KENDT RIG­MAND AD­VA­RER MOD END­NU EN STOR FI­NAN­SI­EL KRI­SE

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

»Vi kan va­e­re på vej mod end­nu en stor fi­nan­si­el kri­se.« Så­dan lød ad­vars­len i går fra den un­garsk-ame­ri­kan­ske mil­li­ar­da­er og va­lut­a­spe­ku­lant Ge­or­ge Sor­os, da han holdt ta­le i Pa­ris i for­bin­del­se med det år­li­ge mø­de i Det Eu­ro­pa­ei­ske Råd for Uden­land­ske For­bin­del­ser. Her pe­ge­de han på en mar­kant styr­ket dol­lar og ka­pi­tal­flugt fra nye mar­ke­der (emer­ging mar­kets, red.) som for­hold, der kan le­de ver­den hen imod en ny »stor« fi­nan­si­el kri­se. Sam­ti­dig blev EU ad­va­ret om, at uni­o­nen står over for en ek­si­sten­ti­el kri­se. Kom­bi­na­tio­nen af »op­løs­nin­gen« af ato­maf­ta­len med Iran og »øde­la­eg­gel­sen« af den tran­sat­lan­ti­ske al­li­an­ce mel­lem EU og USA vil nem­lig »uva­e­ger­ligt ha­ve en ne­ga­tiv ind­virk­ning på den eu­ro­pa­ei­ske øko­no­mi og for­år­sa­ge an­dre for­skyd­nin­ger« samt fø­re til en de­va­lu­e­ring af va­luta­er i nye mar­ke­der, sag­de Ge­or­ge Sor­os i sin ta­le iføl­ge Bloom­berg News. Ritzau Fi­nans

Fo­to: Al­les­san­dro Del­la Val­la/AFP

Spe­ku­lan­ten Ge­or­ge Sor­os rå­ber vagt i ge­va­er over glo­bal øko­no­mi, mens usik­ker­he­den ra­ser i Ita­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.