Mail rej­ser mi­stan­ke om sa­la­er­po­li­tik i kon­kurs­bo­er

En mail frem­lagt i Østre Lands­ret in­di­ke­rer, at Kam­me­rad­vo­ka­ten be­reg­ner sit sa­la­er ef­ter, hvor man­ge pen­ge der er at hen­te i kas­sen i et kon­kurs­bo – og hvor lidt Kam­me­rad­vo­ka­ten kan til­la­de sig at ef­ter­la­de til kre­di­to­rer­ne, ly­der kri­tik­ken fra ad­vo­kat­ko

Berlingske Tidende - - NEWS - Af Bir­git­te Er­hardt­sen bge@ber­ling­s­ke.dk

En in­tern mail fra Kam­me­rad­vo­ka­ten an­ty­der, at stør­rel­sen på sa­la­e­ret i kon­kurs­bo­er af­stem­mes ef­ter va­er­di­er­ne i bo­et.

Man­ge har hørt om grå­di­ge ad­vo­ka­ter, der først stop­per be­hand­lin­gen af et kon­kurs­bo, når kas­sen er tømt. I bran­chej­ar­gon hand­ler det om at »kø­re tan­ken tom« el­ler »kø­re den i nul«. Og­så Kam­me­rad­vo­ka­tens be­sty­rel­ses­for­mand, Bo­ris Fre­de­rik­sen, ken­der til hi­sto­ri­er­ne, for­tal­te han i et ny­ligt in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

»Som bran­che­mand irriterer de hi­sto­ri­er mig vold­somt. Det er en mis­for­stå­el­se at tro, at ku­ra­to­rer ba­re sid­der og selv­kon­trol­le­rer og bru­ger al­le pen­ge­ne i kon­kurs­bo­ets kas­se. Jeg kan la­eg­ge ho­ve­d­et på blok­ken på, at det ik­ke sker her, og jeg ved, at det hel­ler ik­ke sker hos vo­res se­ri­ø­se kol­le­ger,« sag­de Bo­ris Fre­de­rik­sen.

Men nu rej­ser en in­tern mail frem­lagt i Østre Lands­ret mi­stan­ke om, at det net­op er så­dan, det fo­re­går hos Kam­me­rad­vo­ka­ten, når sta­tens fo­re­truk­ne ad­vo­ka­ter be­reg­ner de­res sa­la­er.

Hi­sto­ri­en be­gynd­te i ok­to­ber 2017, hvor Kam­me­rad­vo­ka­ten skul­le luk­ke et kon­kurs­bo ef­ter ni års be­hand­ling, og fak­tu­ra­en for ar­bej­det ud­skri­ves.

Der var 1,5 mio. kro­ner til­ba­ge i kas­sen i kon­kurs­bo­et, og nu var spørgs­må­let, hvor me­get Bo­ris Fre­de­rik­sen og hans sam­ar­bejds­part­ne­re el­ler med­ku­ra­to­rer skul­le ha­ve i sa­la­er, og hvad der vil­le bli­ve til­ba­ge til kre­di­to­rer­ne, som hav­de 67 mio. kro­ner til go­de. Med­ku­ra­to­rer­ne kom fra to an­dre ad­vo­kat­kon­to­rer, Ples­ner og det min­dre ad­vo­kat­kon­tor Elvang & Part­ne­re.

En ad­vo­kat og se­ni­or ma­na­ger i Kam­mer- ad­vo­ka­tens kon­kur­s­af­de­ling skrev 17. ok­to­ber 2017 en mail her­om til kol­le­ger hos Elvang & Part­ne­re: »Det bli­ver for­ment­lig en min­dre ud­lod­ning til de simp­le kre­di­to­rer, men vi kan na­ep­pe for­sva­re at ta­ge 1,5 mio. kro­ner i sa­la­er. Jeg ta­en­ker, at vi skal ud­lod­de ca. 100.000 kro­ner, hvis I er eni­ge?« hed det i mai­len. Alt­så ud af de 1,5 mio. kro­ner skul­le ad­vo­ka­ter­ne ha­ve 1,4 mio. kro­ner og kre­di­to­rer­ne 100.000 kro­ner.

