Plant skov på stør­rel­se med USA – og ni an­dre vil­de ve­je til at kom­me i kli­ma­mål

Iføl­ge FNs kli­ma­pa­nel, IPCC, skal ver­dens­sam­fun­det i de kom­men­de år­ti­er un­der­gå »hur­ti­ge og vid­tra­ek­ken­de for­an­drin­ger«, som er »uden for­til­fa­el­de« for at nå i et no­gen­lun­de sik­kert kli­ma­mål. Hvad me­nes der me­re kon­kret med det?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Lars Hen­rik Aa­gaard lha@ber­ling­s­ke.dk

Vi skal få ud­led­nin­ger­ne 1. til at fal­de dra­ma­tisk hur­tigt

I dis­se år er klo­dens CO2-ud­s­lip hi­sto­risk højt, svagt sti­gen­de og ak­tu­elt på knap 40 mil­li­ar­der ton om året. Al­le­re­de i 2030 bør ud­led­nin­ger­ne iføl­ge IPCC va­e­re fal­det med 45 pro­cent og nå et rundt nul om­kring 2050. Der­ef­ter skal ver­den ha­ve ne­ga­ti­ve ud­led­nin­ger. Det vil si­ge, at vi skal op­su­ge og lag­re me­re CO2, end vi ud­le­der.

Vi skal stop­pe 2. det glo­ba­le kult­og

Kul er det mest CO2-ud­le­den­de fos­si­le bra­end­sel og ud­gør en hjør­ne­sten i klo­dens ener­gi­for­sy­ning. Ale­ne fra årtu­sind­skif­tet til i dag er der sket na­e­sten en for­dob­ling af den glo­ba­le ener­gi­pro­duk­tion fra kul. Iføl­ge IPCC bør an­de­len af elek­tri­ci­tet fra kul­kraft fal­de fra ca. 40 pro­cent i dag til mel­lem en og syv pro­cent i 2050. Det In­ter­na­tio­na­le Ener­gi­a­gen­tur spår imid­ler­tid i sin se­ne­ste glo­ba­le kul­rap­port en svag in­ter­na­tio­nal va­ekst i kul­for­bru­get i de naermeste år, hvil­ket blandt an­det skyl­des en ret kraf­tig kul­kraftud­byg­ning i va­ekst­na­tio­nen In­di­en.

Vi skal ha­ve ind­ført 3. hø­je CO2-af­gif­ter

Kli­ma­pa­ne­let skri­ver, at en »en pris på kul­stof (CO2, red.) er cen­tral for hur­tig af­bød­ning«. Det vil si­ge, at klo­dens lan­de me­get hur­tigt bør ind­fø­re kraf­tigt sti­gen­de af­gif­ter på CO2-ud­led­ning. Frem mod 2030 bør af­gif­ten iføl­ge IPCC va­e­re på 135 til 5.500 dol­lar pr. ton CO2 og helt op til 27.000 dol­lar (175.000 kr.) pr. ton i 2100. I dag ud­le­der gen­nem­snits­dan­ske­ren ca. syv ton CO2 år­ligt. Det vil i gi­vet fald kom­me til at af­spej­le sig i pri­sen på mad og an­dre for­brugs­go­der – jo hø­je­re kli­maaf­tryk, de­sto me­re skal vi be­ta­le.

Vi skal plan­te 4. ek­stremt me­get skov

Jor­dens sko­ve spil­ler en cen­tral rol­le som op­ta­ge­re af og la­ger for luf­tens CO2. For at kom­me i kli­ma­mål bør klo­dens sko­va­re­a­ler iføl­ge IPCC al­le­re­de i 2050 va­e­re vok­set med helt op til ti mil­li­o­ner kva­drat­ki­lo­me­ter. Det sva­rer no­gen­lun­de til USAs are­al – el­ler til Ki­nas. Kli­mapro­fes­sor Jens Hes­sel­b­jerg Chri­sten­sen har ud­trykt det på den må­de, at vi skal til­bage­fø­re na­tu­ren til ti­den før Ame­ri­kas op­da­gel­se. Det er der­for op­lagt at spør­ge: Hvor me­get me­re skov skal vi ha­ve i frem­ti­dens Dan­mark, og skal vi af hen­syn til de­res CO2-op­tag la­de sko­ve­ne pas­se sig selv i ste­det for at dyr­ke dem in­ten­sivt?

Vi skal om­dan­ne enor­me land5. brugs­a­re­a­ler til ener­gi­af­grø der

I dag bru­ger men­ne­sker fi­re fem­te­dele af klo­dens land­brugs­a­re­a­ler til gra­es­ning og dyrk­ning af fo­der til vo­res sti­gen­de an­tal hus­dyr, ik­ke mindst kre­a­tu­rer. Den ud­vik­ling skal ven­des – i dra­ma­tisk grad. Iføl­ge IPCC bør vi – for­u­den sko­v­rejs­ning – om­dan­ne op mod syv mil­li­o­ner kva­drat­ki­lo­me­ter mar­ker til så­kald­te ener­gi­af­grø­der. Det vil si­ge til af­grø­der, der kan ha­el­des i bio­mas­se­kraftva­er­ker. Are­a­let na­er­mer sig det gan­ske Australien i stør­rel­se.

