Lad os få den go­de to­ne til­ba­ge i de­bat­ten om stats­mi­ni­ste­ren

Berlingske Tidende - - NAVNE - Jo­hn Chri­sten­sen

Som bor­ger­ligt ori­en­te­ret er det of­te lidt af en pi­ne at la­e­se Ber­ling­s­kes de­bat­si­der.

Når det dre­jer sig om stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, er der åben­bart in­gen ned­re gra­en­se for, hvil­ket sprog­brug, man kan til­la­de sig. Desva­er­re ga­el­der det pri­ma­ert nog­le af avi­sens fa­ste kom­men­ta­to­rer.

3. maj ud­g­y­der ra­diova­ert og jour­na­list René Fre­dens­borg i et forvrøv­let ind­la­eg i kul­tur­sek­tio­nen sin gal­de over stats­mi­ni­ste­ren med sen­ten­ser som »en pa­ro­di af en stats­le­der og et grelt ek­sem­pel på se­ri­el magt­fuld­kom­men­hed ... for­stem­men­de, at han ik­ke stil­ler fad­bam­sen fra sig og gen­rej­ser det be­røm­te vel­fa­erds­sam­fund, han og kum­pa­ner­ne selv har skudt i sa­enk.«

Hvil­ket in­tel­lekt. Hvil­ke sprog­li­ge guld­korn!

Sam­me dag på opi­ni­ons­si­der­ne går ra­diova­ert og mu­si­ker Tor­ben Steno sin kol­le­ga Jarl Cor­dua i be­de­ne i den­nes lø­ben­de ka­rak­ter­mord på Ven­stre og Lars Løk­ke Ras­mus­sen:

»Ven­stres provin­s­po­pulis­me er der­i­mod re­gu­la­er krej­ler­po­li­tik ... Lars Løk­ke har ta­get sit par­ti som gid­sel i en per­son­lig over­le­vel­ses­kamp« osv. osv. Og så­dan fort­sa­et­ter fest­ta­len i sam­me spor over en halv avis­si­de.

I Jan­te­lovens hel­li­ge navn

På Ber­ling­s­ke.dk/po­li­ti­ko sam­me dag kan man og­så va­e­re med. Her ci­te­res kom­men­ta­tor Hans En­gell om Løk­kes si­tu­a­tion ef­ter mi­ni­ster­ro­ka­den, og ind­la­eg­get slut­ter ånd­fuldt: »Skvat­te­de han i Van­dre­hal­len, var der ik­ke man­ge i Ven­stre, der vil­le hja­el­pe ham op.« (sic!)

I Ber­ling­s­ke 15. maj føl­ger redaktør og ph.d. Tim­me Bis­gaard Munk op i et let­te­re forvrøv­let opi­ni­ons­ind­la­eg, hvor han sva­el­ger i sin ani­mo­si­tet mod stats­mi­ni­ste­ren. Det lyk­kes ham vist i Jan­te­lovens hel­li­ge navn at na­ev­ne samt­li­ge kon­tro­ver- ser, pres­sen har op­dyr­ket. Det skal mu­lig­vis fo­re­stil­le at va­e­re mor­somt!

For en sik­ker­heds skyld ud­dy­ber fi­lo­sof Eva Sels­ing i sin »Groft sagt«-klum­me sam­me dag sin fi­lo­so­fi­ske ind­sigt med føl­gen­de bund­s­kra­ber om stats­mi­ni­ste­rens be­stra­e­bel­ser for at und­gå, at H.M. Kron­prin­sen ud­ta­ler sig po­li­tisk imod re­ge­rin­gens politik:

»Kan De lug­te det? Det er den ram­me dunst af en kra­em­mer, der ik­ke ken­der sin plads. In­gen ta­ler så­dan til den kom­men­de kon­ge.«

Men åben­bart ger­ne til lan­dets stats­mi­ni­ster.

Kon­struk­tiv kri­tik er vel­kom­men

Ind­la­eg i Ber­ling­s­ke med kon­struk­tiv kri­tik af Lars Løk­ke og Ven­stre – som ho­ve­d­ansvar­li­ge for re­ge­rings­fø­rel­sen – er na­tur­lig­vis helt i or­den. Men de oven­ci­te­re­de ind­la­eg til­fø­rer ab­so­lut in­tet til en se­ri­øs debat!

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er, uan­set om man kan li­de det el­ler ej, ud­pe­get af et fler­tal i Fol­ke­tin­get til at le­de lan­det. Få, om no­gen, har stør­re po­li­tisk ind­sigt og er­fa­ring.

Be­va­res, han er og­så sin helt egen, med nog­le smut­te­re, som Jan­te­loven nok skal vi­de at bla­e­se op og re­fe­re­re til i det uen­de­li­ge. Men han gør det fak­tisk godt. Vi­den­de, flit­tig og vi­sio­na­er.

Så­vel til en festaf­ten i Det Hvi­de Hus, som til et va­el­ger­mø­de i Hvi­de San­de For­sam­lings­hus.

Jo­hn Chri­sten­sen er fhv. chef­kon­su­lent og til ti­der fru­stre­ret Ber­ling­s­ke-la­e­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.