Løk­ke har valgt en af de dy­re­ste ve­je til bed­re kli­ma

Re­ge­rin­gen vil med sin om­fat­ten­de kli­ma­plan, der bli­ver pra­e­sen­te­ret i dag, ha­ve fle­re grøn­ne bi­ler på de dan­ske ve­je i frem­ti­den. Iføl­ge eks­per­ter har stats­mi­ni­ste­ren valgt én af de dy­re­ste ru­ter til at be­gra­en­se CO2-ud­s­lip­pet, og det vil ko­ste statskass

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Cat­hri­ne Bloch cabl@ber­ling­s­ke.dk og Tho­mas Sø­gaard Ro­h­de thro@ber­ling­s­ke.dk

Når re­ge­rin­gen i dag pra­e­sen­te­rer sit stort an­lag­te og la­en­ge ven­te­de kli­maud­spil, er et af de helt cen­tra­le ele­men­ter en målsa­et­ning om, at der i 2030 skal va­e­re me­re end én mil­li­on grøn­ne bi­ler på de dan­ske ve­je. Sal­get af nye ben­zin- og di­e­sel­bi­ler skal stop­pes sam­me år, og det vil be­ty­de, at der om 12 år er over én mil­li­on el-, hy­brid- el­ler an­dre grøn­ne bi­ler i Dan­mark, be­bu­de­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) i sin ta­le ved Fol­ke­tin­gets åb­ning i sid­ste uge.

Men der ven­ter en over­or­dent­lig stor reg­ning, hvis det mål skal ind­fri­es, vur­de­rer fle­re eks­per­ter over for Ber­ling­s­ke.

En ud­fas­ning af de foru­re­nen­de bi­ler er nem­lig et af de dy­re­ste in­stru­men­ter til at be­gra­en­se CO2-ud­s­lip­pet.

»Man slår fak­tisk med kirur­gisk pra­e­ci­sion ned på det al­ler­dy­re­ste om­rå­de. Ef­ter min vur­de­ring er det den dy­re­ste må­de at ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen på, som vi ken­der i dag. Li­ge­gyl­digt hvad man el­lers vil­le va­el­ge, vil­le det va­e­re til en la­ve­re pris,« si­ger ana­ly­se­chef i den bor­ger­ligt-li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos, Otto Brøns-Pe­ter­sen, der tid­li­ge­re har va­e­ret di­rek­tør i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

Che­fø­ko­nom og vi­ce­di­rek­tør i ta­en­ket­an­ken Kra­ka, Jens Hauch, er enig:

»Hvis du ser på de for­skel­li­ge in­stru­men­ter til at re­du­ce­re CO2 med, er det klart, at det her med at af­skaf­fe ben­zin- og di­e­sel­bi­ler er blandt de dy­re­re til­tag,« si­ger han. År­sa­gen til den sto­re reg­ning er, at kon­ven­tio­nel­le bi­ler på grund af af­gifts­sy­ste­met gi­ver stør­re ind­ta­eg­ter til statskas­sen end de grøn­ne bi­ler.

Der­med vil sta­ten gå glip af sto­re ind­ta­eg­ter, hvis bil­par­ken ud­skif­tes.

De Øko­no­mi­ske Råd – og­så kendt som vis­ma­en­de­ne – skrev tid­li­ge­re på året i en rap­port, at en yder­li­ge­re re­duk­tion af CO2-ud­led­nin­gen fra per­son­bi­ler sam­fund­s­ø­ko­no­misk vil va­e­re »me­get dyrt«.

»Det er re­la­tivt bil­ligt at mind­ske ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser i land­bru­get, mens det til gen­ga­eld er dyrt at mind­ske ud­led­nin­gen af CO2 fra per­son­bi­ler. Det af­spej­ler, at per­son­bi­ler er for højt be­skat­tet i for­vej­en,« frem­går det af rap­por­ten.

Og­så Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har ud­reg­net, at det vil va­e­re for­bun­det med mil­li­ards­to­re om­kost­nin­ger. I et in­ter­nt no­tat fra april, som Ber­ling­s­ke er i be­sid­del­se af, og som Jyl­lands-Po­sten be­skrev i we­e­ken­den, har Skat­te­mi­ni­ste­ri­et reg­net på kon­se­kven­ser­ne af So­ci­al­de­mo­kra­tiets målsa­et­ning om, at der skal va­e­re 500.000 grøn­ne bi­ler i Dan­mark i 2030 – alt­så cir­ka halv­de­len af det, re­ge­rin­gen la­eg­ger op til.

Af no­ta­tet frem­går det, at det frem mod 2030 vil be­ty­de et min­dre­prove­nu i statskas­sen på om­trent 25 mia. kr.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et un­der­stre­ger dog, at skøn­net er be­ha­ef­tet med »stor usik­ker­hed«. Der kan ek­sem­pel­vis ik­ke ta­ges høj­de for den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling på el­bil-om­rå­det. Der­u­d­over hed­der det i no­ta­tet, at hvis må­let skal nås, kan det in­de­ba­e­re, at sta­ten skal gi­ve di­rek­te til­skud til køb af el­bi­ler, »hvil­ket vil øge fi­nan­si­e­rings­be­ho­vet be­ty­de­ligt«.

Og selv om det er be­ha­ef­tet med stor usik­ker­hed at sa­et­te kon­kret be­løb på reg­nin­gen, vur­de­rer øko­no­mi­pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Bo San­de­mann Ras­mus­sen, at det kan bli­ve en al­vor­lig ud­for­dring at fin­de pen­ge­ne:

»Der er ta­le om et me­get stort mil­li­ard­be­løb, som det kan va­e­re sva­ert at fin­de in­den for det øko­no­mi­ske rå­de­rum, så det vil kra­e­ve en­ten skat­te­for­hø­jel­ser el­ler be­spa­rel­ser på de of­fent­li­ge ud­gif­ter af et ik­ke ube­ty­de­ligt om­fang.«

Bil­li­ge­re ve­je fin­des

Eks­per­ter­ne pe­ger på, at der fin­des man­ge bil­li­ge­re me­to­der til at ned­brin­ge CO2-ud­s­lip­pet på, og at re­ge­rin­gen bør fo­ku­se­re på dem først. Det sam­me har de øko­no­mi­ske vis­ma­end tid­li­ge­re frem­ha­e­vet.

Otto Brøns-Pe­ter­sen fra Cepos pe­ger bl.a. på an­dre de­le af trans­port­sek­to­ren end per­son­bi­ler samt på land­bru­get, hvor der i dag ik­ke er no­gen af­gif­ter, men til gen­ga­eld me­get om­kost­nings­tun­ge di­rek­te re­gu­le­rin­ger af ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser.

»Det er op­lagt at ind­fø­re af­gif­ter i land­bru­get – det er en bil­li­ge­re må­de at re­du­ce­re CO2­ud­led­nin­gen på,« si­ger han.

Ana­ly­se­che­fen frem­ha­e­ver det og­så som »en op­lagt mu­lig­hed« at sa­en­ke af­gif­ter­ne på el og el­var­me yder­li­ge­re, end det ske­te med ener­gi­for­li­get, der blev ind­gå­et in­den som­mer­fe­ri­en.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) vil sam­men med fem af re­ge­rin­gens mi­ni­stre pra­e­sen­te­re re­ge­rin­gens la­en­ge ven­te­de kli­maud­spil i dag. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.