Er­stat­nings­sa­ger­ne fort­sa­et­ter: »Vi går ef­ter dem, som ef­ter vo­res me­ning er an­svar­li­ge«

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke.dk og Bir­git­te Er­hardt­sen bge@ber­ling­s­ke.dk

Lars Møl­ler, den tid­li­ge­re OW Bun­ker-di­rek­tør i Sin­ga­po­re, er ble­vet idømt halvan­det års fa­engsel. Men for pen­sions­kas­sen ATP aen­drer gårs­da­gens dom ik­ke på pla­ner­ne om at sagsø­ge en ra­ek­ke ak­tø­rer, der var in­vol­ve­ret i det spek­taku­la­e­re kol­laps i virk­som­he­den i ef­ter­å­ret 2014.

ATP me­ner fort­sat, at an­dre har et me­dansvar for, at det gik så galt.

»Vi har selv­føl­ge­lig fulgt sa­gen, og dom­men aen­drer ik­ke no­get ved vo­res sta­ev­ning. Vi går ef­ter dem, der ef­ter vo­res me­ning er an­svar­li­ge, og vi fort­sa­et­ter sa­gen, for­di vi er over­be­vist om, at vo­res med­lem­mer kan få er­stat­ning for den uret, der er be­gå­et,« skri­ver To­mas Krü­ger An­der­sen, juri­disk chef i ATP Pen­sions & In­ve­st­ment og re­pra­e­sen­tant for de in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer, i en mail til Ber­ling­s­ke.

Den tid­li­ge­re chef for OW Bun­kers dat­ter­sel­skab i Sin­ga­po­re, Lars Møl­ler, fik ons­dag halvan­det års fa­engsel, men slip­per for en dom for man­datsvig og fem års fa­engsel, som an­kla­ge­myn­dig­he­den el­lers hav­de for­langt.

I Ret­ten i Aal­borg har dom­mer Ni­els Toft-Vand­borg for­ment­lig ve­jet si­ne ord på en guld­va­egt, da han skrev dom­men.

OW Bun­kers kon­kurs i 2014 har ud­løst et juri­disk ef­ter­spil, hvor en ra­ek­ke kre­di­to­rer og in­ve­sto­rer har rejst er­stat­nings­krav for mil­li­ar­der, og kre­di­to­rer­ne og de­res ad­vo­ka­ter vil la­e­se ons­da­gens dom med lup.

De man­ge op­lys­nin­ger om, hvem der vid­ste hvad om den enor­me og over­for­fald­ne kre­dit til og ren­te­ind­ta­eg­ter fra én en­kelt af OW Bun­kers kun­der, som er ble­vet rul­let op i rets­sa­gen mod Lars Møl­ler, kan nem­lig få be­tyd­ning for ud­fal­det af de kom­men­de er­stat­nings­sa­ger.

Den stør­ste sag er rejst af kon­kurs­bo­et ef­ter OW Bun­ker, som har sta­ev­net ka­pi­tal­fon­den Altor, re­vi­sions­hu­set De­loit­te og OW Bun­kers tid­li­ge­re le­del­se for 2,2 mil­li­ar­der kr.

Der­u­d­over er fle­re an­dre og­så in­vol­ve­ret i sa­gen. Bå­de ban­ker, di­rek­tø­rer, be­sty­rel­ses­med­lem­mer, re­viso­rer og ka­pi­tal­fon­den Altor er ble­vet sagsøgt på for­skel­li­ge må­der. In­gen af de sagsøg­te me­ner, at de har gjort no­get galt i for­bin­del­se med OW Bun­kers kon­kurs.

Sagsø­ger­ne er en ra­ek­ke uden­land­ske in­ve­sto­rer, pri­va­te ak­tio­na­e­rer, kon­kurs­bo­et og et konsor­ti­um af dan­ske in­ve­sto­rer med ATP og PFA i spid­sen.

»Vi ser frem til at vo­res sag kom­mer for ret­ten, selv om det desva­er­re har lan­ge ud­sig­ter,« skri­ver To­mas Krü­ger An­der­sen.

Der var sa­er­ligt to år­sa­ger til, at OW Bun­ker gik kon­kurs. Det før­ste var en ud­bredt spe­ku­la­tion i olie­pri­ser­ne, og det an­det var sto­re kre­dit­ter, som var gi­vet til en en­kelt kun­de i Sin­ga­po­re.

Den kun­de hed Tan­koil, og kre­dit­ter­ne kom fra OW Bun­kers dat­ter­sel­skab Dy­na­mic Oil Tra­ding. De sam­le­de tab løb op i 1,6 mia. kr., hvoraf ca. 750 mio. kr. kom fra tab i Dy­na­mic Oil Tra­ding. Det er den sid­ste sag, hvori Lars Møl­ler nu er dømt.

Det var ka­pi­tal­fon­den Altor, som før­te den dan­ske virk­som­hed på bør­sen i marts 2014, ef­ter at sven­sker­ne køb­te virk­som­he­den i 2007.

Altor har ik­ke kom­men­te­ret ret­tens af­gø­rel­se.

Vi er over­be­vist om, at vo­res med­lem­mer kan få er­stat­ning for den uret, der er be­gå­et. Tho­mas Krü­ger An­der­sen, juri­disk chef, ATP Pen­sions & In­ve­st­ment

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.