Hvid­va­sk­sa­gen gør det dy­re­re for an­dre ban­ker at lå­ne pen­ge

En ra­ek­ke ban­ker er net­op nu ved at lå­ne pen­ge på ka­pi­tal­mar­ke­der­ne, og den fo­re­lø­bigt før­ste dan­ske bank, Syd­bank, har op­le­vet sti­gen­de pri­ser på grund af sa­gen. Det kan i sid­ste en­de ram­me bank­kun­der­ne.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Ste­fan Singh Kailay sska@ber­ling­s­ke.dk

Hvid­va­sk­sa­gen ser nu ud til at få kon­kre­te kon­se­kven­ser for an­dre ban­ker her­hjem­me end Dan­ske Bank. 11. sep­tem­ber gen­nem­før­te Syd­bank en ga­elds­ud­ste­del­se, hvor ban­ken hen­te­de 500 mio. eu­ro, og her måt­te ban­ken til­sy­ne­la­den­de be­ta­le ved kas­se ét for de rid­ser, som Dan­ske Banks hvid­va­sk­skan­da­le har gi­vet.

»Syd­banks ga­el ds ud­ste­del­se fo­re­gik li­ge om­kring hvid­vask un­der­sø­gel­sens of­fent­lig­gø­rel­se, og da blev pri­sen på­vir­ket. Ban­ken har be­talt lidt ek­stra – det var ty­de­ligt, at Dan­ske Bank-sa­gen hav­de en ef­fekt,« for­kla­rer Tho­mas Eskild­sen, ak­tie­a­na­ly­ti­ker hos Han­dels­ban­ken.

Syd­bank be­kra­ef­ter, at pri­ser­ne blev hø­je­re end ven­tet, men kan ik­ke si­ge, at det har no­gen sam­men­ha­eng med Dan­ske Banks si­tu­a­tion. Helt pra­e­cist er ban­kens ga­eld ble­vet om­kring 15 ba­sis­po­int dy­re­re pr. år over fem år i for­hold til det esti­me­re­de. For 500 mio. eu­ro er det om­kring 5,6 mio. kr. år­ligt.

Kun­der kan bli­ve ramt

Hvis fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger­ne i en bank sti­ger, er det at si­destil­le med en stig­ning i pro­duk­tions­om­kost­nin­ger­ne i en hvil­ken som helst virk­som­hed. Det kan iføl­ge Jes­per Rang­vid, pro­fes­sor i fi­nan­si­e­ring ved CBS, med­fø­re tre for­skel­li­ge for­mer for re­spons fra virk­som­he­den: Den kan øge pri­ser­ne på pro­duk­ter­ne, den kan for­sø­ge at ska­e­re om­kost­nin­ger­ne an­dre ste­der, og den kan ac­cep­te­re en re­du­ce­ret pro­fit, hvil­ket ram­mer ak­tio­na­e­rer­ne.

»Det er op til den en­kel­te banks le­del­se at be­slut­te, hvor­dan va­egt­nin­gen mel­lem de tre me­to­der skal va­e­re,« for­kla­rer han.

Der har dog tid­li­ge­re va­e­ret en ten­dens til, at bank­kun­der­ne bli­ver ramt, når de­res banks fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger sti­ger.

»Stu­di­er har tid­li­ge­re vist, at når Na­tio­nal­ban­ken ek­sem­pel­vis ha­e­ver ren­ten og der­med fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger­ne for pri­va­te ban­ker, så har det haft en vis gen­nem­slags­kraft på de pri­ser, som ban­kens kun­der mø­der,« for­kla­rer Jes­per Rang­vid.

An­dre ban­kers pen­ge

Syd­bank er ik­ke den ene­ste dan­ske bank, der skal ud på mar­ke­det for at hen­te ka­pi­tal. Fi­nan­stil­sy­net har fast­sat de så­kald­te NEP-krav, som ban­ker­ne skal le­ve op til in­den ja­nu­ar 2022.

Her er ban­ker­ne i gang med at hen­te ka­pi­tal

Mar­keds­stem­nin­gen er ge­ne­relt ik­ke ble­vet bed­re tak­ket va­e­re Dan­ske Bank, så jeg jub­ler ik­ke. Ste­en Nøhr Ny­gaard, kon­cer­n­fi­nans­di­rek­tør hos Jy­ske Bank

via de så­kaldt eMRE L- ga­el ds ud­ste­del­ser fora t kun­ne le­ve op til kra­ve­ne, som ger­ne skul­le med­fø­re en øget pol­string i til­fa­el­de af, at den en­kel­te bank kom­mer i kri­se.

Nog­le ban­ker skal ha­ve skif­tet en del af de­res fi­nan­si­e­ring ud, mens an­dre skal ha­ve øget ka­pi­tal­ba­sen for at kun­ne le­ve op til kra­ve­ne. Ga­el ds ud­ste­del­ser­ne skal­kun­nen ed skri­ves el ler­kon­ver­te­re stilak­tie­ka­pi­tal. Det ta­ger ob­liga­tions­in­ve­sto­rer­nes åen ri­si­kop­ra­e­mie for.

»Når man har en sag som den­ne med Dan­ske Bank, kan den godt va­e­re med til at pra­e­ge pris­sa­et­nin­gen ford e ga­el ds ud­ste­del­ser, som an­dre dan­ske ban­ker skal la­ve,« for­kla­rer Tho­mas Eskild­sen.

