Saxo Bank li­der spek­taku­la­ert ne­der­lag: »Det åb­ner for et hvep­se­bo af sa­ger«

Saxo Bank har lidt ne­der­lag ved Lands­ret­ten i en sag, der re­la­te­rer sig til det be­ta­end­te op­gør om ban­kens age­ren un­der den vold­som­me uro med schweizer­fran­c­k­ur­sen i ja­nu­ar 2015. Pro­fes­sor for­ven­ter, at af­gø­rel­sen vil åb­ne et »hvep­se­bo« for Saxo Bank.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen mlau@ber­ling­s­ke.dk og Ste­fan Singh Kailay sska@ber­ling­s­ke.dk

Saxo Bank led ons­dag lidt af et spek­taku­la­ert ne­der­lag ved Østre Lands­ret i sa­gen om in­ve­ste­rings­ban­kens age­ren un­der den vold­som­me uro med schweizer­fran­cen i mid­ten af ja­nu­ar 2015.

I en dom, som Østre Lands­ret har of­fent­lig­gjort på sin hjem­mesi­de, gi­ver man så­le­des med­hold til en af de kun­der hos Saxo Bank, der har kla­get over ban­kens hånd­te­ring af hand­ler.

»Kun­der­ne har tabt ind ad en kant i Sø- og Han­dels­ret­ten. Det er før­ste gang, at der har va­e­ret en af dis­se sa­ger for Lands­ret­ten, og nu vin­der kun­den så. Jeg tror, det åb­ner for et hvep­se­bo af sa­ger for Saxo Bank,« ly­der vur­de­rin­gen fra Car­sten Tang­gaard, der er pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Skød opad som en ra­ket

Først lidt for­hi­sto­rie: I lø­bet af 14. ja­nu­ar 2015 skød schweizer­fran­cen, CHFen, opad som en ra­ket, da den schweizi­ske cen­tral­bank op­gav at hol­de lan­dets va­lu­ta på en fast kurs over for eu­ro­en. På et tids­punkt var CHFen ste­get med na­e­sten 39 pct. over for eu­ro­en, in­den den sta­bi­li­se­re­de sig på om­kring 20 pct. sidst på ef­ter­mid­da­gen. For de man­ge in­ve­sto­rer, der gør sig i va­lut­a­spe­ku­la­tion, var tors­da­gen en hi­sto­risk sort en af slagsen: Fle­re min­dre han­delsvirk­som­he­der måt­te dre­je nøg­len om på da­gen, mens an­dre slug­te tab på hund­red­vis af mil­li­o­ner.

Saxo Bank var en af de ban­ker, hvor en lang ra­ek­ke kun­der hav­de va­luta­po­si­tio­ner, og i kølvan­det på det vold­som­me kurs­ridt be­gynd­te et be­ta­endt op­gør. En ra­ek­ke kun­der føl­te sig så­le­des snydt af ban­ken, der i de føl­gen­de da­ge med­del­te, at de kur­ser, man hav­de stil­let, ik­ke pas­se­de. En lang ra­ek­ke af kun­der­ne hav­de så­le­des sik­ret sig så­kald­te stop loss-kur­ser, der be­ty­der, at hvis kur­ser­ne dyk­ker, skal hand­ler­ne af­reg­nes til stop loss-kur­sen.

»På grund af da­gens ex­cep­tio­nel­le mar­keds­be­va­e­gel­ser i schweizer­fran­c­k­ryds har vi måt­tet be­hand­le kun­der­nes or­drer i et ek­stremt il­lik­vidt mar­ked. Når vi på et tids­punkt er bed­re i stand til at få en sand mar­keds­lik­vi­di­tet, vil al­le or­drer bli­ve re­vi­si­te­ret og re­vi­de­ret til me­re pra­e­ci­se ni­veau­er. Det­te kan re­sul­te­re i en dår­li­ge­re kurs end den op­rin­de­li­ge han­del,« hed det i en skri­vel­se til ban­kens kun­der, som Fi­nans.dk tid­li­ge­re har bragt.

Det fik en lang ra­ek­ke kun­der til at sla­e­be ban­ken i ret­ten – ind­til vi­de­re med veks­len­de held. I om­eg­nen af 40 kun­der har kla­get, og sa­gen har va­e­ret for­bi Fi­nan­stil­sy­net, der trods to på­ta­ler sam­let vur­de­re­de, at Saxo Bank hav­de age­ret i overenstem­mel­se med loven.

I 2016 døm­te Sø- og Han­dels­ret­ten og­så til for­del for Saxo Bank i et søgs­mål an­lagt af en af in­ve­sto­rer­ne, mens Pen­ge­in­sti­tutan­ke­na­ev­net tid­li­ge­re li­ge­le­des har gi­vet Saxo Bank med­hold i sa­gen.

