SAS ØN­SKER FUSIONER I PRES­SET LUFTFARTSMARKED

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Den eu­ro­pa­ei­sk luft­fart­sin­du­stri har be­hov for konsolidering, slog kon­cer­n­chef i SAS Ri­ck­ard Gust­af­son fast i for­bin­del­se med det skan­di­na­vi­ske fly­sel­skabs kvar­tals­regn­skab ons­dag. Han sag­de, at SAS først skal ska­be en ro­bust virk­som­he­den, før sel­ska­bet selv vil va­e­re en del af en even­tu­el fu­sion. »Når vi gør det, så kom­mer et even­tu­elt ejer­spørgs­mål til at lø­se sig,« sag­de han ons­dag ti Ritzau, ef­ter der se­ne­st blandt an­det har va­e­ret spe­ku­le­ret hef­tigt i, at den nor­di­ske ri­val Norwe­gi­an kun­ne få nye eje­re. SAS kom ud af an­det kvar­tal med et un­der­skud på 385 mio. sven­ske kr., hvil­ket blandt an­det skyl­des va­luta­mod­vind og hø­je­re bra­end­sto­fom­kost­nin­ger. Gust­af­son sag­de, at han trods alt var til­freds i ly­set af den mod­vind, der har va­e­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.