12 års fa­engsel for at me­ne det for­ker­te om Rusland

Iføl­ge et nyt for­slag ri­si­ke­rer dan­ske­re 12 års fa­engsel for at for­sø­ge at på­vir­ke me­nings­dan­nel­sen, hvis de­res hold­nin­ger flug­ter med Kremls.

Berlingske Tidende - - NEWS - FLEM­M­ING RO­SE

Grup­pe­ta­enk­ning, kon­for­mis­me og en sta­digt smal­le­re me­nings­kor­ri­dor pra­e­ger den of­fent­li­ge de­bat i Dan­mark, skri­ver Flem­m­ing Ro­se.

Vi le­ver i il­li­be­ra­le ti­der. Grup­pe­ta­enk­ning, kon­for­mis­me og en sta­digt smal­le­re me­nings­kor­ri­dor har sat sit pra­eg på den of­fent­li­ge de­bat i Dan­mark. Hver uge brin­ger nye foru­ro­li­gen­de ek­semp­ler. Se­ne­ste for­søg på at gø­re den dan­ske me­nings­kor­ri­dor smal­le­re er et lov­for­slag, der skal »styr­ke ind­sat­sen mod ulov­li­ge på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner fra frem­me­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster« med en mak­si­mum­straf på 12 års fa­engsel, hvis for­bry­del­sen bli­ver be­gå­et un­der en valg­kamp. For­sla­get er ret­tet mod for­søg på at på­vir­ke den al­me­ne me­nings­dan­nel­se i Dan­mark og kon­kre­te be­slut­nin­ger bå­de i den pri­va­te og den of­fent­li­ge sek­tor.

Det er en no­gen­lun­de da­ek­ken­de beskrivelse af, hvad en hvil­ken som helst dan­sker stra­e­ber ef­ter, når han el­ler hun blan­der sig i den of­fent­li­ge de­bat og for­sø­ger at på­vir­ke be­slut­nin­ger. Lov­for­sla­get om­fat­ter yt­rin­ger i TV, ra­dio, avi­ser og an­dre tryk­te me­di­er samt på net­tet og so­ci­a­le me­di­er. Iføl­ge for­sla­get fo­re­slås der in­gen ba­ga­tel­gra­en­se for, hvad der ga­el­der for en be­slut­ning.

Det kan alt­så va­e­re alt, prin­ci­pi­elt og­så en si­tu­a­tion, hvor en agent fra en frem­med ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste over for en dansk virk­som­hed­s­e­jer gør ga­el­den­de, at det vil­le va­e­re godt, om man skif­te­de lys­pa­e­rer­ne ud på virk­som­he­dens toilet­ter, og den dan­ske di­rek­tør ret­te­de sig ef­ter det. Spøg til si­de. Det tror og hå­ber jeg na­ep­pe vil va­e­re straf­bart, men lov­for­sla­gets ui­gen­nem­sku­e­li­ge og dif­fu­se ka­rak­ter be­ty­der, at alt el­ler in­tet kan stemp­les som straf­bart, hvis blot en yt­ring er frem­sat un­der ind­fly­del­se af en frem­med ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Me­re al­vor­ligt vil det va­e­re, hvis en bor­ger med be­kend­te i dansk land­brug ef­ter fi­re år med sto­re tab har la­det sig over­be­vi­se af ar­gu­men­ter om, at Dan­marks og an­dre ve­st­li­ge lan­des fort­sat­te sank­tio­ner mod Rusland er kon­trapro­duk­ti­ve. Et ar­gu­ment kun­ne va­e­re, at sank­tio­ner­ne har haft den stik mod­sat­te ef­fekt af den til­sig­te­de, nem­lig at de har styr­ket pra­esi­dent Pu­tin og tvun­get ri­ge rus­se­re til at flyt­te de­res for­mu­er hjem til Rusland. Ka­pi­tal­flug­ten fra Rusland er så­le­des iføl­ge en ana­ly­se be­gå­et af den ame­ri­kansk-fi­nan­si­e­re­de ta­en­ket­ank Car­ne­gies Moskva-af­de­ling ble­vet dra­ma­tisk re­du­ce­ret som føl­ge af sank­tio­ner­ne. På den må­de har sank­tio­ner­ne gjort det ar­bej­de, som Pu­tin la­en­ge har drømt om, men ik­ke selv har va­e­ret i stand til at re­a­li­se­re. Rus­si­ske rig­ma­end er med an­dre ord ble­vet end­nu me­re af­ha­en­gi­ge af Kreml, end de var, da sank­tio­ner­ne blev ind­ført.