96 mio. for op­ryd­ning i Ama­ger­ban­ken

Dis­kus­sio­nen om kon­kur­sad­vo­ka­ters sa­la­e­rer er ik­ke ny og kom­mer i kølvan­det på en åre­lang de­bat om mil­li­onr eg­nin­ger til kon­kur­sad­vo­ka­ter­ne i de sto­re kon­kurs­bo­er oven på fi­nanskri­sen. Ber­ling­s­ke kun­ne ek­sem­pel­vis for ny­lig forta­el­le, at Kam­me­rad­vo­ka­ten ved Bo­ris Fre­de­rik­sen og hans med­ku­ra­tor, Jør­gen Holst, fo­re­lø­big har ha­e­vet 96 mio. kro­ner i sa­la­er for op­ryd­nin­gen i Ama­ger­ban­ken – et bo, som end­nu ik­ke er af­slut­tet.

Si­den fi­nanskri­sen har Bo­ris Fre­de­rik­sen op­byg­get Dan­marks stør­ste kon­kur­s­af­de­ling med 90 juri­ster, som står for 20-25 pct. af Kam­me­rad­vo­ka­tens omsa­et­ning, og Bo­ris Fre­de­rik­sen la­eg­ger ik­ke skjul på, at af­de­lin­gen er pro­fi­ta­bel: »Jo, vi tje­ner go­de pen­ge på vo­res in­sol­ven saf­de­ling,« sag­de han for ny­lig til Ber­ling­s­ke.

Ale­ne i kraft af sin stør­rel­se og po­si­tion som Dan­marks stør­ste ad­vo­kat­kon­tor og sta­tens fo­re­truk­ne ad­vo­kat kan Kam­me­rad­vo­ka­ten fo­re­kom­me urør­lig. Men som en ir­ri­te­ren­de hveps har Bo­ris Fre­de­rik­sens med­ku­ra­tor, Kri­sti­an Elvang fra Elvang & Part­ne­re, i fle­re må­ne­der sum­met om­kring Kam­me­rad­vo­ka­tens be­sty­rel­ses­for­mand og igen og igen for­søgt at stik­ke ham, hvor det gør ondt.

Kam­me­rad­vo­ka­ten er for grå­dig, Kam­me­rad­vo­ka­ten ta­ger for hø­je ti­me­pri­ser, og Kam­me­rad­vo­ka­ten fak­tu­re­rer for man­ge ti­mer for ar­bej­de, der kun­ne over­stås på den hal­ve tid, ly­der be­skyld­nin­ger­ne fra Kri­sti­an Elvang.

Kri­sti­an Elvang har sam­men Bo­ris Fre­de­rik­sen og Per­nil­le Bi­gaard fra Ples­ner va­e­ret kon­kur­sad­vo­kat el­ler ku­ra­tor på et kon­kurs­bo ef­ter vind­møl­le­par­ken Wind­park Even, som krak­ke­de un­der fi­nanskri­sen. Men da ad­vo­ka­ter­nes sa­la­er ef­ter ni års ar­bej­de skul­le god­ken­des af skif­te­ret­ten, sat­te Kri­sti­an Elvang fo­den ned, for­di han men­te, at sa­la­e­ret fra Kam­me­rad­vo­ka­ten var alt for højt.

Slås i by­ret og lands­ret

Nu slås Bo­ris Fre­de­rik­sen og Kri­sti­an Elvang bå­de i Kø­ben­havns By­ret og i Østre Lands­ret. Kri­sti­an Elvang har frem­lagt den email fra Kam­me­rad­vo­ka­ten i lands­ret­ten, som en me­d­ar­bej­der i Bo­ris Fre­de­rik­sens kon­kur­s­af­de­ling frem­send­te i ok­to­ber 2017 til Elvang & Part­ne­re ved­rø­ren­de sa­la­e­ret for be­hand­ling af kon­kurs­bo­et.

