Dan­ske virk­som­he­der kø­ber op i ud­lan­det som al­drig før

Hver tred­je top­chef har købt op in­den for det se­ne­ste år, og an­det kvar­tal sat­te re­kord for an­tal­let af op­køb i ud­lan­det. Det øger ri­si­ko­en for op­skru­e­de pri­ser, ly­der det fra di­rek­tø­rer­ne selv.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Jakob Chor jakc@ber­ling­s­ke.dk

For Tho­mas Ho­noré var sid­ste nytår­s­af­ten en sa­er­pra­e­get stør­rel­se. For midt i al den tra­di­tio­nel­le festi­vi­tas lan­de­de top­che­fen for IT-fir­ma­et Co­lum­bus det stør­ste op­køb i sel­ska­bets hi­sto­rie. Med en ban­ko­ver­før­sel på 170 mio. kro­ner 2. ja­nu­ar sik­re­de han sig virk­som­he­den iSto­ne, som sel­ska­bet hav­de for­hand­let med i me­re end fi­re år. I si­ne syv år som top­chef har Tho­mas Ho­noré gen­nem­ført 14 op­køb, men al­li­ge­vel var det spe­ci­elt at sa­et­te un­der­skrift på af­ta­len med iSto­ne, forta­el­ler han. O

»Jeg hav­de to sa­et pa­pi­rer for vo­res mål i 2018 – ét uden iSto­ne og ét med. Det si­ger no­get om, at det har va­e­ret en ret af­gø­ren­de han­del,« si­ger Tho­mas Ho­noré. Mens hand­len var en mile­pa­el for Tho­mas Ho­noré og Co­lum­bus, gi­ver den og­så et ind­blik i en ten­dens i dansk er­hvervs­liv. Dan­ske virk­som­he­der jag­ter kun­der, tek­no­lo­gi og nye mar­ke­der i et hidtil uset tem­po, og an­tal­let af op­køb slår re­kord. Det se­ne­ste år har 35 pro­cent af virk­som­he­der­ne i Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Top­le­der­pa­nel købt en el­ler fle­re virk­som­he­der. Og Fre­de­rik Aa­kard, part­ner i virk­som­he­den Oakl­ins, der rå­d­gi­ver ved køb og salg af virk­som­he­der over he­le ver­den, kun­ne for ny­lig no­te­re sig, at an­det kvar­tal i år sat­te re­kord med 26 uden­land­ske op­køb fo­re­ta­get af dan­ske virk­som­he­der. Det er det hidtil hø­je­ste ni­veau iføl­ge op­gø­rel­sen. »Dansk er­hvervs­liv har va­e­ret lidt fod­sla­e­ben­de, når det kom­mer til op­køb. Før var det A.P. Møl­ler - Ma­ersk og ISS og en­kel­te sto­re in­du­stri­fo­re­ta­gen­der i den hø­je­ste ka­li­ber, der køb­te op. Nu er det i al­le lag, der bli­ver hand­let virk­som­he­der,« si­ger Fre­de­rik Aa­kard.

Frygt for op­skru­e­de pri­ser

Men den vold­som­me op­købs­lyst ud­lø­ser og­så ri­si­ci.

Selv om Tho­mas Ho­noré gla­e­der sig over sit op­køb, ser han ge­ne­rel­le pro­ble­mer ved det sta­er­kt op­skru­e­de mar­ked for virk­som­heds­hand­ler.

»Der er in­gen tvivl om, at pri­ser­ne er ste­get. Der er en ri­si­ko for, at pri­ser­ne bli­ver for hø­je,

For få år si­den skul­le vi be­ta­le fem gan­ge ind­tje­nin­gen for en virk­som­hed. Nu er det sna­re­re en ot­te-ni gan­ge. Tho­mas Ho­noré, top­chef i Co­lum­bus

og at man ik­ke kan reg­ne den hjem. For få år si­den skul­le vi be­ta­le fem gan­ge ind­tje­nin­gen for en virk­som­hed. Nu er det sna­re­re en ot­te-ni gan­ge. Det er en mar­kant for­skel,« si­ger han og bak­kes op af Ni­co­laj Vang Jes­sen, der står i spid­sen for IT-virk­som­he­den Itel­li­gen­ce i Nor­den. »Der er kog på al­le ked­ler i sam­fun­det, og man skal ik­ke va­e­re en skarp øko­nom for at se, at der selv­føl­ge­lig er en ri­si­ko for at kø­be til en for høj pris,« si­ger han. På det se­ne­ste har sel­ska­bet fo­re­ta­get fle­re op­køb blandt an­det i Sve­ri­ge, hvor for­håb­nin­gen er at bli­ve sto­re nok til at kun­ne nap­pe en stor del af det lu­kra­ti­ve mar­ked der­ov­re. Sven­sker­ne sid­der nem­lig på det stør­ste IT-mar­ked i Nor­den, og Itel­li­gen­ce kan iføl­ge di­rek­tø­ren få stør­rel­sen til at ta­ge kam­pen op ved at kø­be an­dre sel­ska­ber. Han af­vi­ser dog, at Itel­li­gen­ce er i fa­re for at bru­ge for man­ge pen­ge og slå sig på si­ne op­køb. »Folk skal kun­ne se et per­spek­tiv i at bli­ve købt af os. At der er et stør­re po­ten­ti­a­le på la­en­ge­re sigt. Hvis det kun hand­ler om pen­ge nu og her, så er det nok ik­ke os, man skal hand­le med,« si­ger Ni­co­laj Vang Jes­sen.

