Jer­n­man­den løb med 102 mio. kr. i in­ve­ste­rin­ger

Iva­er­ksa­et­te­ren bag startup-suc­ce­sen Pleo er ik­ke ban­ge for at ha­ve hold­nin­ger til ar­bejds­kraft, ud­dan­nel­se og iva­er­ksa­et­te­ri. Man er nødt til at blan­de sig i de­bat­ten, me­ner han og drøm­mer om at få sat selv­sta­en­dig­hed på ske­ma­et.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Anja Hau­ge anjh@ber­ling­s­ke.dk

Han solg­te re­ser­ve­de­le til rul­les­køjter i gym­na­sie­ti­den, har si­den sagt nej til et job hos Gold­man Sa­chs, gen­nem­ført en iron­man og vun­det en eu­ro­pa­ei­sk iva­er­ksa­et­ter­pris. Jep­pe Rin­dom, 40-årig medstif­ter af og top­chef for fin­tech-startup­pen Pleo, er net­op kom­met over mål­stre­gen og har sik­ret virk­som­he­den 102 mio. kr. i en in­ve­ste­rings­run­de med den før­en­de sven­ske ven­tu­re­fond Kin­ne­vik, som og­så har in­ve­ste­ret i Za­lan­do og MTG, i spid­sen.

Jep­pe Rin­doms kar­ri­e­re star­te­de i ti­den på CBS, hvor han hav­de et prak­ti­kop­hold hos Gold­man Sa­chs. Si­den har han va­e­ret kon­su­lent hos McK­in­sey og stå­et i spid­sen for børsno­te­rin­gen af in­gre­di­ensvirk­som­he­den Chr. Han­sen.

Nu er han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for fin­tech-virk­som­he­den Pleo, som er en fi­nan­si­el tje­ne­ste, hvor virksomheder kan re­gi­stre­re de­res ud­gif­ter. Der­u­d­over er han hel­ler ik­ke ban­ge for at blan­de sig i sam­funds­de­bat­ten.

For sam­fun­dets og hans eg­ne børns skyld

Jep­pe Rin­dom har ad­skil­li­ge gan­ge skre­vet klum­mer og ud­talt sig til pres­sen om uden­land­sk ar­bejds­kraft, da han me­ner, at hø­je skat­ter og le­veom­kost­nin­ger i Dan­mark gør det sva­ert for virksomheder at til­tra­ek­ke ar­bejds­kraf­ten uden for EU, der el­lers er nød­ven­dig for fin­tech-virksomheder, som lig­ger i spa­en­dings­fel­tet mel­lem fi­nans og IT.

Der­u­d­over har Jep­pe Rin­dom så­et tvivl om, hvor­vidt in­ve­stor­fradra­get gi­ver et stort nok in­ci­ta­ment for in­ve­sto­rer til at ka­ste pen­ge i startup-sel­ska­ber.

Trods in­ter­es­sen for sam­funds­de­bat­ten ser Jep­pe Rin­dom ik­ke sig selv gå i iva­er­ksa­et­ter­kol­le­ga­en Tom­my Ah­lers’ fod­spor som po­li­ti­ker. Men han sy­nes, det er vig­tigt at blan­de sig, da der er ta­le om for­hold, der har be­tyd­ning for hans virk­som­heds frem­tid – og­så for sam­fun­dets og hans børns frem­tid. I ste­det vil han ger­ne gi­ve sig i kast med et pro­jekt, som har stør­re sam­funds­re­le­vans, f.eks. med ud­gangs­punkt i hvor­dan fol­ke­sko­le­e­le­ver kan få iden­ti­tet og selv­sta­en­dig­hed på sko­le­ske­ma­et.

De for­ker­te for­vent­nin­ger

Der er ta­le om kva­li­te­ter, som han selv kun­ne ha­ve nydt godt af, da han skul­le va­el­ge kar­ri­e­re. Jep­pe Rin­dom for­kla­rer, at der for en am­bi­tiøs stu­de­ren­de på CBS ik­ke var en kar­ri­e­re­mu­lig­hed, der hed iva­er­ksa­et­ter.

Man skul­le hel­le­re va­e­re kon­su­lent el­ler in­ve­st­ment ban­ker, men ef­ter at ha­ve prø­vet kra­ef­ter med beg­ge de­le måt­te Jep­pe Rin­dom san­de, at det ik­ke var den vej, han vil­le.

»CBS skab­te in­di­rek­te nog­le for­vent­nin­ger til os stu­de­ren­de med hø­je gen­nem­snit, og det gjor­de, at jeg mi­ste­de det, jeg bra­end­te for. Selv om jeg tri­ve­des som kon­su­lent, var det ba­re ik­ke det, jeg skul­le,« si­ger Jep­pe Rin­dom.

Han me­ner, at han nok hur­ti­ge­re hav­de ind­set, at hans livs­ba­ne var iva­er­ksa­et­te­ri, hvis der hav­de va­e­ret et stør­re fo­kus på selv­sta­en­dig­hed og iden­ti­tet i ti­den op gen­nem fol­ke­sko­le­å­re­ne.

Ud­over at va­e­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Pleo har Jep­pe Rin­dom be­sty­rel­ses- og in­ve­stor­rol­ler i Novem­ber First, Fen­ris Mo­tor­cyc­les, Op­tiwa­re og YWC, som er ble­vet op­købt af Iron­man.

Jep­pe Rin­dom har haft fuld fart på si­den ti­den på CBS og har nu fun­det sin ret­te plads som iva­er­ksa­et­ter og in­ve­stor. Fo­to: Mads Joakim Ri­mer Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.