En af­ta­le er en af­ta­le

Den på­ga­el­den­de in­ve­stor i sa­gen ved Sø- og Han­dels­ret­ten var Ja­cob An­der­sen, der ud­vik­ler com­pu­ter­spil, og som via sit hol­dings­el­skab, Greyzo­ne, hav­de i alt seks po­si­tio­ner i så­kald­te va­luta­kryds mel­lem eu­ro og CHF.

Ef­ter ne­der­la­get ved Sø- og Han­dels­ret­ten valg­te Ja­cob An­der­sen at an­ke sa­gen til Østre Lands­ret, der alt­så har gi­vet ham med­hold og dømt Saxo Bank til at be­ta­le lidt over 1,6 mio. kro­ner til Greyzo­ne samt 434.000 kro­ner i sags-

Al­le de her sa­ger lig­ner hin­an­den na­er­mest på en prik. Car­sten Tang­gaard, pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet

om­kost­nin­ger. Som man­ge an­dre hav­de Ja­cob An­der­sen en stop loss-funk­tion, som Saxo Bank iføl­ge ham ik­ke over­holdt. »Saxo Bank har ger­ne vil­let gø­re det til en me­get tek­nisk sag, men for os har det i vir­ke­lig­he­den va­e­ret no­get så sim­pelt som af­ta­le­lov­giv­nin­gen. De be­gynd­te at aen­dre de­res pri­ser bag­ud­ret­tet, så de kun­ne over­fø­re et gi­gan­tisk un­der­skud til kun­der­ne,« si­ger Ja­cob An­der­sen. »Det sva­rer til, at du kø­ber en lej­lig­hed, der så fal­der i pris, hvor­ef­ter du vil la­de hand­len gå om. Det kan man jo ik­ke,« si­ger han og kal­der he­le sa­gen »me­get fru­stre­ren­de«.

I en kort kom­men­tar er­kla­e­rer Ste­en Blaa­falk, fi­nans­di­rek­tør hos Saxo Bank, sig over­ra­sket over dom­men. »Vi er over­ra­ske­de over lands­ret­tens kon­klu­sion. Vi vil ana­ly­se­re af­gø­rel­sen og har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer på nu­va­e­ren­de tids­punkt,« hed­der det.

Storm­løb fra kun­der­ne

Men iføl­ge pro­fes­sor Car­sten Tang­gaard ved Aar­hus Uni­ver­si­tet må Saxo Bank for­ven­te et juri­disk storm­løb fra de kun­der, der tab­te i Søog Han­dels­ret­ten.

»Al­le de her sa­ger lig­ner hin­an­den na­er­mest på en prik. Har man la­est én, ved man, hvad pro­ble­met er i dem al­le sam­men. Det er den sam­me be­gi­ven­hed og stort set det sam­me ha­en­del­ses­for­løb. Det vil va­e­re min vur­de­ring, at al­le dis­se kun­der, der har lidt tab, vil kom­me med 100 ki­lo­me­ter i ti­men. Der kan selv­føl­ge­lig va­e­re små for­skel­le, der kan gø­re, at en­kel­te kun­der kan ta­be, men sa­ger­ne lig­ner hin­an­den me­get,« for­kla­rer han.

Det er ef­ter pro­fes­sorens me­ning helt kor­rekt, at ban­ken ik­ke ef­ter­føl­gen­de kun­ne gå ind og aen­dre i den kurs, man al­le­re­de hav­de op­lyst til kun­der­ne.

»De be­tin­gel­ser, som iføl­ge ban­ken var grun­den til, at de kun­ne la­ve pri­ser­ne om, er sta­er­kt uklart for­mu­le­re­de.«

Pro­fes­soren på­pe­ger, at kun­der bå­de hos Saxo Bank og an­dre ak­tø­rer i ud­lan­det stort set al­tid har vun­det dis­se schweizer­fran­csa­ger. Det har va­e­ret helt spe­ci­elt, at kun­der­ne har tabt ved Sø- og Han­dels­ret­ten i Dan­mark.

»Sø- og Han­dels­ret­ten har haft en lidt spe­ci­el for­stå­el­se af Saxo Banks for­ret­nings­mo­del. Den har i hvert fald af­ve­get fra den, man har haft i ud­lan­det. Den til­stand har Lands­ret­ten åben­bart be­slut­tet at la­ve om på.«

Di­rek­tør og ejer af Saxo Bank Kim Four­nais er over­ra­sket over dom­men, mens ban­kens fi­nans­di­rek­tør Ste­en Blaa­falk fo­re­lø­big vil na­er­stu­de­re af­gø­rel­sen. Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.