Re­ge­rin­gens for­slag om at sa­et­te klimamaerker på fø­de­va­rer får kølig mod­ta­gel­se

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Met­te Dal­gaard mdha@ber­ling­s­ke.dk og Sø­ren Do­mi­no sdo@ber­ling­s­ke.dk Skal vi nå de kli­ma­mål, der er sat, skal vi al­le­sam­men gø­re en ka­em­pe ind­sats. Lars Chr. Lil­le­holt (V), kli­ma­mi­ni­ster

Det er alt for kom­plekst at ud­reg­ne en­kel­te fø­de­va­rers be­last­ning af kli­ma­et, mens klimamaerker vil for­vir­re for­bru­ger­ne me­re, end de vil vej­le­de, ly­der det fra Dansk Er­hverv, dag­lig­va­re­hand­len og For­bru­ger­rå­det. Når for­bru­ger­ne står i su­per­mar­ke­det og skal be­slut­te, om der skal bøf el­ler broc­co­li i ind­købs­kur­ven, er der en lang ra­ek­ke ma­er­ker på va­rer­ne, som forta­el­ler, hvor­dan de er pro­du­ce­ret, og hvad de in­de­hol­der.

Nu foreslår re­ge­rin­gen som en del af dens nye kli­maud­spil at ind­fø­re end­nu et ma­er­kat, så for­bru­ge­ren og­så kan se, hvor kli­ma­be­la­sten­de de en­kel­te fø­de­va­rer er.

Men det er et for­slag, som får en kølig mod­ta­gel­se hos Dansk Er­hverv, dag­lig­va­re­hand­len og For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

»Vi er eni­ge i, at der er et be­hov for at in­for­me­re for­bru­ger­ne bed­re om, hvor­dan de va­el­ger kli­ma­ven­li­ge va­rer, men vi er skep­ti­ske over­for et egent­ligt ma­er­ke, for det er enormt sva­ert at ud­reg­ne de en­kel­te va­res kli­ma­be­last­ning, uden at det kom­mer til at for­vir­re og vild­le­de for­bru­ge­ren,« si­ger Ca­mil­la Ud­sen, der er se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i fø­de­va­repo­li­tik hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

Hos Dansk Er­hverv pe­ger po­li­tisk kon­su­lent Jep­pe Røn­ne­ba­ek Kongs­bak og­så på, at et kli­ma­reg­ne­styk­ke er kom­plekst og in­de­hol­der man­ge fak­to­rer, som vil va­ri­e­re alt ef­ter vind og vejr.

F.eks. vil en dansk to­mat som ho­ved­re­gel ha­ve en la­ve­re kli­ma­be­last- ning end en spansk, men får vi en kold dansk som­mer, bli­ver to­ma­ter­ne dyr­ket i et op­var­met driv­hus, og så kan kli­ma­be­last­nin­gen va­e­re la­ve­re på de span­ske to­ma­ter, selv om de skal trans­por­te­res til Dan­mark.

»Så det vil jo kra­e­ve, at du kon­stant skal re­vur­de­re reg­ne­styk­ker­ne,« si­ger han.

Ma­er­ker ri­si­ke­rer at for­vir­re

Han pe­ger sam­ti­dig på, at de for­skel­li­ge ma­er­ker ri­si­ke­rer at for­vir­re for­bru­ger­ne, for­di ma­er­ker­ne of­te vil va­e­re mod­stri­den­de.

»For­bru­ger­ne skal i for­vej­en navi­ge­re i en jung­le af ma­er­ker, og med et kli­ma­ma­er­ke vil den mest kli­ma­ven­li­ge ko f.eks. va­e­re den, der står in­den­for i en her­me­tisk luk­ket stald og ik­ke går og prut­ter og ud­le­der CO2 på mar­ken. Men den vil ik­ke va­e­re øko­lo­gisk og ha­ve et dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke,« si­ger han.

Hel­ler ik­ke hos dag­lig­va­re­kon­cer- nen Coop, der står bag su­per­mar­kedska­e­der som Ir­ma, Fakta og Su­perBrugs­en, me­ner man, at ma­er­k­ning af de en­kel­te fø­de­va­rer er den ret­te vej at gå, for det kan hur­tigt bli­ve dyrt.

En så­kaldt livs­cy­klus­a­na­ly­se, som un­der­sø­ger et pro­dukts mil­jø­be­last­ning fra vug­ge til grav ko­ster op mod 10.000 kr. per pro­dukt. Skal så­dan en ana­ly­se la­ves tre-fi­re gan­ge om året på samt­li­ge cir­ka 20.000 va­re­num­re i et su­per­mar­ked, lø­ber det op.

Kon­cer­nens CSR-chef Tho­mas Ro­land pe­ger i ste­det på, at man bør ind­de­le va­rer­ne i stør­re ho­ved­grup­per, så va­rer i ste­det får grøn­ne, gu­le og rø­de pra­e­di­ka­ter alt ef­ter de­res kli­ma­be­last­ning.

»Man bli­ver nødt til at ta­ge fat i de sto­re ho­ved­grup­per. Det kan godt va­e­re, at rod­frug­ter­nes ud­led­ning kan va­ri­e­re en smu­le, men det aen­drer ik­ke på, at du skal gan­ge det med mel­lem 15 og 20 for at nå op på ok­se­kød,« si­ger han.

Kli­ma­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt (V) an­er­ken­der, at der er en ra­ek­ke ud­for­drin­ger for­bun­det med kli­ma­ma­er­k­nin­gen.

»Men skal vi nå de kli­ma­mål, der er sat, skal vi al­le­sam­men gø­re en ka­em­pe ind­sats. Og ba­re for­di det ik­ke er let, skal vi jo ik­ke si­ge, at så kan vi ik­ke gø­re det. Det er ba­re ud­for­drin­ger, vi skal ha­ve løst,« si­ger han og til­fø­jer, at han ik­ke har en kon­kret slag­plan for ma­er­k­nin­gen, men at han vil gå i di­a­log med de for­skel­li­ge par­ter for at få den ud­for­met på en må­de, der er »så lidt bu­reau­kra­tisk og så ret­vi­sen­de og for­bru­ger­ven­lig som mu­ligt«.

Ø-ma­er­ket, Fair Tra­de, og Sva­ne­ma­er­ket er nog­le af de mest kend­te her­hjem­me. Dansk Er­hverv har iden­ti­fi­ce­ret 70 ma­er­ka­ter på va­rer i dan­ske su­per­mar­ke­der. Fo­to: Jens Nør­gaard Larsen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.