Det skal ik­ke va­e­re dy­re­re at par­ke­re i Kø­ben­havn

Berlingske Tidende - - OPINION -

De tra­fi­ka­le ud­for­drin­ger skal ik­ke lø­ses un­der nog­le til­fa­el­di­ge for­hand­lin­ger i Øko­no­mi- og Indenrigsministeriet.

Må­ske er det me­get godt for al­le, at Fol­ke­tin­get nu går på som­mer­fe­rie. Det vir­ker, som om de i hvert fald i re­ge­rin­gen har god brug for en pau­se til at kla­re hjer­nen, for den ene hånd ved til­sy­ne­la­den­de ik­ke, hvad den an­den gør. Den ene dag nedsa­et­ter man en stor ho­ved­stadskom­mis­sion med seks mi­ni­stre og go­de am­bi­tio­ner for lan­dets mest be­folk­nings­ta­et­te om­rå­de. Den skal blandt an­det se på tra­fik­ken i Kø­ben­havn og om­egn.

Den na­e­ste dag ind­går man så en af­ta­le med Dansk Fol­ke­par­ti om prove­nu­et for par­ke­rings­af­gif­ter og par­ke­rings­plad­ser, som be­ty­der, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne skal af­le­ve­re 252 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra til sta­ten, og Fre­de­riks­berg seks mil­li­o­ner. For at kom­pen­se­re for den ek­stra­or­di­na­e­re reg­ning til sta­ten ven­tes kom­mu­ner­ne at sa­et­te pri­sen på par­ke­ring i vej­ret, sam­ti­dig med at in­ci­ta­men­tet til at etab­le­re fle­re par­ke­rings­plad­ser fjer­nes.

Hidtil har kom­mu­ner­ne kun­net af­skri­ve ud­gif­ter til at etab­le­re nye par­ke­rings­hu­se fra det prove­nu af af­gif­ter­ne, de send­te til­ba­ge til sta­ten. Det kan de ik­ke frem­over, hvil­ket uund­gå­e­ligt vil fø­re til fa­er­re nye par­ke­rings­plad­ser.

Desva­er­re vir­ker det som om, at af­ta­len ude­luk­ken­de er la­vet for at flyt­te nog­le mil­li­o­ner fra den ene of­fent­li­ge kas­se til den an­den. Fra kom­mu­ner­ne til sta­ten. Det kan der va­e­re mas­ser af god grun­de til i det sto­re cir­kus, der hed­der kom­mu­nal ud­lig­ning. Men hvor­for i al­ver­den gø­re det på en må­de, der in­di­rek­te fø­rer til en hø­je­re af­gift på par­ke­ring og fa­er­re mu­lig­he­der for at par­ke­re?

Hvis det er den må­de, re­ge­rin­gen øn­sker at lø­se pro­ble­mer med tra­engsel og foru­re­ning i Kø­ben­havn, så min­der me­to­der­ne me­re om En­heds­li­stens, end om dem man kan for­ven­te af en en bor­ger­lig-li­be­ral re­ge­ring,

Al­le kan se, at der er brug for at lø­se de pro­ble­mer der er med tra­engsel på ve­je­ne i ho­vedsta­den. An­tal­let af pend­le­re sti­ger støt, og den kol­lek­ti­ve tra­fik er slet ik­ke fulgt med. Der­for er der mas­ser af men­ne­sker, der er af­ha­en­gi­ge af hver dag at kun­ne bru­ge bi­len til og fra ar­bej­de, til at hen­te bør­ne­ne i bør­ne­ha­ven og me­get me­re.

Men de ud­for­drin­ger, der er i Kø­ben­havn, og som den nye ho­ved­stadskom­mis­sion skal le­ve­re nog­le bud på at lø­se, kra­e­ver grun­di­ge ana­ly­ser og en sam­let plan for, hvor tra­fik­ken skal le­des hen, og at al­le så vidt mu­ligt får op­fyldt de­res sa­er­li­ge be­hov. De tra­fi­ka­le ud­for­drin­ger skal ik­ke lø­ses un­der nog­le til­fa­el­di­ge for­hand­lin­ger i Øko­no­mi og Indenrigsministeriet, hvor man står og mang­ler nog­le pen­ge til at fyl­de hul­ler ud med.

Iføl­ge øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøll-Bil­le er af­ta­len til hen­sigt at sik­re, at par­ke­rings­bil­let­ter og par­ke­rings­bø­der ik­ke bli­ver en »pen­ge­ma­ski­ne for kom­mu­ner­ne«. Og han un­der­stre­ger, at man ik­ke skal straf­fe dem, der har brug for at be­nyt­te bi­len. Og det er et godt og ae­delt for­mål ik­ke midst i ly­set af den ud­vik­ling, der har va­e­ret i Kø­ben­havn, hvor stør­rel­sen på bilet­ter og par­ke­rings­af­gif­ter kun er gå­et i en ret­ning.

Men hvis den kom­mu­na­le »pen­ge­ma­ski­ne« blot af­lø­ses af en stats­lig, så er bi­li­ster­ne li­ge vidt. Der­for må re­ge­rin­gens af­ta­le som mini­mum sup­ple­res af et loft over, hvor me­get det må ko­ste af par­ke­re, og hvor hø­je det, der i fol­kemun­de kal­des par­ke­rings­bø­der, må va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.