Hvid­vask for mil­li­ar­der

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Fi­nan­stil­sy­net ret­te­de i maj hård kri­tik af Dan­ske Bank for at re­a­ge­re for sent og for util­stra­ek­ke­ligt i skan­da­len om hvid­vask for mil­li­ar­der gen­nem stor­ban­kens esti­ske fi­li­al.

Men til­sy­net fandt ik­ke grund­lag for at ud­ste­de bø­der el­ler po­li­ti­an­mel­de ban­ken. Til­sy­nets un­der­sø­gel­se blev sat i gang ef­ter Ber­ling­s­kes af­slø­rin­ger i ef­ter­å­ret af for­modet hvid­vask i Dan­ske Bank i Est­land.

Se­ne­re har Ber­ling­s­ke kun­net forta­el­le om en in­tern whi­st­le­blower, der i 2013 ad­va­re­de le­del­sen om mista­en­ke­li­ge kun­der med trå­de til Pu­tin-fa­mi­li­en og FSB.

Ef­ter­føl­gen­de har den whi­st­le­blower, som først ad­va­re­de om hvid­va­sken i Dan­ske Bank, for­kla­ret til Ber­ling­s­ke, at der er mang­ler, mis­for­hold og uove­r­ens­stem­mel­ser i Fi­nan­stil­sy­nets rap­port.

Bank­di­rek­tør Lars Mørch fra Dan­ske Bank og Fi­nan­stil­sy­nets for­mand, Hen­rik Ram­lauHan­sen, tid­li­ge­re bank­di­rek­tør, har beg­ge for­ladt de­res stil­lin­ger som kon­se­kvens af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.