OW Bun­ker­di­rek­tør dømt til halvan­det år i skyg­gen

Den tid­li­ge­re chef for OW Bun­kers dat­ter­sel­skab i Sin­ga­po­re, Lars Møl­ler, har få­et halvan­det års fa­engsel, men blev fri­fun­det for man­datsvig, som an­kla­ge­myn­dig­he­den el­lers hav­de kra­e­vet ham dømt for ef­ter børs­skan­da­len.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Bir­git­te Er­hardt­sen bge@ber­ling­s­ke.dk

Den tid­li­ge­re chef for OW Bun­kers dat­ter­sel­skab Dy­na­mic Oil Tra­ding Lars Møl­ler blev i går idømt halvan­det års fa­engsel i Ret­ten i Aal­borg for sin rol­le i OW Bun­kers sam­men­brud. Lars Møl­ler har på­ført olie­han­delsvirk­som­he­den OW Bun­ker et for­mu­et­ab på over 90 mio. dol­lar, men til gen­ga­eld fri­fin­des han for groft man­datsvig og der­med de fem års fa­engsel, som an­kla­ge­myn­dig­he­den el­lers gik ef­ter.

Ret­ten i Aal­borg valg­te at døm­me ham ef­ter en mil­de­re pa­ra­graf i straf­fe­loven, for­di han ik­ke har svind­let for per­son­lig vin­dings skyld.

Straf­fesa­gen mod Lars Møl­ler, der var di­rek­tør i OW Bun­kers dat­ter­sel­skab Dy­na­mic Oil Tra­ding i Sin­ga­po­re, er den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på en af dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste børs­skan­da­ler.

Sen­sa­tio­nel kon­kurs

Me­re end tre år er gå­et, si­den olie­virk­som­he­den sen­sa­tio­nelt gik kon­kurs, og skan­da­len er sta­dig ka­rak­te­ri­se­ret af ube­sva­re­de spørgs­mål og mod­sa­t­ret­te­de for­kla­rin­ger, som er ble­vet rul­let op i ret­ten.

Lars Møl­ler er som den ene­ste per­son fra det skan­da­le­ram­te sel­skab ble­vet stil­let for ret­ten og til­talt for groft man­datsvig for 645 mio. kr.

An­kla­ge­myn­dig­he­den men­te, han hav­de be­gå­et groft man­datsvig ved at hol­de den enor­me kre­dit til en en­kelt kun­de i Sin­ga­po­re, Tan­koil, ude af OW Bun­kers bøger. Lars Møl­ler hav­de kun lov til at yde kre­dit på ti mil­li­o­ner dol­lar – alt­så langt min­dre end den kre­dit som Tan­koil rent fak­tisk op­nå­e­de. År­sa­gen til den mil­de­re dom i for­hold til an­kla­ge­myn­dig­he­dens krav er, at der ik­ke er ta­le om per­son­lig be­ri­gel­se. Lars Møl­ler ud­lån­te alt­så ik­ke de man­ge mil­li­o­ner for egen vin­dings skyld. I ste­det døm­mes 44-åri­ge Lars Møl­ler ef­ter en sja­el­dent brugt pa­ra­graf i straf­fe­loven. Pa­ra­graf­fen dre­jer om den, der er skyld i et be­ty­de­ligt for­mu­et­ab ved til­si­desa­et­tel­se af si­ne plig­ter,og den straf er fa­engsel i halvan­det år. I straf­fen ind­går og­så, at Lars Møl­ler ik­ke frem­over må del­ta­ge i le­del­sen af virksomheder i ind- el­ler udland.

