1.342 kro­ner: Er skat­te­und­vi­gel­se sta­dig på me­nu­en hos McDo­nald’s?

Syns­punkt. Be­ta­ler McDo­nald’s skat i Dan­mark og Eu­ro­pa – el­ler und­vi­ger fast­food­ka­em­pen skat gen­nem en kom­pli­ce­ret og ui­gen­nem­sku­e­lig sel­skabs­struk­tur?

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Han­nah Brejn­holt Tran­berg, skat­tepo­li­tisk rå­d­gi­ver, Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke

Vi kan se, at McDo­nald’s i 2016 be­tal­te sym­bol­ske 1.342 kro­ner i skat i Dan­mark, ef­ter i man­ge år at ha­ve be­talt et rundt nul. Og en ny rap­port fra den Eu­ro­pa­ei­ske Fag­for­e­ning for Of­fent­ligt An­sat­te ty­der på, at McDo­nald’s fort­sat er sa­er­de­les kre­a­ti­ve i de­res skat­te­ta­enk­ning.

McDo­nald’s har i pe­ri­o­den 2009-2015 und­ve­get skat for om­kring ti mia. kr. ved at etab­le­re en sel­skabs­struk­tur med en lang ra­ek­ke kend­te skat­te­ly. Pen­ge­ne er ført fra Dan­mark og an­dre lan­de gen­nem Luxem­bourg og stort set ube­skat­te­de vi­de­re til an­dre skat­te­ly.

Al­le de man­ge tu­sin­de McDo­nald’sfor­ret­nin­ger i Eu­ro­pa be­ta­ler roy­al­ties til ho­ved­sel­ska­bet i Luxem­bourg, McD Eu­ro­pe Fran­chi­sing Sàrl. Men grun­det nog­le sa­er­li­ge og lu­kra­ti­ve af­ta­ler med Luxem­bourg lyk­ke­des det McDo­nald’s at re­du­ce­re sel­skabs­skat­ten for det­te sel­skab til 0,7 pro­cent i 2015.

Det er ik­ke ba­re i Dan­mark, at der i man­ge år har va­e­ret un­dren over McDo­nald’s me­get lil­le skat­te­be­ta­ling til de sam­fund, hvor de ar­bej­der og tje­ner de­res pen­ge.

EU-kom­mis­sio­nen med Mar­gret­he Ves­ta­ger i spid­sen åb­ne­de der­for i de­cem­ber 2015 en un­der­sø­gel­se af Luxem­bourgs af­ta­ler med McDo­nald’s. Den er end­nu ik­ke fa­er­dig, men vil for­modent­ligt re­sul­te­re i et krav om en stor skat­te­reg­ning til McDo­nald’s, li­ge­som det har va­e­ret til­fa­el­det for Ap­ple, Fi­at og an­dre sto­re og lidt for kre­a­ti­ve mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber i Eu­ro­pa.

McDo­nald’s har dog al­le­re­de re­a­ge­ret. Ik­ke ved at be­ta­le de­res skat, men med at om­struk­tu­re­re de­res sel­ska­ber i en ny og me­re kom­pli­ce­ret sel­skabs­struk­tur. I de­cem­ber 2016 flyt­te­de McDo­nald’s så­le­des be­ta­lin­ger af al­le roy­a­li­ties uden for USA fra Luxem­bourg til et ny­op­ret­tet sel­skab i Eng­land.

Det kan ef­ter Bre­xit van­ske­lig­gø­re EU-Kom­mis­sio­nens un­der­sø­gel­ser af McDo­nald’s. Og må­ske har Eng­land til­budt fa­vorab­le skat­te­vil­kår, så McDo­nald’s fort­sat kan und­gå skat­te­be­ta­ling i re­sten af Eu­ro­pa. I øv­rigt har McDo­nald’s etab­le­ret nye sel­ska­ber i Luxem­bourg, Delawa­re i USA og en ra­ek­ke an­dre skat­te­ly.

