Uva­er­digt at af­skaf­fe au pair-ord­ning – her er fi­re for­slag til for­bed­rin­ger

Berlingske Tidende - - OPINION - Mona Striib og Gi­na Li­is­borg Mona Striib er for­bunds­for­mand i FOA og Gi­na Li­is­borg er sek­tor­for­mand Kost- og ser­vi­ce­sek­to­ren, FOA.

Ar­bejds­u­gen bli­ver ud­vi­det med ad­skil­li­ge ti­mer ud over de til­lad­te 30. De ar­bej­der sort. Nog­le får til­ba­ge­holdt de­res løn af va­ert­s­fa­mi­li­er­ne – og de­res pas. De bli­ver ud­sat for over­greb, som de ik­ke tør an­mel­de. De ind­går i det he­le ta­get ik­ke på li­ge fod med de an­dre i fa­mi­li­er­ne, selv om det el­lers lig­ger i ud­tryk­ket »au pair«. Og nog­le bli­ver i Dan­mark, selv om de­res op­hold­stil­la­del­se er ud­lø­bet, når op­hol­det hos fa­mi­li­en er slut.

Ar­gu­men­ter­ne bag SFs og DFs ak­tu­el­le lov­for­slag om at af­skaf­fe au pair-ord­nin­gen her­hjem­me er man­ge og sta­er­ke. Nok va­eg­ter vi i FOA ar­gu­men­ter­ne an­der­le­des end de to par­ti­er. Men at der er om­fat­ten­de pro­ble­mer med ord­nin­gen, som den ser ud i dag, er vi helt eni­ge i.

Som det for­bund, der or­ga­ni­se­rer au pai­rer i Dan­mark, ken­der vi om no­gen til de man­ge ve­der­styg­ge­li­ge si­tu­a­tio­ner, de un­ge men­ne­sker fra ud­lan­det kan hav­ne i, hvis de­res au pair-op­hold af den ene el­ler an­den år­sag slår knu­der. Hvis fa­mi­li­en for ek­sem­pel ik­ke la­der dem hol­de fe­rie. El­ler und­la­der at ud­be­ta­le de­res løn. El­ler – som og­så er kon­kre­te ek­semp­ler – hvis fa­mi­li­en be­der au pai­ren om at pil­le vis­ne bla­de op fra ind­kørs­len med de ba­re fin­gre. El­ler va­ert­s­fa­mi­li­ens far vil ha­ve au pai­ren til at gi­ve ham mas­sa­ge – uden ko­nens vi­den­de.

Va­erst er de sa­ger, der hand­ler om se­x­chi­ka­ne. Au pai­rer er nem­lig som de ene­ste ik­ke be­skyt­tet af li­ge­be­hand­lings­lo­ven, for­di de­res ar­bej­de ik­ke an­er­ken­des som ar­bej­de, men i ste­det går un­der da­ek­ke af at va­e­re kul­tur­ud­veks­ling.

Nej, vent. Va­erst er må­ske, at nog­le af dem må hem­me­lig­hol­de, at de selv har børn i de­res hjem­land. Det må man nem­lig ik­ke ha­ve som au pair. For det vil­le jo va­e­re uba­er­ligt, hvis folk i fat­tig­dom for­lod de­res eg­ne børn for at pas­se an­dres, velstil­le­des, børn, for­stås. Vir­ke­lig­he­den er ba­re, at en del af dem alt­så har børn. I smug. Som de net­op er i Dan­mark for at kun­ne brød­fø­de el­ler gi­ve ud­dan­nel­ser.

Luk ik­ke øj­ne­ne

Me­get er al­vor­ligt galt med de vil­kår, der ga­el­der for au pai­rer i dag. Men at af­skaf­fe ord­nin­gen sva­rer til at luk­ke øj­ne­ne helt for det, som med sik­ker­hed vil fort­sa­et­te. Nem­lig, at un­ge men­ne­sker i øko­no­misk nød vil kom­me her­til for at tje­ne pen­ge til fa­mi­li­er­ne i hjem­lan­det. Frem­over vil det så ba­re ske helt uden for al­le ram­mer. At af­skaf­fe ord­nin­gen vil først og frem­mest sva­re til at af­skaf­fe et ord. Et be­greb. Og det vil fjer­ne den smu­le sik­ker­hed, der trods alt lig­ger i ord­nin­gen i dag med af­tal­te grund­vil­kår.

