Po­li­ti­ker­ne glem­mer de par­ke­re­de un­ge un­der job­fe­sten

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Ste­en Ni­el­sen, un­der­di­rek­tør, Dansk In­du­stri

Det går sta­er­kt på ar­bejds­mar­ke­det i øje­blik­ket. Be­ska­ef­ti­gel­sen har al­drig va­e­ret hø­je­re. Ale­ne det se­ne­ste år er der an­sat me­re end 56.000 fle­re løn­mod­ta­ge­re, og de sva­ge­re grup­per på ar­bejds­mar­ke­det har en hi­sto­risk chan­ce for at kom­me i job.

Der­for er det be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at der i fe­bru­ar 2018 var 48.000 un­ge men­ne­sker un­der 30 år, der modt­og kon­tant­hja­elp, ud­dan­nel­ses­hja­elp el­ler in­te­gra­tionsy­del­se. Det er alt for man­ge.

År­sa­gen lig­ger over­ve­jen­de i en for­fejl­et til­gang til ind­sat­sen for de un­ge dan­ske kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re. Un­ge uden en er­hvervskom­pe­ten­ce­gi­ven­de ud­dan­nel­se på ud­dan­nel­ses­hja­elp ud­gør na­e­sten fi­re ud af fem i grup­pen.

Al­le dis­se un­ge men­ne­sker kan iføl­ge lov­giv­nin­gen slet ik­ke bli­ve vur­de­ret job­pa­ra­te – kun ud­dan­nel­ses­pa­ra­te. Det be­ty­der, at de man­ge un­ge, som ik­ke er klar til at ud­dan­ne sig, f.eks. for­di de er sko­le­tra­et­te, går rundt, uden at der bli­ver gjort no­get for at få dem i gang.

De er par­ke­re­de. Der stil­les ik­ke job­krav, og der ydes in­gen jo­bind­sats. Det er synd, for jo­bind­sats vir­ker.

De un­ge på in­te­gra­tionsy­del­se bli­ver i dag mødt med en fuld­sta­en­dig an­der­le­des til­gang end for to år si­den. De bli­ver nu i mod­sa­et­ning til tid­li­ge­re er­kla­e­ret job­pa­ra­te i stor stil og får til­budt jo­b­ret­te­de ak­ti­vi­te­ter.

An­de­len af un­ge in­te­gra­tionsy­del­ses­mod­ta­ge­re, der vur­de­res job­pa­ra­te, er ste­get fra fi­re til 69 pro­cent på to år. Og det se­ne­ste år er an­tal­let af un­ge, der mod­ta­ger in­te­gra­tionsy­del­se, fal­det med 29 pct. Om­la­eg­nin­gen af jo­bind­sat­sen har alt­så flyt­tet rig­tigt man­ge fra in­te­gra­tionsy­del­se til ar­bej­de.

Det vir­ker helt for­kert, at job­cen­tre­ne ik­ke har lov til at hja­el­pe de man­ge un­ge dan­ske­re på ud­dan­nel­ses­hja­elp vi­de­re til et job, når der har va­e­ret stor suc­ces med at gø­re de un­ge med ind­van­drer­bag­grund klar til et job.

Ife­bru­ar 2018 hav­de knap 17.000 af ud­dan­nel­ses­hja­elps­mod­ta­ger­ne mod­ta­get of­fent­lig for­sør­gel­se uaf­brudt i mindst ét år. Ca. 10.500 af dem hav­de va­e­ret på of­fent­lig for­sør­gel­se uaf­brudt i mindst to år. Her må der i man­ge til­fa­el­de va­e­re en an­den løs­ning end ba­re at la­de dem fort­sa­et­te på of­fent­lig for­sør­gel­se.

Når man end­nu ik­ke er klar til at på­be­gyn­de en ud­dan­nel­se, bør man ha­ve hja­elp til at fin­de et job. Un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at man­ge un­ge på kon­tant- og ud­dan­nel­ses­hja­elp er me­re mo­ti­ve­ret for et ufag­la­ert job end ud­dan­nel­se. At kom­me ud på en ar­bejds­plads, få et an­svar og en løn­sed­del – og må­ske på la­en­ge­re sigt få lyst til ud­dan­nel­se.

Lad os over­fø­re de go­de er­fa­rin­ger fra in­te­gra­tions­ind­sat­sen til og­så at få fle­re af de un­ge med dansk bag­grund i spil på virk­som­he­der­ne. Lov­giv­nin­gen bør la­ves om, så job­cen­tre­ne får mu­lig­hed for at gi­ve de un­ge en jo­b­ret­tet ind­sats.

En jo­b­ret­tet ind­sats for de un­ge kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re kan bå­de hja­el­pe de un­ge og lan­dets virksomheder.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.