste­in, TV-va­ert Ab­del Aziz Ma­h­moud og prins Ni­ko­lai, men og­så dan­ske­re, som er me­re ukendt i den bre­de of­fent­lig­hed, er op­ta­get i bo­gen. For ek­sem­pel pro­fes­sor i land­skabs- og ha­ve­kunst, Ste­en Al­lan Böt­cher Høy­er. Det er nem­lig det vig­tig­ste valg­kri­te­ri­um for Kraks Blå Bog, at de op­tag­ne skal ha­ve en sa­er­lig be­tyd­ning in­den for de­res felt. Der­for er man­ge af de op­tag­ne mest af alt kendt og an­er­kendt af de­res fag­fa­el­ler.

De ny­op­tag­ne i bo­gen ta­el­ler dog mas­ser af kend­te nav­ne - og­så fra er­hvervs­li­vet, hvor be­sty­rel­ses­med­lem og Le­go-ar­ving Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen sam­men med iva­er­ksa­et­ter og in­ve­stor Mor­ten Strun­ge er blandt de nye i bo­gen.

Stat, re­gio­ner og kom­mu­ner bi­dra­ger og­så til den nye ud­ga­ve af Kraks Blå Bog. De­par­te- ments­chef i Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et Jakob Jen­sen, di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen Sø­ren Bro­strøm og di­rek­tør i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning Laila Kil­des­gaard, er med. To mi­ni­stre, ae­l­dre­mi­ni­ster Thyra Frank og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger An­der­sen, er blandt de nye nav­ne.

Fra kul­tur­li­vet er sku­e­spil­ler­ne Cla­es Bang og Da­ni­ca Curcic nye. Og­så mu­sik­ken bi­dra­ger med blandt an­dre chef­di­ri­gent i DR Sym­fo­niOr­ke­stret Lu­i­si Fa­bio og Ru­ne Rask, pro­du­cer i den po­pu­la­e­re rap­grup­pe Suspekt.

Me­di­e­bran­chen til­fø­jer og­så med et par hånd­ful­de per­so­ner til pulj­en af dan­ske­re, der er ble­vet fun­det va­er­di­ge til at bli­ve op­ta­get i bo­gen. Her er Ber­ling­s­kes kul­tur- og livs­stils­re­dak­tør An­ne Sop­hia Her­man­sen og avi­sens chef for gra­ver­grup­pen, Lars Nør­gaard Pe­der­sen, blandt de ud­valg­te.

De fle­ste an­ser det for en ae­re at bli­ve op­ta­get i Kraks Blå Bog. En­kel­te har dog sagt nej til op­ta­gel­se, bl.a. praest og dig­ter Kaj Munk og fil­min­struk­tør Erik Clau­sen. De blev beg­ge op­ta­get al­li­ge­vel. Si­den er der aen­dret prak­sis, og per­so­ner op­ta­ges ik­ke la­en­ge­re mod de­res vil­je i Kraks Blå Bog.

Som ud­gangs­punkt bli­ver man op­ta­get på liv­s­tid i bo­gen. Der har dog va­e­ret til­fa­el­de, hvor bi­o­gra­fer er ble­vet slet­tet ef­ter doms­fa­el­del­se. Det gjor­de sig blandt an­det ga­el­den­de i 1983 da skat­te­ad­vo­kat og stif­ter af Frem­skridtspar­ti­et Mo­gens Gli­strup blev slet­tet, da han af Hø­jeste­ret blev dømt for skat­tesvig. Og­så tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Erik Ninn Han­sen blev slet­tet fra Kraks Blå Bog, da han i 1995 blev dømt for at kra­en­ke mi­ni­ste­ransvars­lo­ven i for­bin­del­se med Ta­milsa­gen.

Gads For­lag, der ud­gi­ver Kraks Blå Bog, har en ra­ek­ke hem­me­li­ge fag­kon­su­len­ter, som hja­el­per og rå­d­gi­ver med ud­va­el­gel­sen af kan­di­da­ter.

Prins Ni­ko­lai er fyldt 18 år og der­for ind­skre­vet i Kraks Blå Bog. Ar­kiv­fo­to: Mar­tin Syl­vest/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.