Nu­va­e­ren­de PET-chef: Schar­fs bog ska­ber sta­dig ud­for­drin­ger for PET

I går fort­sat­te sa­gen mod tid­li­ge­re PET-chef Jakob Scharf. Den­ne gang var det tje­ne­stens nu­va­e­ren­de øver­ste chef, Finn Borch An­der­sen, der sad i vid­nes­kran­ken i Kø­ben­havns By­ret, hvor han rid­se­de op, hvor­dan hans for­ga­en­ger har sat ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Pe­ter Thom­sen ppth@ber­ling­s­ke.dk

Man­dag mor­gen var to ef­ter­ret­nings­che­fer mødt op i Kø­ben­havns By­ret. En nu­va­e­ren­de og en tid­li­ge­re. I vid­nes­kran­ken sad Finn Borch Han­sen, chef for for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) si­den 2016. På an­kla­ge­ba­en­ken sad Jakob Scharf. Man­den, der hav­de stil­lin­gen som top­chef i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten fra 2007 til 2013. En pe­ri­o­de i hans liv, som han se­ne­re for­tal­te om i bo­gen »Syv år for PET«. Som kon­se­kvens af det er han nu er til­talt for at ha­ve vi­de­re­gi­vet for­tro­li­ge in­for­ma­tio­ner 28 gan­ge i den 440 si­der lan­ge bog.

28 tekst­styk­ker, som iføl­ge Finn Borch An­der­sen har ko­stet Dan­mark dyrt.

Fem mi­nut­ter ude af dø­ren

I bo­gen be­skri­ver Jakob Scharf blandt an­det ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens hånd­te­ring af ter­r­or­sa­ger, ef­ter­ret­nin­ger og PETs for­hold til an­dre ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Scharf har tid­li­ge­re selv be­skre­vet »Syv år for PET« som en »harm­løs bog for sta­tens sik­ker­hed«.

»Når jeg har sid­det syv år som PET-chef og for­val­tet hen­sy­net til, hvor langt man kan gå of­fent­ligt, så er jeg me­get op­ma­er­k­som på, hvil­ke op­lys­nin­ger der kan gi­ves«, sag­de han til Po­li­ti­ken i kølvan­det på bo­gens ud­gi­vel­se i 2016.

Den vur­de­ring del­te Finn Borch An­der­sen imid­ler­tid ik­ke un­der man­da­gens af­hø­ring i by­ret­ten.

»Den vi­den man har (fra sin tid i PET, red.), kan man ik­ke ta­ge med sig og bru­ge. Fem mi­nut­ter ef­ter, at man er gå­et ud af dø­ren, har man van­ske­li­ge­re og van­ske­li­ge­re ved at vur­de­re, hvil­ke på­virk­nin­ger det kan ha­ve for tje­ne­stens vir­ke,« sag­de han.

Gen­nem af­hø­rin­gen i rets­sal 41 for­kla­re­de han, at for­tro­lig­hed i PET ik­ke er en und­ta­gel­se – det er nor­men. Det er det ba­e­ren­de ele­ment for at få kil­der og op­lys­nin­ger fra an­dre ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster.

Iføl­ge Finn Borch An­der­sen har mu­lig­he­der­ne for sidst­na­evn­te dog al­le­re­de lidt ska­de.

Kva­e­ler­slan­ger og ska­el­dud i Paki­stan

Bo­gen igen­nem re­fe­re­rer Scharf fle­re gan­ge til mø­de­r­ne med uden­land­ske søstertje­ne­ster, hvor »ame­ri­ka­ner­ne« for ek­sem­pel men­te, at en ter­r­or­sag i 2007 kendt som »Glas­vejs­sa­gen«, var »en ka­em­pe ope­ra­tion«. Hvor­dan PET-che­fen un­der et be­søg hos en »ex­cen­trisk sik­ker­heds­chef« så va­er­ten fodre kva­e­ler­slan­ger med mus og si­den fora­e­re Scharf et Ro­lex-ur, el­ler hvor­dan han blev ska­eldt ud af den paki­stan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste i kølvan­det på genop­tryk­ket af Muham­med-teg­nin­ger­ne.

