Mor­gan Fre­e­man an­kla­ger CNN for at ly­ve

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Den Oscar-vin­den­de Mor­gan Fre­e­mans ad­vo­kat har i et brev op­for­dret CNNs øver­ste chef til at tra­ek­ke se­xankla­ger mod den be­røm­te sku­e­spil­ler til­ba­ge.

I sid­ste uge brag­te CNN en ar­ti­kel med fle­re navn­giv­ne kvin­ders an­kla­ger mod Mor­gan Fre­e­man om se­x­chi­ka­ne og upas­sen­de ad­fa­erd. Det fik den 80-åri­ge sku­e­spil­ler til at und­skyl­de of­fent­ligt og un­der­stre­ge, at det al­drig har va­e­ret hans hen­sigt at stø­de no­gen. CNN-jour­na­list Chloe Me­las var blandt de kvin­der, der stod frem. Iføl­ge ar­tik­len hav­de hun mødt Fre­e­man ved en pres­se­kon­fe­ren­ce, hvor hun var gravid. Fre­e­man skul­le ha­ve holdt la­en­ge fast i hen­des hånd og sagt »gid jeg var dér«. Ad­vo­ka­ten skri­ver, at CNN-ar­tik­len er man­gel­fuld, og at de tre of­re al­drig er ble­vet foru­lem­pet af sku­e­spil­le­ren: »In­gen, der la­e­ste CNNs ar­ti­kel om hr. Fre­e­man, blev for­talt, at den er re­sul­ta­tet af on­de hen­si­gert, løgn, svag­hed, en mang­len­de re­dak­tio­nel kon­trol og jour­na­li­stisk fejl­vur­de­ring«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.