In­du­strikyl­lin­ger er bed­re for kli­ma­et end øko­lo­gi og dy­re­vel­fa­erd

Man kan ik­ke bå­de va­e­re en øko­lo­gisk og kli­ma­be­vidst kød­for­bru­ger. Man bli­ver nødt til at va­el­ge mel­lem at red­de kli­ma­et el­ler dy­re­ne, for den øko­lo­gi­ske kød­pro­duk­tion ta­e­rer langt me­re på kli­ma­et end den kon­ven­tio­nel­le. Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning me­ner, det

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ras­mus Karkov rkar@ber­ling­s­ke.dk

Den po­li­tisk be­vid­ste for­bru­ger er rendt ind i et di­lem­ma, der gør vej­en til en iden­ti­tet som et moralsk men­ne­ske no­get me­re snørk­let. Øko­lo­gi og dy­re­vel­fa­erd er ik­ke la­en­ge­re ba­re godt. I en si­tu­a­tion, hvor selv køli­ge kli­ma­for­ske­re ik­ke la­en­ge­re kan skju­le de­res angst over den ud­vik­ling, de ser i gra­fer­ne, bli­ver den en­kel­te nødt til at tra­ef­fe nog­le hår­de valg. Hvis man vil spi­se kød og ska­de kli­ma­et mindst mu­ligt, må man gå på kom­pro­mis med even­tu­el­le krav til dy­re­vel­fa­erd, forta­el­ler pro­fes­sor på In­sti­tut for Agroøko­lo­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Jør­gen E. Ole­sen.

»Hvis du vil gø­re no­get for kli­ma­et, skal du drop­pe vel­fa­er ds kyl­lin­gen og ta­ge en kyl­ling, der har va­e­ret for­pint i et kon­ven­tio­nelt land­brug, for­di den sim­pelt­hen vok­ser hur­ti­ge­re og spi­ser min­dre. Der er et klart di­lem­ma mel­lem isa­er dy­re­vel­fa­erd og kli­ma,« si­ger han.

Guds grøn­ne jord

Isa­er øko­lo­gi­ske frit­gå­en­de kyl­lin­ger og gri­se le­ver sim­pelt­hen for godt og for la­en­ge på alt for me­get plads til ud­fol­del­se og fø­de. Be­reg­nin­ger af kli­ma­be­last­ning må­les ud fra, hvor me­get kli­ma­et bli­ver be­la­stet pr. en­hed.

Når øko­lo­gi­ske land­ma­end bru­ger me­re plads på at pro­du­ce­re et ki­lo kød, bon­ner det ne­ga­tivt ud i kli­ma­regn­ska­bet. Et af øko­lo­ger­nes mod­ar­gu­men­ter er, at det stør­re are­al be­ty­der, at en stør­re ma­eng­de CO2 bli­ver bun­det i af­grø­de­r­ne.

»Men selv når man reg­ner det med, er ud­led­nin­gen af pro­duk­ter fra det øko­lo­gi­ske land­brug sta­dig 25-30 pro­cent hø­je­re end fra det kon­ven­tio­nel­le land­brug. Der­for er det me­re kli­ma­ef­fek­tivt at kø­be kon­ven­tio­nel­le kyl­lin­ger, for­di de be­va­e­ger sig min­dre, og for­di de skal ha­ve min­dre fo­der, der sam­ti­dig har op­ta­get et min­dre are­al,« si­ger Tor­ben Chrintz fra den grøn­ne kli­ma­ta­en­ket­ank Con­ci­to.

For­mand for Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning Per Køl­ster ved­står, at ud­reg­nin­gen er kor­rekt.

»Hvis man ser på vir­ke­lig­he­den gen­nem reg­ne­ark i et stil­le­stå­en­de øje­bliks­bil­le­de, så har øko­lo­gi­ske land­ma­end et dår­li­ge­re kli­ma­regn­skab pr. pro­du­ce­ret en­hed. Hvis du kø­ber et ki­lo svi­ne­kød, er det kor­rekt, at det er et dår- li­ge­re kli­ma­reg­ne­styk­ke i sna­e­ver for­stand,« si­ger Per Køl­ster.

Men han me­ner, at det er en bå­de for­kert og for­enk­let må­de at an­skue pro­ble­ma­tik­ken på.

