Ar­la sa­et­ter skub i sin øko­lo­gi­ske bøl­ge

Ar­la tror på, at øko­lo­gi­ens an­del af sal­get kan ha­e­ves fra 17 til 25 pro­cent. Me­je­ri­gi­gan­ten er for­an tids­pla­nen i sin øko­målsa­et­ning.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mads Ba­ger Gan­derup madg@ber­ling­s­ke.dk

Ar­la skal va­e­re me­re øko­lo­gisk, og det sam­me skal dan­sker­ne. De skal i hvert fald ha­ve mu­lig­hed for at bli­ve det. I marts sid­ste år luf­te­de fø­de­va­re­virk­som­he­den en målsa­et­ning om at øge sal­get af øko­lo­gi­ske me­je­ri­pro­duk­ter med 50 pct frem mod 2020. Ar­las se­ne­ste salgstal for ud­val­get af øko­lo­gi vi­ser, at målsa­et­nin­gen hol­der. Fak­tisk er me­je­ri­gi­gan­ten for­an tids­pla­nen.

Fra 2016 til 2017 har Ar­la øget om­sa­et­nin­gen i øko­lo­gi­ske va­rer med ti pro­cent til 989 mio. kr., hvil­ket be­ty­der, at re­sul­ta­tet lig­ger over målsa­et­nin­gen for stra­te­gi­ens før­ste le­ve­år.

»Vi sa­el­ger me­re ost, vi sa­el­ger me­re smør, vi sa­el­ger me­re flø­de, vi sa­el­ger me­re yog­hurt. Og vi sa­el­ger fak­tisk og­så me­re ma­elk,« kon­sta­te­rer Ja­cob B. Knud­sen, lan­de­di­rek­tør i Ar­la.

Det er vel at ma­er­ke øko­lo­gisk ost, smør, flø­de, yog­hurt og ma­elk. Ar­la lan­ce­re­de 14 nye øko­lo­gi­ske pro­duk­ter i 2017, mens der bli­ver til­fø­jet 19 øko­lo­gi­ske pro­duk­ter i år.

»Tra­di­tio­nelt har 95 pro­cent af om­sa­et­nin­gen på øko­lo­gi­ske me­je­ri­pro­duk­ter be­stå­et af ma­elk og yog­hurt. Da vi la­ve­de den­ne stra­te­gi, stil­le­de vi os selv spørgs­må­let: »Hvor­for kan vi ik­ke vok­se på de øv­ri­ge ka­te­go­ri­er?«,« be­ret­ter han.

Det kan Ar­la nu.

Stør­re ud­valg og la­ve­re pri­ser

I Dan­mark er kø­ben­hav­ner­ne for­gangs­øko­lo­ger med et ge­ne­relt øko­lo­gisk køb på 12 pro­cent, men re­sten af lan­det får og­så øj­ne­ne op for øko-pro­duk­ter med pro­cent­sat­ser, der svin­ger mel­lem syv og ni.

Zoo­mer vi end­nu la­en­ge­re ud, er dan­sker­ne dem i ver­den, der er flit­tigst til at spi­se øko­lo­gisk.

Det frem­gik tid­li­ge­re på året år af en rap­port ud­ar­bej­det af det schweizi­ske forsk­nings­cen­ter Fi­bl, som kon­klu­de­rer, at den øko­lo­gi­ske an­del af det sam­le­de fø­de­va­resalg her­hjem­me i 2016 lå på 9,7 pro­cent for­an Luxem­bourg med 8,6 pro­cent og Schweiz med 8,4 pro­cent.

For­bru­ger­eks­pert fra Re­tail In­sti­tu­te Scan­di­navia, Dor­te Wim­mer, no­te­rer sig, at øko­lo­gi har få­et en me­get bre­de­re ap­pel.

»For få år si­den var det eli­te­for­bru­ger­ne, der køb­te øko­lo­gisk. Nu kø­ber al­le øko­lo­gi. Og­så de un­ge er be­gyndt at kø­be øko­lo­gisk, så det er ik­ke la­en­ge­re ind­komstaf­ha­en­gigt,« si­ger hun og til­fø­jer, at et stør­re ud­bud er alt­af­gø­ren­de.

Dor­te Wim­mer un­der­stre­ger, at der vil gå år, før øko­lo­gi bli­ver nor­ma­len, men at øko­lo­gi­en al­drig vil over­ta­ge fuld­sta­en­dig. Der er f.eks. ik­ke me­ning i at pro­du­ce­re øko­lo­gisk so­da­vand og hel­ler ik­ke øko­lo­gisk vin, som i man­ge mun­de ik­ke sma­ger na­er så godt som den tra­di­tio­nel­le, ly­der det.

»Hvor hur­tigt det vil gå, af­ha­en­ger af, hvor hur­tigt der kom­mer en pris­kon­kur­ren­ce in­den for øko­lo­gi. For selv om de dan­ske for­bru­ge­re i sti­gen­de grad kø­ber øko­lo­gisk, er de sta­dig ek­stremt pris­fo­ku­se­re­de,« si­ger hun.

»Øko­lo­gi har va­e­ret en ba­stion, hvor su­per­mar­kedska­e­der­ne slo­ges. Det har mad­spild og­så. Nu er det pla­sten, de slås om. Men øko­lo­gi var en af de før­ste ba­stio­ner, de for­søg­te at til­tra­ek­ke kun­der­ne på. Pri­sen på øko­lo­gi­ske pro­duk­ter er og­så kom­met ned, så dif­fe­ren­cen til de kon­ven­tio­nel­le va­rer ik­ke er sa­er­lig stor,« frem­ha­e­ver Dor­te Wim­mer.

Ja­cob B. Knud­sen me­ner dog ik­ke, at Ar­la kan om­stil­les til ude­luk­ken­de at va­e­re øko­lo­gi.

»Vi har en om­sa­et­ning på øko­lo­gi­ske va­rer på om­kring 17 pro­cent, og vi vil ger­ne op på 25 pro­cent,« si­ger han.

Men der er in­gen tvivl om, at øko­lo­gi­en bli­ver pri­o­ri­te­ret højt hos Ar­la, der ser stort øko­lo­gisk va­ekst­po­ten­ti­a­le i Lur­pak-pro­duk­ter, ba­by­se­ri­en Ba­by&Me og ma­el­kedrik­ke­ne MLK.

»Vi kan ik­ke ude­luk­ke, at vi på sigt, hvis mar­ke­det går den vej, og ap­pe­tit­ten er der blandt for­bru­ger­ne, om­la­eg­ger nog­le af vo­res kon­ven­tio­nel­le ma­er­ke­va­rer til at va­e­re helt el­ler del­vist øko­lo­gi­ske,« si­ger Jakob B. Knud­sen.

»Vi tror på, at øko­lo­gi kan gå fra ni­che til norm,« si­ger han.

Vi tror på, at øko­lo­gi kan gå fra ni­che til norm. Ja­cob B. Knud­sen, lan­de­di­rek­tør, Ar­la

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.