Sank­tio­ner­ne har og­så va­e­ret med til at pres­se pri­ser­ne på rus­si­ske virk­som­he­der i bund. Det er skidt for rus­sisk øko­no­mi, men godt for Pu­tins in­der­kreds, som kan op­kø­be dem for en slik og så­le­des mo­nopo­li­se­re øko­no­mi­en end­nu me­re.

Alt det­te har bor­ge­ren la­est sig til og re­flek­te­ret over, og han er nå­et til den kon­klu­sion, at der ik­ke er grund til at fort­sa­et­te sank­tio­ner­ne mod Rusland, når de ik­ke vir­ker ef­ter hen­sig­ten. Det si­ger han over en frokost til en rus­sisk diplo­mat, som i vir­ke­lig­he­den er agent for den rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. »Diplo­ma­ten« er ik­ke over­ra­sken­de enig og til­fø­jer end­nu et ar­gu­ment, nem­lig at Rusland al­drig vil gi­ve af­kald på Krim, uan­set hvor man­ge sank­tio­ner og hvor me­get pres, Rusland bli­ver ud­sat for. Bor­ge­ren ta­ger det­te ar­gu­ment og de an­dre oven­for na­evn­te over­vej­el­ser med i en aviskro­nik, men und­la­der at gø­re op­ma­er­k­som på kil­den.

Det vil iføl­ge lov­for­sla­get va­e­re straf­bart. Det sam­me vil va­e­re til­fa­el­det, hvis man ef­ter in­put fra en rus­sisk agent for­kla­edt som diplo­mat, for­ret­nings­mand el­ler journalist for­sø­ger at på­vir­ke me­nings­dan­nel­sen til for­del for, at den om­strid­te gas­led­ning Nord Stream 2 skal gå gen­nem dansk far­vand; et syns­punkt man­ge i Dan­mark er imod, men som Kreml lob­by­er for. El­ler hvis man som mil­jøak­ti­vist og mod­stan­der af fra­ck­ing får in­put til sin ar­gu­men­ta­tion fra en rus­sisk agent (Moskva ser fra­ck­ing som en po­ten­ti­el kon­kur­rent til rus­sisk ga­s­eks­port til Eu­ro­pa og støt­ter der­for mil­jøak­ti­vi­ster, som vil stop­pe fra­ck­ing), og bru­ger det i en de­bat for at på­vir­ke me­nings­dan­nel­sen.

Det kan og­så va­e­re, at en bor­ger er af den op­fat­tel­se, at NATO ba­e­rer ho­ve­d­ansva­ret for den nye kol­de krig med Rusland og af en rus­sisk »diplo­mat« bli­ver be­va­eb­net med ar­gu­men­ter for sit syns­punkt og de­ler dem på de so­ci­a­le me­di­er som si­ne eg­ne.

Lov­for­sla­get vir­ker som et for­søg på at in­ti­mi­de­re det of­fent­li­ge rum på sam­me må­de som lov­giv­ning i an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de, der har kri­mi­na­li­se­ret »fal­ske nyhe­der«. Der er ta­le om le­gi­ti­me syns­punk­ter, som har en plads i den of­fent­li­ge de­bat, men som ri­si­ke­rer at bli­ve as­so­ci­e­ret med ulov­li­ge på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner. Re­sul­tat: Me­nings­kor­ri­doren bli­ver smal­le­re.

Flem­m­ing Ro­se er se­ni­o­r­for­sker ved Ca­to In­sti­tu­te, Was­hin­g­ton DC, og med­lem af re­ge­rin­gens Ytrings­fri­heds­kom­mis­sion

Lov­for­sla­gets ui­gen­nem­sku­e­li­ge og dif­fu­se ka­rak­ter be­ty­der, at alt el­ler in­tet kan stemp­les som straf­bart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.