C25 vend­te rundt og end­te i grønt med Gen­mab i top

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Det dan­ske ak­tie­e­li­te­in­deks gik ons­dag fra en fal­den­de start til at frem­vi­se en stig­ning på 0,2 pct. til 1.109,30, da in­ve­sto­rer­ne sluk­ke­de for com­pu­ter­ne og gik hjem. »He­le mar­ke­det er vendt i lø­bet af da­gen. Fal­det blev dre­vet af uro­en i Ita­li­en, men in­ve­sto­rer­ne er ble­vet me­re po­si­ti­ve ud på da­gen,« si­ger An­ne Sop­hie Ri­is, der er børs­ma­eg­ler hos fi­nans­hu­set ABG Sun­dal Col­li­er.

Øverst i in­dek­set slut­te­de Gen­mab ef­ter en stig­ning på 3,3 pct. til 987,80 kr.

»Ak­tien gen­vin­der lidt, ef­ter at in­ve­sto­rer­ne solg­te ud man­dag. Den er må­ske ble­vet lidt over­solgt,« vur­de­rer An­ne Sop­hie Ri­is.

Gen­mab end­te man­da­gen som den helt sto­re ta­ber, ef­ter at bi­o­tek­sel­ska­bet lør­dag med­del­te, at en uaf­ha­en­gig da­ta­over­våg­nings­ko­mité har an­be­fa­let at stop­pe et stu­die med kra­eft­mid­let Darza­lex i kom­bi­na­tion med Ro­ches lun­ge­kra­eft­mid­del Te­cen­triq.

Ons­dag faldt Dan­ske Bank og Jy­ske Bank hen­holds­vis 0,1 pct. til 207 kr. og 0,9 pct. til 345,90 kr.

»Ban­ker­ne pe­ger lidt ned, på grund af det der sker i Ita­li­en,« si­ger An­ne Sop­hie Ri­is.

Me­di­ci­nal­sel­ska­bet No­vo Nor­disk faldt 0,4 pct. til 302,20 kr., på trods af at sel­ska­bet ef­ter bør­sluk­ning tirs­dag kun­ne of­fent­lig­gø­re po­si­ti­ve re­sul­ta­ter af end­nu et stu­die med mid­let Se­mag­lu­tid i pil­le­form.

Uden­for eli­te­in­dek­set kom luft­fart­s­sel­ska­bet SAS med regn­skab for an­det kvar­tal, og det vi­ste en hø­je­re om­sa­et­ning sam­men­lig­net med pe­ri­o­den året før, men dog et stør­re un­der­skud.

For­vent­nin­ger­ne til helå­ret fast­holdt SAS, hvis ak­tie faldt 1,9 pct. til 14,35 kr.

Og­så ma­te­ri­a­list­ka­e­den Ma­tas kom med regn­skab, og det vi­ste for det forskud­te fjer­de kvar­tal bå­de fal­den­de om­sa­et­ning og ind­tje­ning. For det na­e­ste regn­skabsår ven­ter sel­ska­bet en flad va­ekst og la­ve­re mar­gin end i det for­gang­ne regn­skabsår, mens der i en ny lang­sig­tet stra­te­gi­plan bli­ver lagt op til la­ve­re ud­byt­te­be­ta­ling blandt an­det for at kun­ne fi­nan­si­e­re frem­ti­di­ge in­ve­ste­rin­ger.

»In­ve­sto­rer­ne sen­der ak­tien ned, da der er lang tid til, at vi kan for­ven­te en po­si­tiv va­ekst i den sam­men­lig­ne­li­ge salg,« si­ger An­ne Sop­hie Ri­is. Sam­ti­dig på­pe­ger hun, at den la­ve­re ud­byt­te­be­ta­ling kan va­e­re med­vir­ken­de til ak­tiens fald på 3,3 pct. til 67,50 kr.

Ons­dag kom der og­så regn­skab for før­ste kvar­tal fra en­tre­pre­nør­sel­ska­bet Ar­kil, der kun­ne no­te­re en la­ve­re om­sa­et­ning og et rin­ge­re re­sul­tat end sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Sel­ska­bet fast­holdt dog si­ne for­vent­nin­ger til he­le året om at kun­ne pra­este­re en om­sa­et­ning på 3,0-3,2 mia. kr. og et over­skud før skat på 110-140 mio. kr. i he­le 2018. Ar­kil-ak­tien faldt 0,8 pct. til 1.230 kr.

Fi­nans­hu­set ABG Sun­dal Col­li­er har ind­ledt da­ek­ning af ak­tien i Ve­stjysk Bank. Det gør ABG med an­be­fa­lin­gen »køb« og et kurs­mål på 3 kr. I sin ana­ly­se vur­de­rer Mads Thin­gaard, at Ve­stjy­ske Bank, ef­ter fle­re år med sto­re nedskriv­nin­ger hos land­brugs­kun­der­ne, igen er kom­met godt på be­ne­ne. Ak­tien steg 5,9 pct. til 2,5 kr. Skako steg 1,8 pct. til 89,40 kr., ef­ter at sel­ska­bet op­ly­ste, at sel­ska­bets øko­no­mi­di­rek­tør er stop­pet ef­ter ba­re to må­ne­ders an­sa­et­tel­se. Sam­ar­bej­det har ik­ke fun­ge­ret, sag­de le­del­sen i en med­del­el­se. I TK De­ve­l­op­ment er Sø­ren Kempf Holm ble­vet an­sat som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Ak­tien luk­ke­de en pct. la­ve­re i 6,88 kr. Ritzau Fi­nans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.