Ska­eb­nesvan­ger kre­dit

»Jeg gla­e­der mig over, at Lars Møl­ler er fri­fun­det for man­datsvig og slip­per for an­kla­ge­myn­dig­he­dens krav om straf med fa­engsel i fem år. Det er klart, at vi ger­ne hav­de set Lars Møl­ler fri­fun­det i det he­le, men når det så er sagt, så gla­e­der vi os over, at ret­ten er lan­det på en va­e­sent­lig mil­de­re straf,« si­ger An­ders Né­meth, den ene af Lars Møl­lers for­sva­re­re. »Lars Møl­ler har sam­me hold­ning som jeg. Han hav­de me­get ger­ne set sig fri­fun­det i det he­le, men når ret­ten så ik­ke me­ner, der har va­e­ret bag­grund for det, så er det med til­freds­hed, han kon­sta­te­rer, at ret­ten ik­ke har dømt ham for man­datsvig,« si­ger An­ders

Né­meth, som har ud­bedt sig be­ta­enk­nings­tid med hen­syn til at an­ke sa­gen.

Den sto­re kre­dit til Tan­koil, som OW Bun­kers dat­ter­sel­skab i Sin­ga­po­re yde­de, fik ska­eb­nesvan­ger be­tyd­ning for OW Bun­kers krak.

Tan­koil kun­ne ik­ke be­ta­le sin ga­eld til den dan­ske olie­han­delsvirk­som­hed, som sam­ti­dig led et vold­somt tab på 150 mio. dol­lar på fejl­sla­gen spe­ku­la­tion i, hvor­dan olie­pri­ser­ne ud­vik­le­de sig.

Fra fem mil­li­ar­der til nul kro­ner

Spe­ku­la­tio­nen og Tan­koils enor­me ga­eld til OW Bun­ker blev de to ba­e­ren­de bja­el­ker i OW Bun­kers skan­da­lø­se kon­kurs i novem­ber 2014 – min­dre end ot­te må­ne­der ef­ter børsno­te­rin­gen i for­å­ret, hvor OW Bun­ker blev pris­sat til en va­er­di af me­re end fem mil­li­ar­der kr.

Lars Møl­ler og hans ad­vo­ka­ter har un­der rets­sa­gen i i Aal­borg he­le ti­den af­vist, at han har gjort no­get ulov­ligt. Tva­er­ti­mod, me­ner de, blev han gjort til syn­de­buk af OW Bun­ker-le­del­sen, som valg­te at ta­ge kom­merci­el­le ri­si­ci med åb­ne øj­ne.

Men selv om Lars Møl­ler nu er fri­fun­det for man­datsvig, la­eg­ges der en me­get tung byr­de af an­svar på hans skyl­dre.

Iføl­ge dom­men har Lars Møl­ler så­le­des ansva­ret for, at kre­di­tram­men i OW Bun­kers dat­ter­sel­skab i Sin­ga­po­re ik­ke blev over­holdt, og at man­ge hand­ler ik­ke blev bog­ført for at skju­le for­hol­det for kon­cer­nens ho­ved­kon­tor i Dan­mark.

»Til­tal­te har der­med på­ført sel­ska­bet og kon­cer­nen et be­ty­de­ligt for­mu­et­ab sva­ren­de til det be­løb på om­kring 90,2 mio. USD, som Dy­na­mic Oil Tra­ding fak­ti­ske til­go­de­hven­de hos Tan­koil over­s­teg det bog­før­te til­go­de­ha­ven­de i sel­ska­bet på kon­kurs­tids­punk­tet,« står der i dom­men.

Lars Møl­ler bor i Sin­ga­po­re, men har del­ta­get i rets­mø­de­r­ne i Nord­jyl­land. Han var ik­ke til ste­de i Aal­borg ved dom­mens af­si­gel­se i går, men hans an­den for­sva­rer Ar­vid An­der­sen har over for Bør­sen un­der­stre­get, at Møl­ler vil kom­me hjem til Dan­mark for at af­so­ne en even­tu­el straf.

Min­dre end ot­te må­ne­der ef­ter, at OW Bun­ker i 2014 gik på bør­sen og blev pris­sat til me­re end fem mil­li­ar­der kr., gik den nord­jy­ske olie­han­delsvirk­som­hed kon­kurs. Ar­kiv­fo­to: Kas­per Pals­nov/ Scan­pix

Lars Møl­ler er ef­ter sin for­sva­rers op­lys­nin­ger klar til at kom­me til Dan­mark fra Sin­ga­po­re, hvor han bor, for at af­so­ne sin straf. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren An­der­sen/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.