Så­dan tab­te va­lut­a­spe­ku­lan­ter mil­li­o­ner

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Klok­ken 10.30 torsdag 15. ja­nu­ar 2015 valg­te den schweizi­ske na­tio­nal­bank (SNB) over­ra­sken­de at drop­pe sin fast­kur­spo­li­tik over for eu­ro­en ved at kap­pe bån­det til eu­ro­en. Bån­det sik­re­de en mini­mum­s­kurs på 1,20 schweizer­franc (CHF) pr. eu­ro (EUR). Kap­nin­gen af bån­det be­vir­ke­de, at kur­sen faldt til langt un­der de 1,20, og va­er­di­en af schweizer­fran­cen steg der­med kraf­tigt. Det gav sto­re pro­ble­mer for dem, der hav­de spe­ku­le­ret i, at bån­det vil­le bli­ve op­ret­holdt. En ra­ek­ke af kun­der­ne i Saxo Bank tro­e­de, at de hav­de sik­ret sig med en så­kaldt stop loss-kurs, der er en funk­tion til gen­nem­fø­rel­se af en au­to­ma­tisk han­del ved en gi­ven kurs. For­må­let med en stop loss-kurs er at sa­et­te en ned­re gra­en­se og der­ved und­gå helt sto­re tab. Hvis en kun­de ek­sem­pel­vis har en stop loss på 1,20 på EUR/ CHF, skal der af­reg­nes, når kur­sen pas­se­rer 1,20. Det ske­te da og­så i før­ste om­gang, men om­kring halvan­den ti­me se­ne­re op­ly­ste Saxo Bank i en e-mail til kun­der­ne, at af­reg­nings­kur­sen kun­ne bli­ve aen­dret. Be­grun­del­sen var, at mar­ke­det var il­lik­vidt – alt­så at der ik­ke var nok kø­be­re på mar­ke­det – på grund af chok­ket fra den schweizi­ske na­tio­nal­bank. Der­for kun­ne man ik­ke reg­ne med de kur­ser, som der først var af­reg­net til. En mas­se af­reg­nings­kur­ser blev se­ne­re aen­dret til 0,96 af Saxo Bank. En ra­ek­ke kun­der fø­ler sig på den bag­grund snydt, men Saxo Bank hen­vi­ser til, at det­te er be­skre­vet i de be­tin­gel­ser, som kun­der­ne har ac­cep­te­ret. Saxo Banks kun­der har på grund af kap­nin­gen af bån­det tabt op mod 700 mil­li­o­ner kro­ner. Ef­ter­som kun­der­ne na­ep­pe kan be­ta­le he­le det tab­te be­løb, ri­si­ke­rer Saxo Bank at kom­me til at ha­en­ge på en stor del af ta­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.