Hvad med de dan­ske McDo­nalds? I 2017 solg­te McDo­nald’s si­ne 435 bur­gerjo­ints i Nor­den til Ter­ra Firm Ca­pi­tal Part­ners Ltd., der ejes gen­nem et sel­skab i Luxem­bourg, som igen er ejet af et sel­skab på Gu­ern­sey – et kendt skat­te­ly un­der en­gelsk juris­dik­tion. Alt sam­men sik­kert fuldt lov­ligt, men vi vil ger­ne vi­de, hvad det kom­mer til at be­ty­de for skat­te­be­ta­lin­gen, her­un­der roy­al­ties til McDo­nald’s?

Hvad de nye sel­skabs­kon­struk­tio­ner kom­mer til at be­ty­de for McDo­nald’s’ frem­ti­di­ge skat­te­be­ta­ling er helt ui­gen­nem­sku­e­ligt. Og det er et ka­em­pe pro­blem. Mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber som McDo­nald’s skal ik­ke of­fent­lig­gø­re regn­ska­ber for hvert af de lan­de, hvor de ope­re­rer. Så vi har fort­sat in­gen idé

Be­kym­rin­gen er selv­føl­ge­lig, at når McDo­nald’s gen­nem en år­ra­ek­ke har kun­net re­du­ce­re sin skat­te­reg­ning til 0,7 pro­cent.

om, hvor­dan det kan va­e­re, at McDo­nald’s fort­sat har re­stau­ran­ter i Dan­mark på trods af, at de ik­ke la­ver no­get over­skud, som de skal be­ta­le skat af.

Be­kym­rin­gen er selv­føl­ge­lig, at når McDo­nald’s gen­nem en år­ra­ek­ke har kun­net re­du­ce­re sin skat­te­reg­ning til 0,7 pro­cent, så er det og­så det, de til­stra­e­ber gen­nem de­res nye ui­gen­nem­sku­e­li­ge struk­tur.

Dan­ske og eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­ke­re har hel­dig­vis en gyl­den chan­ce for at ret­te op på det­te. I den­ne må­ned dis­ku­te­rer EU-lan­de­ne at gen­nem­fø­re of­fent­li­ge land for lan­dregn­ska­ber for sto­re sel­ska­ber. Hvis er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K), fi­nans­mi­ni­ster Kristian Jen­sen (V) og de­res kol­le­ger i EU vil det, kan de kra­e­ve of­fent­lig gen­nem­sig­tig­hed i regn­ska­ber­ne.

Det vil kun­ne gi­ve os svar på, hvor­for McDo­nald’s’ skat­te­be­ta­lin­ger ser så mista­en­ke­li­ge ud. Er det blot, for­di de ik­ke kan tje­ne pen­ge på de­res Hap­py Me­als i Dan­mark og Eu­ro­pa? El­ler er det for­di, de gla­de fø­rer over­skud­det i skat­te­ly?

I maj 2017 vedt­og et enigt Fol­ke­ting en dags­or­den mod skat­te­ly, hvor Dan­mark vil ar­bej­de for of­fent­li­ge regn­ska­ber land for land. Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke for­ven­ter af Re­ge­rin­gen, at den vil ka­em­pe for det i EU.

Bå­de for at McDo­nald’s og an­dre sto­re sel­ska­ber be­ta­ler de­res skat i Eu­ro­pa, li­ge­som vi an­dre og små og mel­lem­sto­re sel­ska­ber gør – men ik­ke mindst for­di ud­vik­ling­s­lan­de­ne er de stør­ste ta­be­re, når sto­re sel­ska­ber er lidt for kre­a­ti­ve med at flyt­te over­skud­det i skat­te­ly.

DEL­TAG I BU­SI­NESS-DE­BAT­TEN E-mail: bu­si­ness-opinion@ber­ling­s­ke.dk

La­e­ser­bre­ve: 1.200-1.500 an­slag inkl. mel­lem­rum. Syns­punkt: 3.300 an­slag inkl. mel­lem­rum. Bu­si­ness-kro­nik: 5.000 an­slag inkl. mel­lem­rum

Bu­si­ness’ opi­ni­ons­re­dak­tør: CLAUS SKOVHUS

McDo­nald’s be­tal­te 1.342 kr. i dansk skat i 2016. Iføl­ge Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke er Dan­mark gå­et glip af ti mia. kr. i skat fra 2009 til 2015. Ar­kiv­fo­to: Yves Her­man/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.