Fi­ske­re fik pen­ge i strid med loven

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Ritzau

For­valt­nin­gen af til­skud­skro­ner til dansk fi­ske­ri er langtfra fo­re­gå­et ef­ter bo­gen. Det vur­de­rer Rigs­re­vi­sio­nen i en kri­tisk rap­port, er­fa­rer Po­li­ti­ken. Det er plan­lagt, at Dan­mark mod­ta­ger ca. 1,55 mia. kr. fra Den Eu­ro­pa­ei­ske Hav- og Fi­ske­ri­fond (EHFF) fra 2014-2020. Pen­ge­ne skal blandt an­det fi­nan­si­e­re pro­jek­ter, »der ska­ber nye job og bed­re livskva­li­tet langs de eu­ro­pa­ei­ske ky­ster«. Hvert EU-land får til­delt en an­del af pen­ge­ne fra EHFF, og her­ef­ter er det op til hvert land at for­de­le pen­ge­ne til en vif­te af pro­jek­ter. Fi­ske­re bli­ver ude­luk­ket fra at mod­ta­ge til­skud, hvis de gen­tag­ne gan­ge har la­vet grove fejl. Og iføl­ge fle­re kil­der vur­de­rer Rigs­re­vi­sio­nen, at der har va­e­ret til­fa­el­de af mu­lig svig. Der­u­d­over er an­sø­ge­re ble­vet for­skel­s­be­hand­let. DFs fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, Ib Poul­sen, kal­der det skra­em­men­de, hvis der er sket for­skel­s­be­hand­ling af fi­ske­re, når de man­ge EU-pen­ge er ble­vet for­delt.

»Det er ik­ke godt, hvis der har sid­det no­gen og for­skel­s­be­hand­let. Det er jo så grelt, som no­get kan va­e­re, at Jen­sen får, og Pe­ter­sen ik­ke får, hvis de le­ver op til de sam­me kri­te­ri­er. Det er ik­ke no­get, vi er kendt for i Dan­mark, at det er den må­de, vi ud­de­ler mid­ler på,« si­ger han til Po­li­ti­ken.

Fi­ske­ri­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen (V) øn­sker ik­ke at kom­men­te­re rap­por­ten, før den bli­ver ud­gi­vet ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.