Vest­lig vold­ta­egts­a­po­lo­gi

I vo­res kul­turkreds har kvin­der ret til fy­sisk in­te­gri­tet. Vi har love, der for­by­der seksu­el­le over­greb, men vi har ty­de­lig­vis ik­ke kul­tu­ren på plads.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - ANNE SOFIE ALLARP Anne Sofie Allarp, In­ter­na­tio­nal re­dak­tør på Ra­dio24­syv og – iføl­ge eget ud­sagn – par­ti­løs so­ci­al­de­mo­krat.

Jeg hav­de en­gang en ero­tisk drøm om Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Alt­så så­dan en drøm man våg­ner fra og ta­en­ker: »Åh, for fan­den da, ik­ke dét.«

Jeg har skam­met mig li­ge si­den og for­står må­ske godt, når sam­me fod­bold­stjer­ne ef­ter no­get, der som mini­mum ly­der som sex uden samtyk­ke, an­gi­ve­ligt har sagt: »99 pro­cent af mig er godt, og jeg ved ik­ke, hvad der går af den sid­ste ene pro­cent.« Vi men­ne­sker er ik­ke per­fek­te. Vi har drif­ter, da­e­mo­ner, in­stink­ter, im­pul­ser og vi er an­svar­li­ge for vo­res hand­lin­ger, men ik­ke al­tid i stand til at kon­trol­le­re dem.

Al­li­ge­vel fø­les de sid­ste uger som skel­sa­et­ten­de. Skel­sa­et­ten­de, for­di vi på beg­ge si­der af At­lan­ten i den ve­st­li­ge kul­turkreds har set magt­ful­de ma­end bli­ve bak­ket op af magt­ful­de ma­end i en utilslø­ret og ka­te­go­risk afvisning af kvin­ders tro­va­er­di­ge forta­el­lin­ger om over­greb.

Cri­sti­a­no Ro­nal­dos klub twe­e­te­de: »Over de sid­ste må­ne­der har Ro­nal­do vist sin sto­re pro­fes­sio­na­lis­me og de­di­ka­tion, som er på­s­køn­net af al­le her i Ju­ven­tus. De be­gi­ven­he­der, som an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve fun­det sted for ti år si­den, har ik­ke ind­fly­del­se på vo­res hold­ning til ham, og det­te er al­le, der har haft kon­takt med den­ne sto­re sport­s­mand, eni­ge i.«

El­ler, det vil si­ge, ik­ke pra­e­cis al­le. For in­gen af par­ter­ne be­stri­der sa­gens fak­tum, som er, at der den­gang fandt et ube­skyt­tet og ret tørt, analt sam­le­je sted un­der hen­des pro­te­ster og med en ef­ter­føl­gen­de ud­be­ta­ling af 375.000 dol­lars fra ham til hen­de med en klau­sul om at hol­de ka­eft. En af­ta­le, hun si­ger, hun ind­gik af angst for at stå yder­li­ge­re op imod den magt, han re­pra­e­sen­te­rer.

På den an­den si­de af At­lan­ten har dra­ma­et om en narcis­si­stisk, fla­e­ben­de og hyste­risk ka­ri­ka­tur af en dom­mer­kan­di­dat til Hø­jeste­ret do­mi­ne­ret nyheds­me­di­er­ne i uge­vis, og det kul­mi­ne­re­de i lør­dags, da Brett Ka­va­naugh ef­ter en sta­er­kt af­gra­en­set fi­gen­blads-un­der­sø­gel­se blev god­kendt af et smalt fler­tal i Se­na­tet.

Ka­va­naug­hs god­ken­del­se kom ef­ter en tro­va­er­dig an­kla­ge om et seksu­elt over­greb. Ef­ter so­li­de be­vi­ser på, at han un­der sin for­kla­ring for se­na­tets rets­ud­valg løj som mini­mum om si­ne al­ko­holva­ner og sin age­ren i re­la­tion til an­dre an­kla­ger imod sig, og ef­ter en storm­flod af pro­te­ster og ad­vars­ler, blandt an­det fra 2.400 ame­ri­kan­ske ju­rapro­fes­so­rer, og den var et klok­ke­klart bud­skab til om­ver­de­nen om, hvem mag­ten be­skyt­ter.