Hos os kan en ad­vo­kat ik­ke uden part­ner­god­ken­del­se indstil­le el­ler fastsa­et­te et sa­la­er. Bo­ris Fre­de­rik­sen, for­mand hos Kam­me­rad­vo­ka­ten

Som na­evnt lå der iføl­ge mai­len fra 17. ok­to­ber 2017 godt og vel 1,5 mio. kro­ner i kas­sen i kon­kurs­bo­et. Spørgs­må­let var, hvor stor en del af pen­ge­ne der skul­le en­de i kon­kur­sad­vo­ka­ter­nes lom­mer, og hvor me­get kre­di­to­rer­ne skul­le ha­ve. Kam­me­rad­vo­ka­tens me­d­ar­bej­der, som vel at ma­er­ke ik­ke var no­gen grøn fuld­ma­eg­tig, men alt­så ad­vo­kat og se­ni­or ma­na­ger, fo­re­slog si­ne med­ku­ra­to­rer, at kre­di­to­rer­ne kun­ne nø­jes med 100.000 kro­ner.

Kri­sti­an Elvang for­kla­rer i sit ka­e­re pro­ces­skrift da­te­ret 18. sep­tem­ber over for Østre Lands­ret, hvor­dan mai­len fra Kam­me­rad­vo­ka­ten skal for­stås. Han har sam­men­holdt mai-

Besty­rel­ses­for­man­den hos Kam­me­rad­vo­ka­ten, Bo­ris Fre­de­rik­sen, er un­der be­skyd­ning, for­di kri­ti­ker tol­ker en in­tern mail om be­reg­ning af ho­norar, så­le­des at Kam­me­rad­vo­ka­ten be­reg­ner sa­la­er ud fra, hvad man kan slip­pe af­sted med i for­hold til kre­di­to­rer­ne. Bo­ris Fre­de­rik­sen ka­rak­te­ri­se­rer mai­len som »ta­et på li­ge­gyl­dig«. Ar­kiv­fo­to: Mads Jo­akim Ri­mer Ras­mus­sen

len med sin vi­den om og do­ku­men­ta­tion for kon­kurs­bo­beh and­lin­gen og har det ind­tryk, at Kam­me­rad­vo­ka­tens frem­gangs­må­de for fastsa­et­tel­se af sa­la­er er op­delt i to fa­ser: »Først, vur­de­res det, hvor me­get man som ku­ra­tel (grup­pen af kon­kur­sad­vo­ka­ter, red.) kan slip­pe af­sted med at ta­ge i sa­la­er, og der­ef­ter ud­ar­bej­des sa­la­e­rind stil­lin­ger, så de bedst mu­ligt un­der­støt­ter det­te,« skri­ver han til lands­ret­ten.

Bo­ris Fre­de­rik­sen er ue­nig

Bo­ris Fre­de­rik­sen er ue­nig ud­la­eg­nin­gen af mai­len, som han kal­der »ta­et på at va­e­re li­ge­gyl­dig«. Han for­an­le­di­ge­de nem­lig, at sa­la­er­kra­vet for kon­kurs­be­hand­lin­gen i Wind­park Even ik­ke blev fast­sat til 1,4 mio. kro­ner, men 970.000. »Hos os kan en ad­vo­kat ik­ke uden part­ner­god­ken­del­se indstil­le el­ler fastsa­et­te et sa­la­er. Der­for er mai­len og­så, som jeg ser det, ta­et på at va­e­re li­ge­gyl­dig,« for­kla­rer han. Iføl­ge Kam­me­rad­vo­ka­tens be­sty­rel­ses­for­mand kom den på­ga­el­den­de ad­vo­kat for­bi ham for at drøf­te af­slut­nin­gen af bo­et og sa­la­e­ret. »Ba­se­ret på de fo­re­lig­gen­de op­lys­nin­ger om al­le ku­ra­to­rers tids­for­brug, det op­nå­e­de re­sul­tat og de ud­før­te op­ga­ver fandt jeg, at 970.000 kro­ner vil­le va­e­re pas­sen­de ve­der­la­eg­gel­se,« for­kla­rer han. Det er skif­te­ret­ten un­der Sø- og Han­dels­ret­ten i Kø­ben­havn, der god­ken­der kon­kur­sad­vo­ka­ter­nes sa­la­e­rer. Ber­ling­s­ke har fo­re­lagt Kam­me­rad­vo­ka­tens mail for Hen­rik Ro­t­he og bedt ham kom­men­te­re den. Men det øn­sker han ik­ke: »Her kom­mer vi nok for ta­et på en kon­kret sag til, at jeg kan hja­el­pe dig,« ly­der det fra Ro­t­he.

