Den 64-åri­ge kvin­de, der er mista­enkt for mil­li­ons­vin­del, eje­de et stut­te­ri

En ty­de­ligt fru­stre­ret bør­ne- og so­ci­al­mi­ni­ster Mai Merca­do (K) for­tal­te i går of­fent­lig­he­den, at en kvin­de­lig an­sat i So­ci­alsty­rel­sen mista­en­kes for at ha­ve svind­let for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af He­le­ne Kri­sti­ne Holst hhol@ber­ling­s­ke.dk

En be­tro­et me­d­ar­bej­der er mista­enkt for at over­fø­re 111 mil­li­o­ner kro­ner fra So­ci­alsty­rel­sen til sin egen lom­me og er nu in­ter­na­tio­nalt ef­ter­lyst. Og selv om det er uvist, hvad pen­ge­ne skal bru­ges til, kan et af sva­re­ne vi­se sig at va­e­re me­get dy­re heste.

Hvor­dan er det lyk­ke­des en me­d­ar­bej­der at over­fø­re 111 mil­li­o­ner kro­ner fra en of­fent­lig myn­dig­hed til egen lom­me uden, at no­gen op­da­ge­de det? Det spørgs­mål er sta­dig ube­sva­ret, ef­ter at bør­ne- og so­ci­al­mi­ni­ster Mai Merca­do (K) i går for­tal­te of­fent­lig­he­den, at det er lyk­ke­des en be­tro­et an­sat i so­ci­alsty­rel­sen at svind­le for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb.

Så­le­des mød­te mi­ni­ste­ren pres­sen med en al­vor­lig mi­ne. Og hur­tigt et lidt op­gi­ven­de svar.

»Al­le de spørgs­mål, I stil­ler mig nu, har jeg og­så selv stil­let. Nog­le af dem har jeg end­da råbt,« lød det fra Mai Merca­do.

Sam­men med sin de­par­te­ments­chef Jens Strun­ge Bon­de for­tal­te Mai Merca­do of­fent­lig­he­den, at en »be­tro­et« me­d­ar­bej­der an­sat i Tilskud­sad­mi­ni­stra­tio­nen un­der So­ci­alsty­rel­sen er mista­enkt for si­den 2002 at ha­ve over­ført 111 mil­li­o­ner kro­ner fra sty­rel­sen til egen lom­me.

Og selv om spørgs­må­le­ne i øje­blik­ket er man­ge – og sva­re­ne ind­til vi­de­re få – teg­ner sa­gen sig al­le­re­de til at bli­ve en af de mest spek­taku­la­e­re svin­del­sa­ger i det of­fent­li­ge.

Iføl­ge SØIK (Statsad­vo­ka­ten for Sa­er­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet) er der ta­le om et »stort« be­løb, mens Mai Merca­do kal­der sa­gen »ge­ment ty­ve­ri«, hvor pen­ge­ne er stjå­let fra lan­dets mest ud­sat­te bor­ge­re.

Den mista­enk­te me­d­ar­bej­der, der i mel­lem­ti­den er smut­tet til ud­lan­det, er en 64-årig kvin­de, som har va­e­ret an­sat i sty­rel­sen i 40 år, og som nu ef­ter­ly­ses in­ter­na­tio­nalt.

Hvad er pen­ge­ne brugt til?

Det er uvist, hvad pen­ge­ne er ble­vet brugt på, men den mista­enk­te blev i 2006 ejer af et he­stestut­te­ri med adres­se på Kø­ben­havns ve­s­tegn, og iføl­ge kil­der i det dan­ske he­ste­mil­jø er hun knyt­tet til in­ter­na­tio­nal he­stesport.

Iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger køb­te den nu 64-åri­ge kvin­de i 2007 bl.a. årets bed­ste spring­be­to­ne­de hop­pe­føl for 175.000 kro­ner til et na­ert fa­mi­lie­med­lem.

Ber­ling­s­ke er be­kendt med kvin­dens navn og har uden held for­søgt at kon­tak­te hen­de.

Kø­bet af hop­pe­føl­let ske­te seks år ef­ter, at svind­len an­gi­ve­ligt be­gynd­te, og sam­me år som den mista­enk­te me­d­ar­bej­der iføl­ge mi­ni­ste­ri­et over­før­te ti mil­li­o­ner kro­ner til sin egen kon­to. Men hvor­dan det er lyk­ke­des kvin­den igen­nem 17 år at over­fø­re helt op til 15,4 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til sin egen kon­to via i alt 274 ud­be­ta­lin­ger er fort­sat uvist.

»Det ser på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke ud til, at pro­jek­ter har måt­te luk­ke ned på grund af svind­len,« si­ger Mai Merca­do.

Hun un­der­stre­ger, at hun ik­ke har mod­ta­get hen­ven­del­ser fra for­e­nin­ger el­ler kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver, der bur­de ha­ve mod­ta­get pen­ge, men som ik­ke har få­et det. Dog kan hun ik­ke af­vi­se, at pro­jek­ter er gå­et glip af be­vil­li­ge­de pen­ge som kon­se­kvens af den for­mode­de svin­del.

Men hvor­for hver­ken kvin­dens pen­ge­in­sti­tut el­ler an­dre an­sat­te i sty­rel­sen har op­da­get svind­len, el­ler hvil­ke kon­kre­te pro­jek­ter pen­ge­ne egent­lig skul­le va­e­ret gå­et til, er det ik­ke mu­ligt at sva­re på på nu­va­e­ren­de tids­punkt, lød det fra mi­ni­ste­ren.

Mi­ni­ste­ren kun­ne hel­ler ik­ke re­de­gø­re for, hvor­for der ik­ke har va­e­ret til­stra­ek­ke­li­ge kon­trol­in­stan­ser, som har op­fan­get svind­len.

»Det er pra­e­cis de spørgs­mål, som jeg har stil­let mig selv og mi­ni­ste­ret, og det er de spørgs­mål, vi vil få af­da­ek­ket i un­der­sø­gel­sen,« si­ger Mai Merca­do.

Der er nu star­tet en straf­fe­ret­lig ef­ter­forsk­ning, et ci­vilt søgs­mål, en ek­stern un­der­sø­gel­se af om­fang og me­to­deog en in­tern un­der­sø­gel­se i So­ci­alsty­rel­sen.

Dron­nin­gens fortjenst­me­dal­je

Iføl­ge mi­ni­ste­ri­et blev de før­ste gang op­ma­er­k­som­me på den mu­li­ge svin­del­sag ved en in­tern kon­trol i Tilskud­sad­mi­ni­stra­tio­nen i slut­nin­gen af au­gust i år, da der blev kon­sta­te­ret fejl i ud­be­ta­ling af til­skuds­mid­ler.

24. sep­tem­ber blev mi­ni­ste­ren ori­en­te­ret om den for­mode­de svin­del­sag, og fra den dag mød­te me­d­ar­bej­de­ren ik­ke på ar­bej­de. Mi­ni­ste­ri­et kan dog ik­ke sva­re på, om kvin­den har va­e­ret fra­va­e­ren­de i la­en­ge­re tid. Me­d­ar­bej­de­ren blev an­meldt til po­li­ti­et 25. sep­tem­ber og da­gen ef­ter bort­vist ef­ter en skrift­lig hø­ring.

Den kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­der har va­e­ret an­sat som af­de­lings­le­der og har i alt ar­bej­det i sty­rel­sen i 40 år – i den for­bin­del­se har hun få­et Dron­nin­gens fortjenst­me­dal­je i sølv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.