RYD OP I MU­SE­ER­NES SAM­LIN­GER

Berlingske Tidende - - OPINION - IND­S­PARK Las­se Mar­ker

Mu­se­er­nes sam­lin­ger »er fyldt med gam­melt skram­mel«, og op imod halv­de­len af al­le mu­se­ums­gen­stan­de bør der­for smi­des ud.

Mu­se­er­nes sam­lin­ger »er fyldt med gam­melt skram­mel«, og op imod halv­de­len af al­le mu­se­ums­gen­stan­de bør der­for smi­des ud.

Ud­ta­lel­sen kom­mer fra en­heds­chef i Slots- og Kul­tursty­rel­sen, Ole Wint­her, der de se­ne­ste par da­ge har va­e­ret i et kraf­tigt stormvejr, hvor mu­se­ums­folk ad­va­rer imod, at der vil gå »uer­stat­te­lig kul­tu­rarv til grun­de«, som det bl.a. ly­der fra Li­se Ra­e­der Knud­sen, der er le­der af Cen­ter for Be­va­ring af Kul­tu­rarv i Vej­le.

I ste­det bør man fin­de de 200-300 mil­li­o­ner kro­ner, der skal til for at byg­ge de ma­ga­si­ner, der er nød­ven­di­ge for at be­hol­de de fle­ste gen­stan­de, si­ger hun til Po­li­ti­ken 29. maj. Slots- og Kul­tursty­rel­sen har si­den med­delt, at en­heds­che­fens ud­ta­lel­se ik­ke er ud­tryk for sty­rel­sens of­fi­ci­el­le hold­ning. Men det bur­de det va­e­re!

Dis­kus­sio­nen er helt in­de at rø­re ved sel­ve mu­se­ets va­e­sen. Mu­se­ets na­tur er op­hob­ning af gen­stan­de, men hvis man ik­ke har mo­det til lø­ben­de at ud­skil­le gen­stan­de, der har vist sig ik­ke at ha­ve hi­sto­risk va­er­di for hver­ken forsk­ning el­ler for­mid­ling, vil der kom­me fle­re og fle­re gen­stan­de, og be­ho­vet for ma­ga­si­ner vil vok­se og vok­se.

Tid­li­ge­re på året ad­va­re­de mu­se­ums­di­rek­tør Mik­kel Bogh om, at de år­li­ge to pro­cent­be­spa­rel­ser på kul­tur­bud­get­ter­ne vil be­ty­de, at Sta­tens Mu­se­um for Kunst vil luk­ke i 2034. Skal man va­e­re li­ge­så po­le­misk, vi­ser en frem­skriv­ning, at he­le Dan­marks are­al vil va­e­re da­ek­ket af mu­se­ums­ma­ga­si­ner i 4302. På det tids­punkt vil Dan­mark va­e­re så rig på kul­tu­rarv, at der ik­ke la­en­ge­re er plads til, at vi kan be­bo lan­det.

Jeg me­ner, at vi svig­ter ef­ter­ti­den, hvis vi ik­ke ryd­der op i stor stil, da vi her­ved ef­ter­la­der en øko­no­misk tung klods om be­net til de na­e­ste ge­ne­ra­tio­ner.

Iføl­ge kri­ti­ker­ne svig­ter vi ef­ter­ti­den, hvis vi kas­se­rer i det om­fang, som Ole Wint­her fra sty­rel­sen la­eg­ger op til. Jeg vil ven­de det om. Jeg me­ner, at vi svig­ter ef­ter­ti­den, hvis vi ik­ke ryd­der op i stor stil, da vi her­ved ef­ter­la­der en øko­no­misk tung klods om be­net til de na­e­ste ge­ne­ra­tio­ner.

Me­get, der kan smi­des ud

Pro­ble­met er, at »der har mang­let en na­tio­nal stra­te­gi for ind­sam­ling af kul­tu­rar­ven. For at va­e­re på den sik­re si­de har de en­kel­te mu­se­er der­for sam­let og sam­let«, si­ger mu­se­ums­di­rek­tør i Den Gam­le By i Aar­hus, Tho­mas Bloch Ravn, i Po­li­ti­ken.

Mu­se­um­ska­el­dre­ne er med an­dre ord fyldt med gen­stan­de, der må­ske al­drig skul­le ha­ve va­e­ret hav­net på et mu­se­um. I 2013 kun­ne Kul­tu­ren på News så­le­des forta­el­le om et skra­em­me­ek­sem­pel, hvor Sorø Mu­se­um hav­de brugt ti år på at ryd­de op ef­ter den tid­li­ge­re di­rek­tør, der var en gal sam­ler, som gik på lop­pe­mar­ked og køb­te skram­mel med hjem til mu­se­et.

Løs­nin­gen er der­for ik­ke fle­re ma­ga­si­ner. Det er blot en må­de at fra­la­eg­ge sig ansva­ret for for­ti­dens syn­der på. Hel­dig­vis er de fle­ste mu­se­ums­di­rek­tø­rer indstil­let på at ryd­de op i sam­lin­ger­ne.

Det vil­le ik­ke gø­re no­get, hvis Slots- og Kul­tursty­rel­sen gjor­de det end­nu let­te­re at ud­skil­le gen­stan­de, og hvis Fol­ke­tin­get gav sty­rel­sen mu­lig­hed for at pres­se de mu­se­er, der na­eg­ter at soig­ne­re de­res sam­lin­ger i et til­freds­stil­len­de om­fang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.