Vi ri­si­ke­rer i ste­det at ska­be en rig un­der­skov af fat­ti­ge men­ne­sker, som Vi ri­si­ke­rer i ste­det at ska­be en rig un­der­skov af fat­ti­ge men­ne­sker.

fuld­kom­men uden for kon­trol bli­ver ud­nyt­tet, ar­bej­der sort, bli­ver be­hand­let som skidt og le­ver et skyg­ge­liv uden no­gen som helst form for sik­ker­hed og re­el­le ret­tig­he­der.

Fi­re cen­tra­le aen­drin­ger

Det, der er be­hov for, er at for­bed­re den nu­va­e­ren­de au pair-ord­ning. Fi­re aen­drin­ger er helt cen­tra­le.

For det før­ste bør au pai­rer­ne selv va­e­re in­de­ha­ve­re af de­res op­hold­stil­la­del­se, så den ik­ke som i dag lig­ger hos fa­mi­li­er­ne. Op­står der ue­nig­he­der mel­lem au pair og fa­mi­lie i dag, tør au pai­ren nem­lig of­te ik­ke ta­ge sa­gen op. For så kan fa­mi­li­en sen­de hen­de ud af lan­det med det sam­me.

For det an­det skal au pai­rers ar­bej­de an­er­ken­des som ar­bej­de – og af­løn­nes der­ef­ter. En pas­sen­de re­gu­le­ring af de­res løn vil va­e­re, at de får det sam­me som ser­vi­ceas­si­sten­te­le­ver fra­truk­ket va­er­di­en af kost og lo­gi, da ar­bejds­op­ga­ver­ne er me­get lig hin­an­den. Det vil be­ty­de, at der bør la­eg­ges om­trent 1.200 kr. oven i de 4.250 kr., de får i dag. Og så skal de kun­ne ar­bej­de me­re end 30 ti­mer om ugen, hvis de vil det, og ha­ve ek­stra løn for de ek­stra ti­mer.

Sam­ti­dig bør de re­k­rut­te­rings­bu­reau­er, som får au pai­rer til Dan­mark, skul­le ha­ve li­cens for at kun­ne ope­re­re. I dag en­der alt for man­ge au pai­rer i ha­en­der­ne på tvivls­om­me ty­per. Bu­reau­er, som og­så kan fin­de på at ta­ge au pai­rens pas som gid­sel el­ler kra­e­ve en mas­se pen­ge fra dem, hvis au pai­ren har søgt hja­elp til at kom­me til en ny fa­mi­lie un­der op­hol­det i Dan­mark. Og der bør va­e­re lø­ben­de til­syn med va­ert­s­fa­mi­li­er­ne.

En­de­lig skal vi an­er­ken­de, at nog­le af au pai­rer­ne rent fak­tisk al­le­re­de selv har børn i de­res hjem­land og an­er­ken­de de­res ek­si­stens. Alt an­det er en vold­som diskri­mi­na­tion. In­gen kan for­ven­tes at skul­le for­tie, at det barn, de i al hem­me­lig­hed sky­per med over com­pu­te­ren, rent fak­tisk er de­res eget barn og ik­ke en nevø el­ler nie­ce. Au pai­rer bør som i Sve­ri­ge kun­ne ha­ve børn, men skri­ve un­der på, at de ik­ke vil ta­ge dem med til Dan­mark.

Lad os bru­ge den ska­er­pe­de op­ma­er­k­som­hed på au pai­rer­nes van­ske­li­ge vil­kår. Ik­ke til at af­skaf­fe ord­nin­gen og at la­de de rå mar­keds­kra­ef­ter rå­de på tva­ers af lan­de­gra­en­ser og helt uden ram­mer. Men til at gø­re den bed­re. Til at gø­re den va­er­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.