Kan Ma­tas’ bu­tik­ker vin­de over Ama­zon?

Berlingske Tidende - - BUSINESS - JES­PER KONGSKOV Jes­per Kongskov er virk­som­heds­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness

Hvad er vig­tigst, når du kø­ber di­ne lø­be­sko, din solcre­me el­ler dit nye TV? Er det den per­son­li­ge rå­d­giv­ning, du får hos en bu­tiksas­si­stent, el­ler er det pris?

Da jeg sid­ste år køb­te nye lø­be­sko, gik jeg ned i en lo­kal lø­be­bu­tik, fik fin rå­d­giv­ning og køb­te et par nye Brooks-lø­be­sko til 1.400 kro­ner.

Jeg kun­ne ha­ve købt de pra­e­cis sam­me sko til ca. 1.000 kr. på net­tet, men det kun­ne jeg ik­ke få mig selv til at gø­re, ef­ter at jeg hav­de få­et go­de råd fra den flin­ke sa­el­ger.

Men da jeg i år skul­le kø­be nye lø­be­sko igen, køb­te jeg ba­re den selv­sam­me mo­del på den ty­ske Ama­zon-si­de - nu kend­te jeg jo bå­de mo­del og stør­rel­sen, så det var let - og spa­re­de der­med 500 kr. sam­men­lig­net med, hvad de ko­ste­de ne­de i bu­tik­ken.

Na­e­ste år, når jeg skal ha­ve nye lø­be­sko igen, gør jeg for­ment­lig det sam­me.

Jeg er be­stemt ik­ke unik på det punkt. Jeg er nok som de fle­ste an­dre for­bru­ge­re. Men det il­lu­stre­rer den dan­ske de­tail­han­dels sto­re pro­blem. Et pro­blem, der kun bli­ver stør­re, når Ama­zon kom­mer til Dan­mark.

For selv om de fle­ste selv­føl­ge­lig sta­dig hand­ler i fy­si­ske bu­tik­ker, er det nok få stør­re ind­køb, der ik­ke bli­ver tjek­ket på net­tet først.

For de man­ge fy­si­ske bu­tiks­ka­e­der rundt om i Dan­mark er det ik­ke en ten­dens, der bli­ver ta­get let på. For det er et spørgs­mål om liv el­ler død.

Når man spør­ger di­rek­tø­rer­ne i den dan­ske de­tail­han­del, hvor­dan de vil imø­de­gå kon­kur­ren­cen fra bl.a. Ama­zon, ly­der sva­ret igen og igen: Vi kan rå­d­gi­ve for­bru­ge­ren per­son­ligt i bu­tik­ken.

Så­dan ly­der det og­så fra Ma­tas, som net­op har of­fent­lig­gjort et års­regn­skab, der un­der­stre­ger, at den dan­ske bu­tiks­ka­e­de ka­em­per med at fin­de si­ne ben i et de­tail­mar­ked un­der pres og sto­re for­an­drin­ger.

Ma­tas’ di­gi­ta­le stra­te­gi in­vol­ve­rer og­så et an­det man­tra i de­tail­hand­len, nem­lig

om­ni chan­nel-stra­te­gi­en, som er det, at man får net­han­del og fy­si­ske bu­tik­ker til at spil­le sam­men.

Det sam­me svar hø­rer man fra ek­sem­pel­vis Sport­ma­ster, hvor top­chef Jens Høg­sted og­så ser rå­d­giv­ning af kun­der­ne som no­get af det, der skal sik­re den dan­ske sport­ska­e­des over­le­vel­se i en sta­digt me­re di­gi­tal frem­tid.

Men når man ta­ger dan­sker­nes trang til go­de til­bud – alt­så la­ve pri­ser – med ind i lig­nin­gen, er det sva­ert at tro på, at den per­son­li­ge rå­d­giv­ning vir­ke­lig er nok i kam­pen mod net­bu­tik­ker­ne, her­un­der Ama­zon, som i sa­er­lig grad har gjort pris og le­ve­rings­hastig­hed til et se­ri­øst kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter.

Hvad skal de dan­ske bu­tik­ker gø­re? Sa­et­te sig over i hjør­net og ven­te på at dø? Selv­føl­ge­lig ik­ke, men de skal fin­de en kant, der gør, at for­bru­ger­ne va­el­ger dem til. Her har spe­ci­al­bu­tik­ker­ne det lidt let­te­re, da de kan ren­dyr­ke en ni­che – løb, fi­ske­ri, ten­nis osv. – og gå dybt ned i det på­ga­el­den­de sor­ti­ment.

Til gen­ga­eld får bre­de main­stream-bu­tik­ker som Ma­tas og Sport­ma­ster det sand­syn­lig­vis sva­e­re­re og ri­si­ke­rer at en­de som den blø­de (og li­ge­gyl­di­ge) mel­lemva­re. La­eg der­til hø­je om­kost­nin­ger til fy­si­ske bu­tik­ker spredt ud over lan­det, hvil­ket gør det sva­ert at kom­me med kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser. Et ud­skil­nings­løb er i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.