Hø­je­re pris for hø­je­re ri­si­ko

Han bak­keso paf ana­ly­ti­ker kol­le­ga­en Si­mon Hag­bart Mad­sen fra Jy­ske Bank, der for­kla­rer, at det er sand­syn­ligt, at der bli­ver in­dreg­net en lidt hø­jer eris i kop­ra e mie på ga­el ds ud­ste­del­ser for­an­dre fi­nan­si­el­le in­sti­tu­tio­ner ud­over Dan­ske Bank i Dan­mark.

»Det skyl­des Dan­ske Banks stør­rel­se re­la­tivt til den dan­ske øko­no­mi, og hvad de af­smit­ten­de ef­fek­ter og hvid­va­sk­sa­gens po­ten­ti­el­le kon­se­kven­ser for Dan­ske Bank kan ha­ve på den ge­ne­rel­le kre­dit­vur­de­ring af Dan­mark,« si­ger han og til­fø­jer:

»Vi må for­ven­te, at fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger ne kan ri­si­ke­re at sti­ge­for Dan­ske Bank ved­re fi­nan­si­e­ring el ler­nye ga­el ds ud­ste­del­ser med den ud­vik­ling, der har va­e­ret i den se­ne­re tid.«

Mar­kant dy­re­re for Dan­ske Bank

Pri­sen for M RE L- ga­el ds ud­ste­del­se rer da og­så al­le­re­de ste­get for Dan­ske Bank.

Det kan fun­ge­ren­de øko­no­mi­di­rek­tør i ban- ken, Mor­ten Mo­se­gaard, så­le­des forta­el­le:

»Vi kan se, at det er ble­vet mel­lem 30 og 50 ba­sis­po­int dy­re­re for os, hvis vi skal ud at hen­te ny MREL-fi­nan­si­e­ring på mar­ke­det,« si­ger han.

Øko­no­mi­di­rek­tø­ren for­kla­rer, at ban­ke­ni år sam­let har brug for at hen­te mel­lem 60 og 80 mia. kr., hvor de­prim ae­re kil­de­rer ob­liga­tions­for­men Sa­er­ligt Da­ek­ke­de Obliga­tio­ner( S DO) og M RE L ga­el ds ud­ste­del­ser. Ban­ken har al­le­re­de i årets før­ste seks må­ne­der hen­tet 54 mia. kr., hvor om­kost­nin­ger­ne »lå me­get taet på sam­men­lig­ne­li­ge ban­ker«. De re­ste­ren­de mil­li­ar­der bli­ver dog dy­re­re at hen­te.

Men Mor­ten Mo­se­gaard af­vi­ser, at den om­kost­ning bli­ver va­el­tet over på kun­der­ne.

»Det vil­le ik­ke va­e­re det rig­ti­ge at gø­re. Sam­ti­dig er vi i et kon­kur­ren­ce­pra­e­get mil­jø, hvor pri­ser­ne på banklån er me­get trans­pa­ren­te.«

Syd­bank op­ly­ser, at det er pla­nen at gen­nem­fø­re end­nu en ga­elds­ud­ste­del­se på 500 mio. eu­ro i lø­bet af for­å­ret. Men det er som sagt ik­ke den ene­ste dan­ske bank, der skal hen­te ka­pi­tal.

Jub­ler ik­ke

Ste­en Nøhr Ny­gaard, de rer kon­cer­n­fi­nans­di­rek­tør hos Jy­ske Bank, for­kla­rer, at ban­ken for­ven­te­ligt skal på mar­ke­det med en ny ga­elds­ud­ste­del­se in­den årets ud­gang, og den kan me­get vel ta­en­kes at va­e­re i ni­veau­et 500 mio. eu­ro.

»Mar­keds­stem­ning ener­ge­ne­relt ik­ke bles ae­r­ligt vet bed­re tak­ket va­e­re Dan­ske Banks si­tu­a­tion, så jeg jub­ler ik­ke, men det gi­ver os hel­ler ik­ke de sto­re be­kym­rin­ger,« for­kla­rer han.

Ste­en Nøhr Ny­gaard un­der­stre­ger, at der er man­ge fak­to­rer, der spil­ler ind, når man går til mar­ke­det.

»Dan­ske Bank er vel en af dem, men det er på in­gen må­de en de­al­bre­a­ker. Når vi ser på, hvor vo­res sam­men­lig­ne­li­ge obliga­tio­ner hand­ler i mar­ke­det, har de va­e­ret gan­ske sta­bi­le og hand­ler ak­tu­elt til la­ve­re ren­ter end Dan­ske Banks,« si­ger han.

Når man har en sag som den­ne med Dan­ske Bank, kan den godt va­e­re med til at pra­e­ge pris­sa­et­nin­gen ford e ga­el ds ud­ste­del­ser, som an­dre dan­ske ban­ker skal la­ve. Tho­mas Eskild­sen, ak­tie­a­na­ly­ti­ker hos Han­dels­ban­ken

Hvid­va­sk­sa­gen i Dan­ske Bank ser nu ud til at be­gyn­de at få føl­ge­kon­se­kven­ser for de øvri­ge dan­ske ban­kers fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger, der pres­ses op. Fo­to: Reu­ters/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.