Li­ge­frem ge­ni­al?

Berlingske Tidende - - OPINION -

Det er rart at se Kron­prin­sen hol­de sig i form – og­så uden tram­po­lin – men at kal­de det et »ge­ni­alt« tra­ek, som Hans Bon­de gør, er helt af­gjort en over­dri­vel­se.

»Ge­ni­al« er en lidt na­e­se­grus be­teg­nel­se, som man bru­ger om kunstva­er­ker før 1900-tal­let, og i ro­man­tik­ken brug­tes or­det som man i dag bru­ger or­det »kre­a­ti­vi­tet«. At man nu­til­dags over­for­bru­ger og mis­bru­ger »ge­ni­al« i ti­de og uti­de, er et kri­se­symp­tom og tegn på, at vi er ude at svøm­me.

En kon­ge­lig bør hel­ler ik­ke va­e­re FOR »fol­ke­lig« – det­te ord er kun­stigt op­stå­et i 1800-tal­let og har ef­ter­hån­den og­så mi­stet sin be­tyd­ning: og man kan na­ep­pe på­stå, at et ma­ra­ton­løb er fol­ke­ligt li­ge me­get, hvor man­ge der del­ta­ger – det hø­rer først og frem­mest hjem­me på et sport­s­sta­dion. ULRIK JEN­SEN, KØ­BEN­HAVN og 25 pct. mus­lim­ske), at de hav­de ob­ser­ve­ret en ty­de­lig ten­dens i for­bin­del­se med fa­sten: de­res børn var ge­ne­relt me­re frem­kom­me­li­ge og ro­li­ge.

Må­ske mi­ni­ster In­ger Støj­berg skul­le hja­el­pe os an­dre, hen­des par­ti­fa­el­ler og ik­ke mindst sig selv ved at fa­ste 2-3 da­ge.

Fa­stelavn er mit navn. FINN GUNST, FHV. LA­E­RER, BRØNSHØJ la­e­ge­man­gel vil­le for­svin­de som dug for So­len og sto­re ud­gif­ter til ho­spi­tals­be­hand­ling kun­ne und­gås«, såfremt yder­num­mer­ord­nin­gen blev op­ha­e­vet.

Jeg ven­ter i spa­en­ding på mi­ni­ste­rens kom­men­tar. HEN­RIK VAUPEL, BALLERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.