SKATS DI­GI­TA­LE HEL­VE­DE

Cor­dua & Steno

Berlingske Tidende - - OPINION - KLUM­ME Tor­ben Steno

Hvem har, el­ler hvor i det di­gi­ta­le hel­ve­de er idéen om, at skra­em­me bor­ger­ne med »det er må­ske al­vor­ligt«-skri­vel­ser, und­fan­get?

Du skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at der i den­ne over­sigt kan va­e­re ga­eld, som f.eks. ik­ke er rig­tigt op­gjort, el­ler som er fora­el­det. Vi skri­ver til dig igen, hvis vi fin­der fejl!

Så­dan skrev vo­res al­le sam­mens SKAT til mig for ny­lig. Det­te be­syn­der­li­ge bud­skab blev ef­ter­fulgt af he­le syv si­der med tal­ko­lon­ner be­gyn­den­de med en straf­ren­te fra 2013 på 62.14 kro­ner og slut­ten­de med no­get lig­nen­de, der tak­se­res til 23.25 kro­ner. Det sam­le­de be­løb, som vo­res al­le sam­mens SKATs må­ske løb­s­ke com­pu­ter har reg­net ud, be­lø­ber sig må­ske til 501.887.77 kro­ner, som jeg må­ske skal be­ta­le!

Let­te­re cho­ke­ret over det uven­te­de bud­skab fra den di­gi­ta­le vel­fa­erds­stat op­søg­te jeg en be­kendt, der har ar­bej­det som re­visor. Han la­e­ste det he­le grun­digt igen­nem. Kon­klu­sio­nen blev, at det i hans pro­fes­sio­nel­le øj­ne over­ho­ve­det ik­ke gav no­gen me­ning. Han op­for­dre­de mig til at gå til en skat­te­ad­vo­kat, selv om det na­tur­lig­vis nemt vil­le kun­ne ko­ste mig et an­se­ligt be­løb.

I min iver for at få den be­syn­der­li­ge sag opkla­ret op­søg­te jeg naivt en skat­te­ad­vo­kat. Da jeg i te­le­fo­nen be­ret­te­de om den må­ske hal­ve mil­li­on, re­a­ge­re­de han over­ba­e­ren­de og for­kla­re­de mig ned­la­den­de, at den slags ba­ga­tel­ler ik­ke var på hans ni­veau.

Bor­ger uden hja­elp

Her sad jeg så i den klas­si­ske rol­le som den lil­le bor­ger med en sag, der er stor for mig, men for lil­le til, at de pro­fes­sio­nel­le kan tje­ne nok på at gi­ve en hja­el­pen­de hånd, el­ler at sy­ste­met (com­pu­te­ren) kan ta­ge stil­ling til, om den har be­gå­et fejl, som så må­ske ud­lø­ser en reg­ning til mig på over en halv mil­li­on kro­ner.

Jeg er ik­ke skrap til tal, men i kraft af min pro­fes­sion er jeg nok lidt over gen­nem­snit­tet, når det hand­ler om om­gang med bog­sta­ver.

Der­for har jeg i mod­sa­et­ning til man­ge an­dre bor­ge­re via bå­de net­va­erk og ta­le­rør al­li­ge­vel en mu­lig­hed for at ta­ge kam­pen op med en di­gi­ta­li­se­ret stat, der ret ind­ly­sen­de er kørt helt af spo­ret.

Uan­set om man be­vidst el­ler ube­vidst har op­ho­bet en ga­eld til SKAT, kan det ik­ke va­e­re rig­tigt, at det nu er så ind­vik­let at va­e­re bor­ger i Dan­mark, at der skal go­de for­bin­del­ser el­ler pen­ge til for blot at kom­mu­ni­ke­re med den myn­dig­hed, som selv skri­ver, at den må­ske er fyldt med fejl.

Dyb mist­tro til den di­gi­ta­le for­valt­ning

Hvem har, el­ler hvor i det di­gi­ta­le hel­ve­de er idéen om, at skra­em­me bor­ger­ne med »det er må­ske al­vor­ligt«-skri­vel­ser, und­fan­get?

Hvor­dan vil­le din re­ak­tion va­e­re, hvis du modt­og en mail om en blod­prø­ve, der vi­ser, at du må­ske har en dø­de­lig syg­dom, og hvor det ef­ter­føl­gen­de er umu­ligt at kom­me i men­ne­ske­lig kon­takt med af­sen­de­ren?

Den ube­gri­be­li­ge skan­da­le om SKATS kuld­sej­le­de ind­dri­vel­ses­sy­stem har al­le­re­de ko­stet os al­le sam­men om­kring 100 mil­li­ar­der kro­ner. En po­li­tisk fa­da­e­se, der bur­de ha­ve få­et os al­le på ga­der­ne. Men så­dan no­get gør vi jo ik­ke.

Jeg er nok ik­ke den ene­ste, der na­e­rer en dyb mi­stro til den di­gi­ta­le for­valt­ning af den ko­los­sa­le of­fent­li­ge sek­tor. Det er gan­ske en­kelt ble­vet ri­si­ka­belt, ind­vik­let og be­sva­er­ligt at va­e­re bor­ger i Dan­mark. Lø­ber du ind i pro­ble­mer med den of­fent­li­ge for­valt­ning el­ler SKAT, så skal de helst va­e­re me­get sto­re for at få hja­elp til at få dem løst. En ufor­klar­lig ba­ga­tel på må­ske en halv mil­li­on, det må vi åben­bart ba­re la­e­re at le­ve med.

Det er sgu ik­ke rart, SKAT.

Hvor­dan vil­le din re­ak­tion va­e­re, hvis du modt­og en mail om en blod­prø­ve, der vi­ser, at du må­ske har en dø­de­lig syg­dom, og hvor det ef­ter­føl­gen­de er umu­ligt at kom­me i men­ne­ske­lig kon­takt med af­sen­de­ren?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.