Køb va­el­ges med om­hu

Sam­me kon­klu­sion kom­mer fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Niras Car­sten Toft Bo­e­sen, der har sid­det i top­pen af rå­d­gi­verk on­cer­nen i me­re end 18 år. I den tid har han stå­et bag ad­skil­li­ge op­køb – fem ale­ne sid­ste år. Iføl­ge ham er si­tu­a­tio­nen helt spe­ci­el i øje­blik­ket, hvor pri­ser­ne på virk­som­he­der har nå­et hidtil use­te høj­der. »I min op­tik er der rig­tigt man­ge virk­som­he­der, der bli­ver hand­let til helt ure­a­li­stisk hø­je pri­ser. Der er sel­ska­ber, der bli­ver sat til salg, for­di pris­ni­veau­et er højt, og ik­ke for­di der lig­ger en lang­sig­tet stra­te­gi i det. Vi er ude i no­get ukendt ter­ra­en her. De ma­te­ma­ti­ske mo­del­ler, man bru­ger til op­køb, er ik­ke født til en si­tu­a­tion med mi­nus­ren­ter og en sed­del­pres­se, der sprøjter pen­ge ud,« si­ger Car­sten Toft Bo­e­sen. Selv har Niras-top­che­fen isa­er en tom­mel­finger­re­gel, han be­nyt­ter sig af, når sel­ska­bet skal kø­be op, for at und­gå at be­ta­le for me­get. »Hvis ik­ke vi kan få et ro­bust svar på, hvor­for folk vil sa­el­ge de­res virk­som­hed til Niras, så kø­ber vi ik­ke. Folk vil naturligvis ger­ne bli­ve ri­ge, men bå­de vi og sa­el­ger skal kun­ne se, hvor­for Niras kan bli­ve en bed­re ejer og ska­be mindst li­ge så me­get mo­ti­va­tion hos me­d­ar­bej­der­ne. El­lers kom­mer det ik­ke til at gi­ve me­ning at kø­be op,« si­ger han. Kon­kret mel­der Car­sten Toft Bo­e­sen ger­ne en lidt lav pris ud, og det gør, at Niras of­te ry­ger ud af be­tragt­ning tid­ligt, men sam­ti­dig sik­rer det, at de kun bru­ger kra­ef­ter på dem, der re­elt ger­ne vil va­e­re en del af kon­cer­nen. Fre­de­rik Aa­kard fra Oakl­ins kan godt for­stå, at top­che­fer­ne ser en ri­si­ko for, at man en­der med at be­ta­le en for høj pris. Det skyl­des den la­ve ren­te, der blandt an­det får ka­pi­tal­fon­de på ba­nen med hø­je­re pri­ser. De kan lå­ne til fi­re pro­cent, men må­ske få 15-20 pro­cent i af­kast, hvil­ket ik­ke kra­e­ver me­re end lidt sim­pel fa­er­dig­he ds­reg­ning for at kun­ne stemp­le det som en god han­del, på­pe­ger Fre­de­rik Aa­kard.

Hold tun­gen li­ge i mun­den

Dan­ske virk­som­he­ders pro­blem er, at de er kom­met sent i gang med de­res op­køb, hvil­ket gør, at de kø­ber til en sti­gen­de pris, ly­der det fra Fre­de­rik Aa­kard. For tre år si­den hav­de pri­sen va­e­ret en helt an­den, vur­de­rer part­ne­ren.

»Man skal ha­ve pi­ben sid­den­de godt fast mel­lem ta­en­der­ne og ta­en­ke sig godt om ved op­køb. En virk­som­hed kan godt ko­ste 100 mio. kro­ner for et år si­den og 150 mio. kro­ner året ef­ter, og der er det så op til virk­som­he­der­ne at vur­de­re, om den sta­dig er det va­erd,« si­ger Fre­de­rik Aa­kard.

Det er ik­ke ba­re dan­ske virk­som­he­der, der er gå­et på rov i ud­lan­det. Ad­skil­li­ge dan­ske sel­ska­ber har skif­tet ha­en­der de se­ne­re år. En op­ta­el­ling ba­se­ret på da­ta fra Bloom­berg vi­ser, at der ale­ne er hand­let dan­ske virk­som­he­der for 234 mia. kro­ner i 2017 og 2018 indtil nu – isa­er dre­vet af sal­get af Ma­ersk Oil, TDC og Nets.

Det er me­re end al­le hand­ler fra 2011-2016, der be­løb sig til 203 mia. kro­ner. Der­med er der hi­sto­risk gang i mar­ke­det for virk­som­heds­op­køb.

Man skal ha­ve pi­ben sid­den­de godt fast mel­lem ta­en­der­ne og ta­en­ke sig godt om ved op­køb. Fre­de­rik Aa­kard, part­ner i Oakl­ins

Dan­ske virk­som­he­der har for al­vor få­et mod på at gri­be mu­lig­he­den for at kø­be op bå­de lo­kalt og ik­ke mindst i ud­lan­det. Men det pres­ser pri­ser­ne på virk­som­he­der til nye høj­der, de må­ske ik­ke kan ba­e­re. Il­lu­stra­tion: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.