Ru­ma­e­ner an­holdt ef­ter jour­na­listdrab

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i Bul­ga­ri­en har iføl­ge den na­tio­na­le ra­dio til­ba­ge­holdt en ru­ma­e­ner i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af dra­bet på den un­der­sø­gen­de jour­na­list Vik­to­ria Ma­ri­nova. Det står ik­ke umid­del­bart klart, hvor­for man­den er ble­vet an­holdt. Han skul­le ik­ke va­e­re mista­enkt i sa­gen. Li­get af jour­na­li­sten blev fun­det for fi­re da­ge si­den i hen­des hjem­by Ru­se.

EU-Kom­mis­sio­nen har kra­e­vet hur­tig hand­ling fra de bul­gar­ske myn­dig­he­der.

»Kom­mis­sio­nen for­ven­ter, at de an­svar­li­ge myn­dig­he­der fo­re­ta­ger en hur­tig og grun­dig un­der­sø­gel­se. De an­svar­li­ge for dra­bet skal rets­for­føl­ges. Vi skal sør­ge for, at jour­na­li­ster overalt er i sik­ker­hed,« sag­de en tals­per­son for EU-Kom­mis­sio­nen tid­li­ge­re på ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.