»Det er en be­kvem må­de at prø­ve at af­le­de op­ma­er­k­som­he­den fra, at det er land­bru­get ge­ne­relt, der har et pro­blem i for­hold til kli­ma­et. Vi har fjer­net os fra et sy­stem med af­grø­der, der bin­der kul­stof, og der­for har vi en ne­ga­tiv kli­ma­ba­lan­ce. Det, man gør i den kon­ven­tio­nel­le må­de at ta­en­ke på, er, at man luk­ker dy­re­ne in­de i en stald, og så ser de al­drig Guds grøn­ne jord el­ler blå him­mel. På den må­de går man ube­tin­get på kom­pro­mis med dy­re­nes be­hov,« si­ger Per Køl­ster for at un­der­stre­ge po­in­ten.

»Set i klo­dens per­spek­tiv er det ik­ke be­last­ning pr. pro­du­ce­ret en­hed, der er re­le­vant, men hvor me­get land­bru­get ud­le­der, og der me­ner vi be­stemt, at vi er på ret­te vej – og­så for­di øko­lo­gi om­fat­ter en kul­tur om at spi­se min­dre kød, re­du­ce­re mad­spild og bli­ve be­vidst om sit for­brug, som med­fø­rer en for­bed­ring i det sam­le­de regn­skab.«

For man­ge til øko­lo­gi

Det aen­drer ba­re ik­ke på, at det øko­lo­gi­ske land­brug har brug for langt me­re are­al end det kon­ven­tio­nel­le og der­for er ufor­e­ne­ligt med den til­ba­ge­ven­den til sto­re skov­om­rå­der, som FNs kli­ma­pa­nel ud­pe­ger som nød­ven­dig for at få bed­re kon­trol med tem­pe­ra­turstig­nin­gen.

»Hvis man ska­le­rer det øko­lo­gi­ske land­brug op på ver­dens­plan, er der plads til min­dre af det skov, som FNs kli­ma­pa­nel med de­res se­ne­ste rap­port reg­ner for af­gø­ren­de for at op­sam­le CO2-ud­led­nin­gen,« si­ger Jør­gen E. Ole­sen.

Men Per Køl­ster me­ner ik­ke, at det ene ude­luk­ker det an­det.

Tva­er­ti­mod skal vi bru­ge kli­ma­kri­sen til en fun­da­men­tal gen­ta­enk­ning af vo­res land­brug, hvor vi for ek­sem­pel igen spi­ser ef­ter de lo­ka­le sa­e­so­ner, hvil­ket spa­rer CO2-ud­led­ning på kun­stig va­ekst og trans­port, og så skal land­ma­en­de­ne la­de hus­dyre­ne op­hol­de sig i CO2lag­ren­de sko­ve, som de gjor­de det for 200 år si­den.

Det du­er ba­re ik­ke, si­ger pro­fes­sor Jør­gen E. Ole­sen og hen­vi­ser til, at vi på de 200 år er ble­vet 6,5 mil­li­ar­der fle­re, og om 12 år, i 2030, vil vi va­e­re na­e­sten ni mil­li­ar­der men­ne­sker på Jor­den.

»Det er slet ik­ke re­a­li­stisk at pro­du­ce­re mad til ni mil­li­ar­der men­ne­sker på den må­de,« si­ger Jør­gen E. Ole­sen.

Selv om det bed­ste, som øko­lo­gi­ske for­bru­ge­re, der vil spi­se kød, kan gø­re for kli­ma­et, er at drop­pe kød helt el­ler gå over til kød fra kon­ven­tio­nelt land­brug, kan de og­så ud­lig­ne for­skel­len ved at ska­e­re ned på de­res for­brug af øko­lo­gisk kød.

»Hvis man spi­ser øko­lo­gisk, skal man spi­se fa­er­re ani­mal­ske pro­duk­ter for ik­ke at be­la­ste kli­ma­et me­re, end hvis man spi­ste kon­ven­tio­nel­le pro­duk­ter. Så man bør kob­le øko­lo­gi­en med at ska­e­re ned på ani­mal­ske pro­duk­ter,« si­ger Tor­ben Chrintz fra Con­ci­to.

Der er et klart di­lem­ma mel­lem isa­er dy­re­vel­fa­erd og kli­ma. Jør­gen E. Ole­sen, Pro­fes­sor på In­sti­tut for Agroøko­lo­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet

Kli­mapro­ble­ma­tik­ken sa­et­ter den po­li­ti­ske for­bru­ger i en ra­ek­ke di­lem­ma­er. Blandt an­det er den kon­ven­tio­nel­le pro­duk­tion af kyl­lin­ger el­ler høns bed­re for kli­ma­et end den øko­lo­gi­ske. Fo­to: Shut­ter­sto­ck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.