i dag

Run­de tal

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Mads Ar­ne Høck, 50

Or­ga­nist og kom­po­nist, Rø­d­ov­re, fyl­der 50 år 31. maj.

Mads Ar­ne Høck tog pra­e­li­mi­na­er or­ga­ni­stek­sa­men i 1989 fra Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um og kir­kemu­si­kalsk diplo­mek­sa­men sam­me sted i 1993, som elev af Bo Grøn­bech og Hans Fagi­us i or­gel og Dan-Olof Sten­lund i kor­le­del­se. Han hav­de de­but i so­list­klas­sen 1995, og tog mu­sik­pa­e­da­go­gisk ek­sa­men i or­gel sam­me sted i 2002.

Mads Ar­ne Høck spil­ler flit­tigt kon­cer­ter i Dan­mark og ud­lan­det.

Han er kom­po­nist af mo­tet­ter og kan­ta­ter for kor, kam­mer­mu­sik og or­gelva­er­ker. Fle­re af hans va­er­ker for or­gel og mes­sing­bla­e­se­re spil­les over sto­re de­le af ver­den, og fle­re af hans me­lo­di­er er ud­gi­vet, bl.a. i til­la­eg til sal­me­bo­gen.

Han har ind­spil­let Mauri­ce Duru­flés sam­le­de or­gelva­er­ker og te­ma­ti­ske cd’er med fransk og tysk or­gel­mu­sik samt cd’er med Kø­ben­havns Dren­ge­kor, Sankt An­nae Pi­ge­kor og trom­pe­ti­sten Mi­cha­el Bry­den­felt. Han har og­så ind­spil­let film­mu­sik og med­vir­ker som or­gel­so­list i Lars von Tri­ers »Nymp­ho­ma­ni­ac«.

I Grundtvigs Kir­ke står han bag en om­fat­ten­de kon­cert- og mu­sikg­ud­stje­ne­ste­virk­som­hed med bl.a. or­gel­mu­sik-for­mid­lings­kon­cer­tra­ek­ken »Or­gel­me­stre­ne« i tråd med Grundtvigs op­lys­ning­tan­ker og kan­ta­te­g­ud­stje­ne­ster med kir­kens pro­fes­sio­nel­le kor og or­ke­ster.

Mads Ar­ne Høck har mod­ta­get Dron­ning In­grids Min­de­me­dal­je og le­ga­ter fra Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond, Knud Høj­gaards Fond samt Au­gusti­nus Fon­den.

Han er ho­ved­fag­la­e­rer ved Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um og ti­mela­e­rer ved Pa­sto­ral­se­mi­na­ri­et i Kø­ben­havn.

Mads Ar­ne Høck var 1994-2005 or­ga­ni­st­as­si­stent i Vor Frue Kir­ke, si­den da har han va­e­ret or­ga­nist i Grundtvigs Kir­ke, Kø­ben­havn.

Ju­dy Bang Mik­kel­sen, 70

Fhv. ud­stil­lings­chef, Rung­sted Kyst, fyl­der 70 år 31. maj.

Ef­ter han­dels­med­hja­el­perek­sa­men og elev­tid i PFA blev Ju­dy Bang Mik­kel­sen an­sat som kon­to­ras­si­stent i Bel­la Cen­ter i 1970.

Der gik dog ik­ke man­ge år, før hun avan­ce­re­de først til se­kre­ta­ri­ats­chef, der­ef­ter salgs­chef og til slut ud­stil­lings­chef. Si­de­lø­ben­de hav­de hun la­est til mer­ko­nom i af­sa­et­ning­s­la­e­re, virk­som­hed­s­ø­ko­no­mi og mar­keds­fø­ring.

Ju­dy Bang Mik­kel­sen var i lø­bet af sin tid i BC an­svar­lig for gen­nem­fø­rel­se af godt 160 min­dre og stør­re fag­mes­ser, bl.a. tand­la­e­ge- og la­e­ge­mes­ser og den sto­re Kon­tor & Da­ta samt de sto­re bil­ud­stil­lin­ger og bå­dud­stil­lin­ger – sidst­na­evn­te ik­ke kun i BC, men og­så i lystbå­de­hav­ne i Kol­ding, Is­høj, Mar­se­lis­borg og Lan­ge­li­nie.

I 2006 flyt­te­de hun med sin mand, Ar­ne Bang Mik­kel­sen, til de­res drøm­me­hus i Rung­sted, og da de sam­ti­dig hav­de få­et de­res før­ste bar­ne­barn, be­slut­te­de hun at stop­pe i Bel­la Cen­ter og pri­o­ri­te­re fa­mi­li­en, hus og ha­ve, tra­ve­tu­re langs van­det og i sko­ven og sin sto­re in­ter­es­se for bøger.

Hun har en dat­ter, en bonus­dat­ter og tre bør­ne­børn.

Dan Skov, 75

In­ge­ni­ør, er­hverv­s­ø­ko­nom MDM, Hels­in­ge, fyl­der 75 år 31. maj.

Trods si­ne 75 år er Dan Skov sta­dig ak­tiv. Han har gen­nem åre­ne be­stre­det en ra­ek­ke be­sty­rel­ses- og til­lidspo­ster og er nu for­mand for IDA Nord­s­ja­el­land og sid­der i IDAs re­pra­e­sen­tant­skab. Han er des­u­den be­sty­rel­ses­med­lem i SER Recru­it­ment.

Hans hjer­te­barn er jobva­er­k­ste­det.nu, som han etab­le­re­de for nog­le år si­den og nu er den dag­li­ge le­der af. Her har man­ge le­di­ge nydt godt af hans em­pa­ti­ske må­de at få dem »på an­dre tan­ker«. Dan Skov er til­li­ge ak­tiv i fle­re for­skel­li­ge net­va­erk.

Dan Skov po­li­ti­ske en­ga­ge­ment er ble­vet lagt i Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne (KD), hvor han i en pe­ri­o­de var bå­de or­ga­ni­sa­to­risk na­est­for­mand og par­ti­se­kre­ta­er. Han har tid­li­ge­re va­e­ret me­nig­heds­rå­ds­for­mand i 25 år og regn­skabs­kon­su­lent for fle­re me­nig­heds­råd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.