3.000 kro­ner i ti­men

Ker­nen i Kri­sti­an Elvangs strid med Kam­me­rad­vo­ka­ten er stør­rel­sen på sa­la­e­ret for op­ryd­nin­gen i Wind­park Even, som Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re har be­skre­vet.

Iføl­ge Kam­me­rad­vo­ka­ten er der brugt over 300 ti­mer til en gen­nem­snit­lig ti­me­pris i na­er­he­den af 3.000 kro­ner på op­ryd­nin­gen i kon­kurs­bo­et, som Kri­sti­an Elvang be­teg­ner som »over­sku­e­ligt og ukom­pli­ce­ret«. Ef­ter hans vur­de­ring skul­le ti­me­for­bru­get ha­ve va­e­ret halvt så stort og ti­me­pri­sen va­e­sent­lig min­dre i kon­kurs­bo­et, som bur­de va­e­re af­slut­tet på to-tre år.

Et sa­la­er på 970.000 kro­ner be­ty­der, at der bli­ver godt en halv mio. kro­ner til kre­di­to­rer­ne, som hav­de 67 mio. kro­ner til go­de. Men selv om Kam­me­rad­vo­ka­tens sa­la­er alt­så blev min­dre end det, kon­kur­s­af­de­lin­gen op­rin­de­lig lag­de op til, me­ner Kri­sti­an Elvang al­li­ge­vel, at de 970.000 kro­ner er for højt og bur­de hal­ve­res.

Bo­ris Fre­de­rik­sen har over for Ber­ling­s­ke af­vist Kri­ti­an Elvangs be­skyld­nin­ger om for hø­je pri­ser og for man­ge ti­mer og på­pe­ger, at Elvang ik­ke har haft be­ma­er­k­nin­ger til ti­me­for­brug el­ler an­det gen­nem de ni år, kon­kurs­be­hand­lin­gen har va­ret.

Kri­sti­an Elvang har først gjort ind­si­gel­se ved af­slut­nin­gen af bo­et, og det skyl­des iføl­ge Kam­me­rad­vo­ka­tens be­sty­rel­ses­for­mand, at Kri­sti­an Elvang er util­freds med, at Kam­me­rad­vo­ka­ten ik­ke vil til­de­le ham en tred­je­del af ho­nora­ret. Bo­ris Fre­de­rik­sen på­pe­ger så­le­des, at Kam­me­rad­vo­ka­ten har stå­et for langt ho­ved­par­ten af ar­bej­det med kon­kurs­bo­et.

Kon­kurs­bo­et ef­ter Wind­park Even er en lil­le del af det sto­re kon­kurs­bo ef­ter ejen­doms­ma­ta­doren Mar­tin Klüts’ mil­li­ard­kon­cern, Sand­gaar­den, som Kam­me­rad­vo­ka­ten, Ples­ner og Elvang & Part­ne­re har be­hand­let i fa­el­les­skab.

Her lø­ber ad­vo­ka­ter­nes sam­le­de sa­la­er for­ment­lig lø­bet op over 40 mio. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.