Bud­ska­bet lød: Lad nu ik­ke tro­va­er­di­ge an­kla­ger om over­greb øde­la­eg­ge den go­de stem­ning.

I vo­res kul­turkreds har kvin­der ret til fy­sisk in­te­gri­tet, vi har krav på det. Vi har net­op ud­delt No­bels fredspris til to frem­tra­e­den­de ak­ti­vi­ster i kam­pen mod vold­ta­egt, en fra Mel­le­mø­sten og en fra Afri­ka. Og vi har travlt med at ud­pe­ge og pro­ble­ma­ti­se­re kvin­ders rin­ge­re kår i an­dre de­le af ver­den. Vi har love på plads, der for­by­der seksu­el­le over­greb, men vi har ty­de­lig­vis ik­ke kul­tu­ren på plads.

Idan­ske de­bat­ter for­ly­der det f.eks., at hvis en kvin­de be­fandt sig i Ro­nal­dos sove­va­e­rel­se, så kan hun ik­ke kom­me og kla­ge over no­get ef­ter­føl­gen­de. Det flug­ter me­get med, at én ud af syv dan­ske­re i 2015 iføl­ge en vox­me­ter-un­der­sø­gel­se men­te, at vold­ta­egtsof­ret har et me­dansvar for for­bry­del­sen, hvis hun er gå­et med hjem.

De for­holds­reg­ler, som vi op­dra­ger vo­res pi­ger til at ob­ser­ve­re, (gå ik­ke ale­ne, gå ik­ke med hjem, gå ik­ke for ud­for­dren­de kla­edt, bliv ik­ke for fuld, etc.) ven­der vi om som an­kla­ger mod pi­gen, når ulyk­ken er sket. Hvor­dan kun­ne hun, og ik­ke han, kom­me i den si­tu­a­tion, at der blev be­gå­et en for­bry­del­se imod hen­de? Som kon­se­kvens ven­der of­ret skyld og skam mod sig selv, og fler­tal­let an­mel­der al­drig for­bry­del­sen. Ve­stens fo­kus på of­ret og apo­lo­gi over for ger­nings­man­den gen­nem­sy­rer og­så rets­sy­ste­met og gen­fin­des i de dom­fa­el­del­ses­sta­ti­stik­ker, der i land ef­ter land sik­rer ger­nings­ma­end en ab­so­lut mini­mal ri­si­ko.

I USA er det iføl­ge CNN hver fjer­de kvin­de, der har va­e­ret ud­sat for seksu­el vold og to ud af tre, der har op­le­vet chi­ka­ne. I Eu­ro­pa er det mel­lem hver tred­je og hver an­den, der har op­le­vet seksu­el el­ler fy­sisk vold. Men ve­st­li­ge kvin­ders mang­len­de rets­sik­ker­hed i dis­se el­lers så ci­vi­li­se­re­de sam­fund ma­ner ik­ke til sam­me grad af op­stan­del­se som ri­si­ko­en for, at en mand på et tids­punkt kun­ne kom­me til at stå kon­fron­te­ret med sin elen­di­ge ad­fa­erd uden for en rets­sal.

Og ale­ne det bur­de gi­ve an­led­ning til selvransa­gel­se. Ju­stits­mi­ni­ster Pa­pe Poul­sens åben­hed for at se på de­fi­ni­tio­nen af vold­ta­egt i dansk rets­prak­sis i ly­set af na­e­sten fuld­sta­en­dig straf­fri­hed for for­bry­del­sen her­hjem­me er en start, men det er slet ik­ke nok. Ti­den kra­e­ver hand­ling på al­le ni­veau­er, hvis vi alt­så me­ner no­get med, at de to køn er li­ge.

Bud­ska­bet til ve­st­li­ge kvin­der er: Lad nu ik­ke je­res tro­va­er­di­ge an­kla­ger om over­greb øde­la­eg­ge den go­de stem­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.