6. Vi skal gra­ve CO2 ned

I det­te år­hund­re­de skal vi på klo­den fjer­ne og lag­re mel­lem 100 og 1.000 mil­li­ar­der ton CO2 for at kom­me i kli­ma­mål, vur­de­rer IPCC. Det sva­rer til et sted mel­lem knap tre og knap 30 års ak­tu­el glo­bal CO2-ud­led­ning. Det vil blandt an­det kra­e­ve, at CO2 fra kraftva­er­ker, her­un­der i sti­gen­de grad fra bio­mas­se­kraftva­er­ker, skal depo­ne­res dybt ne­de i un­der­grun­den. I dag er tek­no­lo­gi­en dyr og glo­balt na­e­sten ik­ke-ek­si­ste­ren­de, men sti­gen­de CO2-af­gif­ter kan gø­re den ren­ta­bel. Iføl­ge ge­o­lo­ger er stør­ste­delen af den dan­ske un­der­grund vel­eg­net til at depo­ne­re CO2, og ri­si­ko­en for ud­siv­ning an­ses som lav.

Vi skal 7. ud­vik­le tek­no­lo­gi­er til CO2-fjer­nel­se

Sko­v­plant­ning, CO2-depo­ne­ring, vold­som sats­ning på ved­va­ren­de ener­gi og hur­tig ud­fas­ning af fos­sil ener­gi er na­ep­pe til­stra­ek­ke­lig til at nå kli­ma­må­let. Tek­no­lo­gi­ud­vik­lin­gen bør hja­el­pe os på vej med blandt an­det me­ka­nisk op­sug­ning af CO2 fra luf­ten, hvor­ef­ter kul­dioxi­den bin­des i bra­end­stof­fer, byg­ge­ma­te­ri­a­ler og lig­nen­de. Den schweizi­ske virk­som­hed Cli­mewor­ks har an­vist vej­en med sto­re »ven­ti­la­to­rer«, der fan­ger CO2 og sen­der driv­hus­gas­sen vi­de­re til driv­hu­se, hvor plan­ter op­ta­ger kul­stof­fet. Men der skal me­get me­re forsk­ning til, og frem for alt skal op­fang­nings­me­to­der­ne gø­res bil­li­ge­re.

8. Vi skal spi­se min­dre kød

I sin nye rap­port pe­ger IPCC på, at der med høj sand­syn­lig­hed bør ske »aen­drin­ger mod min­dre res­sour­ce­in­ten­si­ve mad­va­ner«. Det kan na­e­sten kun over­sa­et­tes til: min­dre kød – isa­er ok­se­kød – på vo­res mid­dags­bor­de og me­re plan­te­ba­se­ret mad. CO2-ud­led­nin­gen fra ok­se­kødspro­duk­tion er 15 til 50 gan­ge hø­je­re må­lt pr. ki­lo end pro­duk­tion af ga­engse grønt­sa­ger. Vi må for­mode, at frem­ti­dens mad vil bli­ve be­skat­tet i for­hold til kli­maaf­tryk­ket.

9. Vi skal aen­dre livsva­ner

Iføl­ge IPCC kom­mer vi na­ep­pe i kli­ma­mål, hvis ik­ke ver­den for­mår at pro­du­ce­re et sted mel­lem 70 og 85 pro­cent af al elek­tri­ci­tet i 2050 ved hja­elp af grøn ener­gi, ik­ke mindst sol-, vind- og vand­kraft. Det vil be­ty­de ko­los­sa­le for­an­drin­ger i det glo­ba­le trans­port­sy­stem med et hur­tigt skif­te til el- og even­tu­elt brint­bi­ler og ha­stig ud­vik­ling af lag­rings­me­to­der for grøn ener­gi. Vo­res fly­rej­ser må for­modes at bli­ve dy­re­re, og flypro­du­cen­ter vil kom­me un­der sti­gen­de pres for at ud­vik­le el-fly el­ler skif­te bra­end­stof­fet ud med bio­bra­end­sel. Der vil kom­me langt me­re fo­kus på cir­ku­la­er øko­no­mi med høj grad af gen­an­ven­del­se, og der vil kom­me stren­ge­re krav om ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet.

Vi skal over­ve­je 10. kun­stig kli­ma­ned­køling

Hvis al­le dis­se om­fat­ten­de til­tag ik­ke vir­ker, kan vi over­ve­je plan B for klo­den: Kun­stig ned­køling af kli­ma­et el­ler så­kaldt geo­en­gi­ne­e­ring. Blandt for­sla­ge­ne er at »ma­le« sky­er hvi­de­re med vand­damp, så de bort­re­flek­te­rer me­re so­le­ner­gi, over­ha­el­de at­mos­fa­e­ren med svovlpar­tik­ler, som hol­der so­lens strå­ler til­ba­ge el­ler gø­de oce­a­ner­ne med jer­n­par­tik­ler, så al­ger kan op­ta­ge me­re CO2. In­gen ken­der imid­ler­tid de ful­de kon­se­kven­ser af kun­stig ned­køling, og det kan mu­lig­vis få dra­ma­ti­ske og helt util­sig­te­de føl­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.