Fra vid­nes­kran­ken po­in­te­r­e­de Finn Boch An­der­sen, hvad han sa­er­ligt så som skyg­ge­si­den af Schar­fs be­ret­ning.

Den sid­den­de ef­ter­ret­nings­chef for­tal­te, at der som ud­gangs­punkt ik­ke er for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de mel­lem ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Op­lys­nin­ger bli­ver der­i­mod ud­veks­let på grund­lag af til­lid – en po­in­te, Scharf selv på­pe­ger i et af de af­snit, der nu ind­går i hans an­kla­ge­skrift.

Iføl­ge Borch An­der­sen ud­for­drer Schar­fs ud­ta­lel­ser i »Syv år for PET« dog hans tavs­heds­pligt, da de om­hand­ler for­hol­det til tje­ne­stens part­ne­re – og ik­ke er »be­for­dren­de for sam­ar­bej­de«.

»Der er en ned­ar­vet tra­di­tion, som ba­se­rer sig på til­lid, og hvis den til­lid bli­ver brudt, mi­ster man mu­lig­he­den for at få in­for­ma­tio­ner,« sag­de han i ret­ten og ud­dy­be­de, at det i sid­ste en­de kun­ne be­ty­de, at PET ik­ke la­en­ge­re vil­le mod­ta­ge ef­ter­ret­nin­ger gen­nem an­dre tje­ne­ster.

»Jeg har brugt rig­tig man­ge ti­mer på at ta­le med an­dre tje­ne­ster om bo­gen for at for­sø­ge at gen­ska­be den til­lid, der skal va­e­re for at de­le op­lys­nin­ger mel­lem ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster,« sag­de Borch An­der­sen i ret­ten.

Det ful­de bil­le­de af Jakob Scharf

Et af nøg­lespørgs­må­le­ne i sa­gen mod Jakob Scharf er, hvor­vidt han re­elt har over­t­rå­dt sin tavs­heds­pligt. Det bun­der i, at ad­skil­le de­le af de om­strid­te in­for­ma­tio­ner i bo­gen har va­e­ret frem­me i of­fent­lig­he­den gen­nem bl.a. po­li­tiets eget tids­skrift kal­det »Nor­disk Kri­mi­nal­repor­ta­ge«.

Spør­ger man pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jørn Vester­gaard, kan det umid­del­bart styr­ke for­sva­rets be­vis­fø­rel­se.

»Alt an­det li­ge ta­ler det til Schar­fs for­del, at nog­le af op­lys­nin­ger­ne i for­vej­en var til­ga­en­ge­li­ge på an­den vis. Det gør sig i saerlig grad ga­el­den­de, hvis det dre­jer sig om man­ge for­skel­li­ge op­lys­nin­ger fra for­skel­li­ge kil­der, ik­ke mindst hvis le­den­de po­li­ti­folk har gi­vet grønt lys,« si­ger han, men på­pe­ger:

»Ved be­døm­mel­sen af skylds­spørgs­må­let kan det godt gø­re en for­skel, at op­lys­nin­ger­ne har få­et en langt stør­re eks­po­ne­ring og tro­va­er­dig­hed ved at kom­me fra en tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­chef.«

Ved da­gens af­hø­ring var det og­så en af de fak­to­rer, som det iføl­ge Borch An­der­sen ik­ke var til at kom­me udenom.

»Den­ne bog er jo ik­ke skre­vet af en me­nig me­d­ar­bej­der. Den er skre­vet af en tid­li­ge­re chef for PET,« sag­de han og ud­dy­be­de:

»Her bli­ver man luk­ket ind i rum­met og ser, hvor­dan PET på det­te tids­punkt ta­en­ker – det gi­ver mu­lig­he­der for vo­res mod­stan­de­re til at sam­men­styk­ke et bil­le­de af, hvor­dan vi ope­re­rer.«

Når che­fen for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, Finn Borch An­der­sen, ser til­ba­ge på »Syv år for PET«, er han ik­ke i tvivl. »Det gi­ver et sam­let ind­blik i tje­ne­stens ka­pa­ci­te­ter, op­lys­nin­ger og tje­ne­stens ar­bejds­me­to­der i den pe­ri­o­de, hvor Jakob Scharf (fo­to) var chef,« sag­de han i går i Kø­ben­havns By­ret. Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.