Po­li­tisk vil­je og øko­no­misk va­ekst skal sik­re bed­re kli­ma

Berlingske Tidende - - NEWS - CLAUS SKOVHUS

I Dan­mark har vi med suc­ces skabt en vind­møl­le­in­du­stri. Det var ik­ke sket uden po­li­tisk vil­je til at un­der­støt­te en umo­den in­du­stri.

Kli­ma­rap­por­ten fra FNs Kli­ma­pa­nel er be­kym­ren­de la­es­ning. In­gen tvivl om det. De fa­re­tru­en­de ud­sig­ter for kli­ma­et er bar­ske, og vi bør kun­ne bli­ve eni­ge i, at det er vo­res ge­ne­ra­tion, der har an­sva­ret for og plig­ten til at ven­de ud­vik­lin­gen.

Desva­er­re bli­ver kli­maud­for­drin­ger­ne of­te mis­brugt i re­li­gi­øse fo­re­stil­lin­ger om, at ver­den vil bli­ve et bed­re sted at va­e­re, hvis vi blot skru­er ned for va­ek­sten. Et syns­punkt, der ly­der fint i en rig ve­st­lig ver­den, men som er en hån mod de man­ge men­ne­sker på klo­den, der le­ver un­der fat­tig­dom­mens tun­ge åg. Og selv som hyg­ge­spre­der ved de ve­st­li­ge, ve­las­sor­te­re­de mid­dags­bor­de, er bud­ska­bet i bed­ste fald naivt, i va­er­ste fald øde­la­eg­gen­de for en re­el kli­ma­de­bat med fo­kus på ef­fek­ti­ve løs­nin­ger.

Vil vi gø­re en ind­sats mod den sti­gen­de op­varm­ning, skal de lan­de, som kan, gø­re en ek­stra­or­di­na­er ind­sats på to om­rå­der. Det ene er po­li­tisk mod og vil­je. Den an­den er at sik­re øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter til at frem­me kli­ma­ven­li­ge løs­nin­ger.

I Dan­mark har vi med suc­ces skabt en vind­møl­le­in­du­stri. Det var ik­ke sket uden po­li­tisk vil­je til at un­der­støt­te en umo­den in­du­stri, og det var slet ik­ke sket, hvis vi ik­ke hav­de for­ret­nings­folk, der kun­ne for­me den nye in­du­stri, tje­ne pen­ge og sør­ge for glo­bal ud­bre­del­se. Dan­ske virk­som­he­der som Dan­foss, Grund­fos og Ve­lux plus en skov af an­dre dan­ske fir­ma­er har skabt en for­ret­ning på at ud­vik­le ba­e­re­dyg­ti­ge og ener­gi­ef­fek­ti­ve løs­nin­ger. Vi har og­så set, hvor­dan bi­lin­du­stri­en er i gang med at fin­de løs­nin­ger, der går fra di­e­sel- og ben­zin­bi­ler til el­bi­ler. De har set, at løs­nin­gen fin­des, men de ka­em­per for at ska­be et mar­ked, som er øko­no­misk ba­e­re­dyg­tigt.

Skal ver­den sik­res mod kli­ma­ets sam­men­brud er hå­bet in­ve­ste­rin­ger i ny tek­no­lo­gi, der ska­ber de ener­gi­løs­nin­ger, som kan ned­brin­ge for­bru­get af CO2. Det kra­e­ver, at der er en pris- sa­et­ning i mar­ke­det, der sik­rer ba­e­re­dyg­ti­ge for­ret­nings­mo­del­ler for de nye tek­no­lo­gi­er.

Kli­ma­rap­por­ten forta­el­ler ty­de­ligt, at der skal bru­ges enor­me res­sour­cer på al­ter­na­ti­ve ener­gi­løs­nin­ger. Det dre­jer sig om mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger. Den er­ken­del­se bør står ly­sen­de klar, når vi skal dis­ku­te­re, hvor­dan vi und­går at øde­la­eg­ge kli­ma­et for de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner.

I dag bru­ger vi alt for me­get tid på at dis­ku­te­re, om vi skal spi­se en bøf min­dre, kø­be lidt fa­er­re va­rer i bu­tik­ker­ne el­ler ta­ge cyk­len i ste­det for bi­len. De­bat­ten en­der på et mi­kro­plan, hvor vi al­le mi­ster over­blik­ket, men som den ame­ri­kan­ske øko­nom, Paul Ro­mer, sag­de til The Gu­ar­di­an i går, da han modt­og No­bel­pri­sen i øko­no­mi, så kan man fik­se kli­mapro­ble­mer­ne, hvis man vil: »Det er fuld­sta­en­dig gen­nem­før­ligt, selv nu, at be­gyn­de at ned­brin­ge CO2-ud­s­lip­pet sam­ti­dig med, at vi for­bed­rer le­ve­stan­dar­den og op­ret­hol­der va­ek­sten.«

Ker­nen er, at kli­maud­for­drin­ger­ne nok ser håb­lø­se ud, men det er mu­ligt at ned­brin­ge CO2­for­bru­get, hvis der er po­li­tisk vil­je til at bru­ge de red­ska­ber, som fin­des i va­er­k­tøjskas­sen.

En mu­lig­hed er at ind­fø­re en glo­bal C02­af­gift, som øger in­ci­ta­men­tet til at in­ve­ste­re i løs­nin­ger, som ned­brin­ger CO2-for­bru­get. En an­den mu­lig­hed er at ind­gå po­li­ti­ske af­ta­ler, som ik­ke nød­ven­dig­vis ind­dra­ger al­le lan­de, men i før­ste om­gang de lan­de, som har vilj­en til at sa­et­te bar­ren højt. Det vil vi­se en ret­ning.

Men den va­e­sent­lig­ste po­in­te er, at kli­maud­for­drin­ger­ne kun kan lø­ses, hvis der er til­stra­ek­ke­ligt med øko­no­mi­ske mus­k­ler til at ud­vik­le de nød­ven­di­ge tek­no­lo­gi­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.