Ung sport­ska­e­de har run­det mil­li­ard­mile­pa­e­len – og gør sig klar til an­greb

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mor­ten Jas­per mja@ber­ling­s­ke.dk

Den seks år gam­le sport­ska­e­de Sport 24 run­de­de sid­ste år en om­sa­et­ning på en mil­li­ard kro­ner ef­ter to sto­re op­køb. Ef­ter et år med op­ryd­ning er den dan­ske ka­e­de nu klar til at gå i of­fen­si­ven i et mar­ked, der er pra­e­get af tung kon­kur­ren­ce fra bå­de on­li­ne-gi­gan­ter, lig­nen­de ka­e­der og de sto­re su­per­mar­ke­der.

Når Lars Els­borg, di­rek­tør i Sport 24, skal sa­et­te ét ord på ud­vik­lin­gen i den fremad­stormen­de dan­ske sport­ska­e­de, ly­der det: »Hek­tisk!« »2018 er et me­get of­fen­sivt år for os. Den må­de, vi skal age­re i mar­ke­det, gør, at vi er langt me­re ag­gres­si­ve udadtil og me­re agi­le in­dadtil i or­ga­ni­sa­tio­nen,« si­ger han.

Med 25 bu­tik­ker, 38 out­let­bu­tik­ker og ot­te bu­si­ness-af­de­lin­ger har Sport 24 på blot seks år ae­dt sig ind på et yderst kon­kur­ren­ce­pra­e­get mar­ked. Og ka­e­den skal bli­ve end­nu stør­re, for­sik­rer di­rek­tø­ren.

Mens 2018 er et år, hvor Sport 24 skal vok­se yder­li­ge­re og ta­ge mar­keds­an­de­le, var 2017 året, hvor der blev gjort ho­ved­rent, og hvor der blev skabt et fun­da­ment at vok­se på.

Sport 24 har net­op of­fent­lig­gjort et regn­skab, hvor om­sa­et­nin­gen steg 25 pct. og run­de­de en mil­li­ard kro­ner i 2017, men på bund­linj­en var li­det pran­gen­de med blot 132.000 kro­ner. Året in­den le­ve­re­de sel­ska­bet et over­skud på over ti mil­li­o­ner kro­ner. Ud­vik­lin­gen skal ses i for­hold til to sto­re op­køb af hen­holds­vis Sta­di­um og Spor­ti­gan i 2016, som sat­te sit pra­eg på det se­ne­ste regn­skabsår med en ra­ek­ke bu­tik­sluk­nin­ger og straks­af­skriv­nin­ger.

Det blev dyrt at luk­ke bu­tik­ker

Sport 24 luk­ke­de i den for­bin­del­se tre sto­re bu­tik­ker i Vej­le, Aar­hus og Aal­borg i fjor, og det er en dyr om­gang.

»Ale­ne de tre luk­nin­ger ko­ster i om­eg­nen 10,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det er en stra­te­gisk be­slut­ning at luk­ke det, og så kom­me godt vi­de­re. Der var for man­ge kva­drat­me­tre på et iso­le­ret han­dels­om­rå­de. I Aal­borg hav­de vi f.eks. tre bu­tik­ker på i alt 3.000 kva­drat­me­ter,« for­kla­rer Lars Els­borg.

Iføl­ge di­rek­tø­ren har Sport 24 brugt 2017 på at strøm­li­ne den in­ter­ne struk­tur, mini­me­ret den sam­le­de la­ger­be­hold­ning, ned­bragt ga­el­den, købt nye IT-sy­ste­mer og skif­tet gear i for­hold til kampag­ner og mar­keds­fø­ring.

»Vi har fo­ku­se­ret på, at de her struk­tu­rel­le regn­sk­ab­stal skul­le va­e­re skar­pe­re og me­re kor­rek­te. For­må­let med det er, at man så plud­se­lig har en so­lid ba­se at vok­se på. Og det hand­ler for os om at bli­ve ved med at va­ek­ste,« for­kla­rer han.

Et op­gør på to fron­ter

Kon­kur­ren­cen for de­tail­bu­tik­ker er mas­siv i dis­se år, hvor der bli­ver ka­em­pet ben­hårdt om de bed­ste bu­tiks­pla­ce­rin­ger. Kon­kur­ren­ter­ne er Sport­ma­ster, In­ter­sport samt de sto­re su­per­mar­ke­der, der og­så sa­el­ger sport­støj og -ud­styr. Den kamp fo­re­går alt i mens net­hand­len an­ført af gi­gan­ti­ske, uden­land­ske on­li­ne­for­ret­nin­ger ta­ger sta­dig stør­re bi­der af mar­ke­det. »Dy­best set er det, som vi ka­em­per imod, det, som al­le ka­em­per imod. Den fy­si­ske bu­tik er un­der pres. Det er jo en ud­vik­ling, som be­gynd­te helt til­ba­ge i 2008. Den­gang kald­te man det fi­nanskri­se – nu kal­der vi det ba­re hver­dag,« si­ger Lars Els­borg.

Kon­cer­nen in­de­hol­der og­så dat­ter­sel­ska­bet G-Sport Dan­mark, der ser­vi­ce­rer og sup­por­te­rer 90 Spor­ti­gan- og spe­ci­al­bu­tik­ker over he­le lan­det, og som i sit an­det le­ve­år igen vi­ser til­freds­stil­len­de re­sul­ta­ter – og be­kra­ef­ter at og­så den­ne for­ret­nings­mo­del har sin be­ret­ti­gel­se.

Det sam­le­de Sport 24-sy­stem rum­mer der­med i alt 153 bu­tik­ker.

Den fy­si­ske bu­tik er un­der pres. Det er jo en ud­vik­ling, som be­gynd­te helt til­ba­ge i 2008. Den­gang kald­te man det fi­nanskri­se – nu kal­der vi det ba­re hver­dag. Lars Els­borg, di­rek­tør, Sport 24

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.