Edith Thin­gs­trup Rets­sam­fun­det

Berlingske Tidende - - OPINION -

Er Dan­mark sta­dig et rets­sam­fund? spør­ger bi­skop eme­ri­tus Kjeld Holm i Kri­ste­ligt Dag­blad. Vi la­e­ser i spa­en­ding – men får ste­ne for brød.

»Så­le­des sagt, så er rets­sam­fun­det i dag an­fa­eg­tet på af­gø­ren­de om­rå­der,« skri­ver Holm og fort­sa­et­ter: »Som når in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren »an­be­fa­ler« mus­lim­ske med­bor­ge­re at hol­de fe­rie i ra­ma­da­nen – af hen­syn til tra­fik­sik­ker­he­den«.

Den pen­sio­ne­re­de bi­skop kan ha­ve fuld­sta­en­dig ret i, at po­li­ti­ke­re ik­ke bør blan­de sig i folks kost og le­ve­vis. Men hvor har bi­skop­pen va­e­ret, de utal­li­ge gan­ge sta­ten og kom­mu­ner­ne har ført kampag­ner for, at folk skul­le la­eg­ge de­res le­ve­vis om? Spi­se an­der­le­des? Ny­de an­der­le­des? Cyk­le an­der­le­des? Hvis man an­la­eg­ger Holms kri­te­ri­er for et rets­sam­fund, har vi al­drig le­vet i så­dan et, men kun i en vel­fa­erds­stat. groft sagt ber­ling­s­ke.dk/sa­ti­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.